inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οριακά κερδοφόρος η βιομηχανία βάμβακος Εξι Αλφα τη χρήση 2015-2016Αυξημένες πωλήσεις, αποδυναμωμένη λειτουργική κερδοφορία και οριακά θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και μετά φόρων, έναντι υψηλότερης κερδοφορίας την προηγούμενη οικονομική χρήση, κατέγραψε η θρακική βιομηχανία βάμβακος Εξι Αλφα τη χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1994 και σε πρώτη φάση ασχολήθηκε μόνο με την εκκόκκιση βάμβακος. Το 1998 προσέθεσε στο παραγωγικό δυναμικό της σπορελαιουργείο. Οι εγκαταστάσεις της, όπως και η έδρα της, βρίσκονται στην περιοχή Παγούρια της Κομοτηνής στον νομό Ροδόπης. Περιλαμβάνουν κτίρια 24.525 τ.μ., επί οικοπέδου 98.590 τ.μ. Το βασικό συγκρότημα επεξεργασίας και αποθήκευσης βάμβακος της εταιρείας καλύπτει 7.700 τ.μ.

Παράγει και διαθέτει εκκοκκισμένο βαμβάκι, βαμβακέλαιο και βαμβακόπιτα. Συμπληρωματικά, αναπτύσσει συναφείς εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες γεωπονικού χαρακτήρα σε συνεργαζόμενους βαμβακοκαλλιεργητές. Τα τελευταία χρόνια εξάγει μέρος της παραγωγής της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ παλαιότερα διέθετε ακόμη και το 90% των προϊόντων στις χώρες Ιαπωνία, Ιταλία, Κίνα και Τουρκία.

Σύμφωνα με τον 21ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η Εξι Αλφα κατέγραψε έσοδα άνω των 4,6 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν 4,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 5% (+0,2 εκατ. περίπου ευρώ). Το 94,4% των εσόδων της (4,35 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 5,6% (0,25 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των εσόδων, το 85,5% (3,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 14,4% (0,7 εκατ. περίπου ευρώ) αντλήθηκε από τη διάθεση προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η επιχείρηση δεν μπόρεσε ν' αποφύγει ούτε να μετακυλίσει στις τιμές των προϊόντων της το αυξημένο κόστος παραγωγής. Συμπίεσε κατά 6,2 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 0,2 εκατ. περίπου ευρώ έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,5 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-53,7% ή -0,25 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 4,8%, από 11% τη χρήση 2014-2015, πράγμα που συνέβαλε καθοριστικά στην πτωτική εξέλιξη των τελικών αποτελεσμάτων της.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν πτώση της τάξεως του 64%, περιορίστηκαν σε 0,19 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 11,8% (0,52 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων της τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 43,3%, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2014-2015 συμπεριελάμβαναν έσοδα 0,20 εκατ. ευρώ από την πώληση πάγιου εξοπλισμού.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,05 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,13 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 6.000 ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 317.000 ευρώ έναν χρόνο πριν. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 54.000 ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 5,6%, έναντι 16,3% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,4%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 1,8 εκατ. ευρώ, κατά 92,9% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2,8%, καθώς το 2015 είχε ρυθμίσει τις οφειλές της σε πιστώτρια τράπεζα, εξασφαλίζοντας περίοδο χάριτος και αποπληρωμή του 83% του συνολικού δανεισμού της μετά από πέντε έτη. Διέθετε, βάσει του ισολογισμού της, αξιοσημείωτο κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω των 2,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,2 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ποσού 0,15 εκατ. περίπου ευρώ, ενώ στις λοιπές απαιτήσεις της συμπεριελάμβανε απαίτηση από μετόχους της άνω του 1,9 εκατ. ευρώ, για την οποία συντρέχουν οι απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,02 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Για εξασφάλιση δανείων υπολοίπου 1,8 εκατ. ευρώ είχε παραχωρήσει δικαίωμα υποθήκης 3,25 εκατ. ευρώ σε ακίνητό της. Επίσης, είχε προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών της σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν ζημιές προηγούμενων χρήσεων 1,2 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 1 εκατ. ευρώ (1 εκατ. περίπου ευρώ και έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 30,7% (31,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Ηταν χαμηλότερα από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 0,4 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 0,5 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΕΞΙ ΑΛΦΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 85,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 10,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,8% των πωλήσεων και το 14% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,5% των πωλήσεων και το 10,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων και το 5,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 7,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 12,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010-2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2005-2006, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011-2012. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 8,1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Η Εξι Αλφα έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλ. Γ. Πιατίδη της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της, ιδιοκτητών και της τεχνικής εταιρείας Αλέξανδρος. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 15 εργαζόμενους, έναντι 14 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,19 εκατ. ευρώ, έναντι 0,21 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015-2016 αντιστοιχούν σε 12.400 ευρώ ανά εργαζόμενο (37.070 ευρώ ανά εργαζόμενο τη χρήση 2014-2015, μαζί με τα έκτακτα έσοδα).

Για τη χρήση 2015-2016 ανέμενε ότι η κερδοφορία της θα διαμορφωθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, λόγω χαμηλότερης τιμής του σύσπορου βάμβακος και συμπίεσης του λειτουργικού κόστους, καθώς και του χρηματοοικονομικού κόστους, μετά τη συμφωνία με την πιστώτρια τράπεζά της για τη ρύθμιση των δανείων της. Δηλώνει ότι έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Για τις απαιτήσεις που έχει από μετόχους της έχει υπογράψει προσύμφωνο, βάσει του οποίου οι μέτοχοί της θα της πουλήσουν ακίνητό τους.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΞΙ ΑΛΦΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

www.inr.gr, 1 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS