inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Προϋποθέσεις μεγαλύτερης κερδοφορίας δημιούργησε η ελαιουργική βιομηχανία Bio SitiaΑπαλλαγμένη, πλέον, από το μεγαλύτερο μέρος των βαρών επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων μεγάλου ύψους από γερμανική εταιρεία που χρεοκόπησε, η κρητική βιομηχανία παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου Bio Sitia - Βιοκαλλιεργητές Σητείας φαίνεται να εισέρχεται σε περίοδο ιδιαιτέρως υψηλής κερδοφορίας.

Η εταιρεία εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Ιερά Μονή Τοπλού στην περιοχή της Σητείας του νομού Λασιθίου της Κρήτης. Κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου, από βιολογικές και συμβατικές καλλιέργειες ελαιοδένδρων της περιοχής και άλλων περιοχών της χώρας.

Ιδρύθηκε το 1999 από 26 ελαιοπαραγωγούς της περιοχής, με τη συμμετοχή της Μονής Τοπλού. Κατασκεύασε ελαιοτριβείο και εμφιαλωτήριο-τυποποιητήριο ελαιολάδου, καθώς και μονάδα παραγωγής ξιδιού. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της ξεπερνούν τα 1.500 τ.μ., συμπεριλαμβάνοντας ελαιοτριβείο 250 τ.μ. με δυνατότητα παραγωγής ενός τόνου ελαιολάδου ανά ώρα και δυο μονάδες εμφιάλωσης, ικανές ν' αποδίδουν συνολικά περί τις 5.200 φιάλες ελαιολάδου ανά ώρα. Τα προϊόντα της φέρουν τις εμπορικές επωνυμίες «Τοπλού» και «Toplou», προβάλλοντας το όνομα της Ιεράς Μονής που τη στεγάζει. Εξάγει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της, κυρίως στις χώρες Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ και Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στα τέλη του Ιανουαρίου 2017, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεών της. Επίσης, διεύρυνε εντυπωσιακά την κερδοφορία της, ιδιαιτέρως τη λειτουργική προ εκτάκτων δαπανών και εσόδων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 13ο ισολογισμό της, τα έσοδα της κρητικής βιομηχανίας το 2015 ανήλθαν σε 17,6 εκατ. περίπου ευρώ, από 15,6 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 13,3% σε ποσοστό και 2,1 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 97,3% των εσόδων της (17,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 2,7% (0,5 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, μόνο το 3% των εσόδων της (0,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, καθώς το υπόλοιπο 97% (17,1 εκατ. περίπου ευρώ) αντλήθηκε από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,8 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως του 1,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+43,3% ή +0,55 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους ανήλθε στο 10,3%, από 8,2% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 1,02 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (4% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 62,1%. Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 1,51 εκατ. ευρώ (ενισχυμένα κατά 67,1%). Οι λογαριασμοί έκτακτων εσόδων και εξόδων περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, έκτακτα έσοδα 0,76 εκατ. ευρώ, αλλά και απομείωση περιουσιακών στοιχείων 1,22 εκατ. ευρώ, που αφορούσε κυρίως πρόβλεψη υπολοίπου ζημιών από διεκδικήσιμες δικαστικώς, πλην όμως επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις έναντι γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία Lukullus, η οποία από το 2011 έχει τεθεί σε διαδικασία πτώχευσης. Μετά τις πρόσθετες προβλέψεις της χρήσης 2015, αυτές καλύπτουν πλέον το 90% των σχετικών ζημιών.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,14 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,17 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,71 εκατ. ευρώ (έναντι 0,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,62 εκατ. ευρώ (έναντι 0,21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 128,6% και 200%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,85 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 25,8% και 22,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4% και τα καθαρά κέρδη το 3,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 27,9%, έναντι 15,1% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 12,6%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 3,1 εκατ. ευρώ (2,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 84,2% (58,8% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία δεν εμφάνιζε τραπεζικές υποχρεώσεις. Είχε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,85 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,3 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,24 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 0,77 εκατ. ευρώ, έναντι 0,88 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της το 2015 απορρόφησαν πολύ μικρό ποσό, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,16 εκατ. ευρώ το 2014. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,06 εκατ. ευρώ, από πολύ υψηλότερες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί στο παρελθόν για την απόκτηση παγίων.

Η Bio Sitia έχει πρόεδρο τον Φιλόθεο κατά κόσμον Μιχ. Ν. Σπανουδάκη και αντιπρόεδρο τον Χαρ. Ι. Λεβεντάκη. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 30 εργαζόμενους, έναντι επίσης 30 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,63 εκατ. ευρώ, έναντι 0,65 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Επίσης, για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 και προηγούμενων χρήσεων διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,58 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούν σε 33.935 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 21.545 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 20.600 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας BIO SITIA - ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 115,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 9,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων και το 22,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 28,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,4% των πωλήσεων και το 19,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, χάρη στα οποία άντεξε και απόσβεσε τις απώλειες από τη χρεοκοπία μεγάλου πελάτη της στη Γερμανία.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 18,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως του 1,2 εκατ. ευρώ.

Στα μέσα του 2016 δήλωνε επιφυλακτική για τις επιδόσεις της το περασμένο έτος, λόγω των αβεβαιοτήτων για την πορεία της εγχώριας και της διεθνούς οικονομίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BIO SITIA - ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

www.inr.gr, 1 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS