inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διεύρυνση μεριδίου αγοράς προσδοκά η χαρτοβιομηχανία Βιοκύτ ΣυσκευασίεςΣε αποφασιστική διεύρυνση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά προϊόντων κυματοειδούς χάρτινης συσκευασίας, κάνοντας χρήση των συνεργειών και δυνατοτήτων που εξασφαλίζει η ένταξή της σε πολυεθνικό όμιλο, φαίνεται ότι προσανατολίζεται η χαρτοβιομηχανία Βιοκύτ Συσκευασίες.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις κύριες εγκαταστάσεις της στη θέση Ράχη στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Διαθέτει, ακόμη, δεύτερη βιομηχανική μονάδα στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Παράγει χαρτοκιβώτια, χαρτοτελάρα, χάρτινα κουτιά και άλλα συσκευαστικά είδη από χαρτί και χαρτόνι, καθώς και χάρτινες διαφημιστικές βάσεις. Πραγματοποιεί, μεταξύ άλλων, ψηφιακές εκτυπώσεις.

Ιδρύθηκε το 1973 από Ελληνες επιχειρηματίες, το 1980 απέκτησε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις Αχαρνές Αττικής, το 1999 έλαβε τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας και το 2000 μετεγκαταστάθηκε στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Στα τέλη του 2014 απορρόφησε την ομοειδή συγγενική εταιρεία Βιοκύτ Μακεδονικές Συσκευασίες. Το 2016 μετατράπηκε σε θυγατρική της αυστριακής βιομηχανίας χάρτου Dunapack Mosburger του ομίλου Prinzhorn Holding, καθώς η Dunapack αξαγόρασε το 90% των μετοχών της. Φέρει πλέον τον διακριτικό τίτλο Dunapack Viokyt. Πραγματοποιεί μικρές ακόμα εξαγωγές σε άλλες βαλκανικές χώρες, την Ιταλία και την Κύπρο.

Στις σημαντικότερες πιο πρόσφατες επενδύσεις της περιλαμβάνονται ο εφοδιασμός της το 2008 με επτάχρωμη κυτιοποιητική μηχανή με δυνατότητα επιχρίσεων νερού ή πλαστικοποίησης UV και το 2013 με εξάχρωμη ψηφιακή μηχανή εκτύπωσης σε φύλλα χάρτου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεών της. Επίσης, ανέφερε αξιοσημείωτη κερδοφορία, παρ' όλο που επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με υψηλές έκτακτες δαπάνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 17ο ισολογισμό της, τα έσοδα της χαρτοβιομηχανίας το 2015 ανήλθαν σε 22,4 εκατ. περίπου ευρώ, από 19,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 13,3% σε ποσοστό και 2,6 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 95,7% των εσόδων της (21,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 4,3% (0,9 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών και παρεπόμενες ασχολίες.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 7 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 5,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+21,6% ή +1,25 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους ανήλθε στο 31,2%, από 29,1% το 2014.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,2 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (16,1% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 24,5%. Αν και οι δαπάνες διάθεσης (3 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 34,4% και οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (1,7 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 22,4%, ο λόγος της μείωσης αυτής ήταν η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με σημαντικού ύψους έκτακτες δαπάνες. Οι λογαριασμοί έκτακτων εσόδων και εξόδων περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, προβλέψεις απομείωσης περιουσιακών στοιχείων και λοιπές έκτακτες ανόργανες δαπάνες συνολικού ύψους 0,95 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού 0,19 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήταν ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1%.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,90 εκατ. ευρώ (0,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,30 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,23 εκατ. ευρώ (έναντι 1,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,47 εκατ. ευρώ (έναντι 1,56 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), μειωμένων κατά 36% και 69,7%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,14 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 19,6% και 7,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,5% και τα καθαρά κέρδη το 2,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 15,3%, έναντι 22,1% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 15,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,5%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,4 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,5 εκατ. περίπου ευρώ (6,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 41,1% (42,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία εμφάνιζε τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, κατά 55,6% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 1%. Είχε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,9 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5,9 εκατ. ευρώ). Σε αυτό συμπεριλαμβανόταν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της Goldman Sachs, αξίας κτήσεως 0,3 εκατ. περίπου ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,1 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Επί ακινήτων της υπήρχαν εμπράγματα βάρη 5,7 εκατ. ευρώ για ασφάλεια δανείων υπολοίπου 2,3 εκα.τ ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 0,55 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,78 εκατ. ευρώ το 2014. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,99 εκατ. ευρώ, από υψηλότερες επιχορηγήσεις που της είχαν καταβληθεί στο παρελθόν για την απόκτηση παγίων.

Η Βιοκύτ Συσκευασίες έχει πρόεδρο τον Al. S. Enzenberg και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Ι. Εξαρχο. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 136 εργαζόμενους, έναντι 130 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,41 εκατ. ευρώ, έναντι 2,99 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Επίσης, για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,365 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούν σε 17.645 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο αν ληφθούν υπόψη τα έκτακτα έσοδα και έξοδα ή σε 24.170 ευρώ ανά εργαζόμενο χωρίς αυτά, τα κέρδη προ φόρων σε 9.075 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 3.485 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 135,45 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 16,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12% των πωλήσεων και το 11,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,7% των πωλήσεων και το 2,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 14,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις, δεδομένου ότι ανέφερε ζημιές καθ' όλη την περίοδο 2005-2010. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 22,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Οι πωλήσεις της το 2005, πολύ πριν απορροφήσει τη συγγενική της εταιρεία Βιοκύτ Μακεδονικές Συσκευασίες, ήταν της τάξεως των 5,8 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006.

Δηλώνει ότι θα επιμείνει στην πολιτική παραγωγής και διάθεσης προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας, σχεδίασης και τιμής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

www.inr.gr, 3 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS