inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένες ζημιές κατέγραψε η εταιρεία προκατασκευών Ασπροκάτ τη χρήση 2015-2016Αυξημένες πωλήσεις, διεύρυνση του συντελεστή μεικτού κέρδους και μειωμένες ζημιές προ φόρων και μετά φόρων παρουσίασε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η βιομηχανία προκατασκευασμένων κτιρίων Ασπροκάτ - Προκατασκευές, η οποία βαρύνεται από ετών με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες, καθώς και με συσσωρευμένες ζημιές της τάξεως των 7,3 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1995, αλλά προϋπήρχε από το 1988 με άλλη νομική μορφή, αποτελώντας συνέχεια άλλων επιχειρήσεων της οικογένειας των ιδρυτών της, που είχαν δημιουργήσει κεραμοποιείο στην παραλία του Ασπροπύργου Αττικής το 1918 και είχαν αναλάβει τη λειτουργία λατομείου σε άλλη περιοχή της Αττικής το 1947. Οι εγκαταστάσεις της, όπως και η έδρα της, βρίσκονται στη θέση Μπάταλα στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Κατασκευάζει προκατασκευασμένα βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες και φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικά μεταλλικά στοιχεία και κτίρια, καθώς και έτοιμο σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με τον 22ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 22,4% (+0,45 εκατ. περίπου ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 8,6 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε σε επίπεδο άνω του 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών σχεδόν 0,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+143% ή +0,25 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 17,4%, από 8,8% τη χρήση 2014-2015, πράγμα που επέτρεψε την καταγραφή θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, βελτιώθηκαν, ανήλθαν σε κέρδη 0,15 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -12,9% (ζημιές 0,26 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Το ισοζύγιο των έκτακτων εσόδων και εξόδων δεν επηρέασε ουσιαστικά την αποδοτικότητα.

Αν και για ένα ακόμη έτος δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις, το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο, λόγω υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους. Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,46 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015), που ισοδυναμούν με το 18,4% των πωλήσεών της. Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 0,31 εκατ. ευρώ (έναντι 0,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), μειωμένων κατά 63,2%.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 1,6% (έναντι -2,7% τη χρήση 2014-2015), ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,4%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 10,6 εκατ. ευρώ, κατά 84,3% μακροπρόθεσμες και αμετάβλητες, ουσιαστικά, σε ετήσια βάση. Ωστόσο, είχε άνω των πέντε ετών ληξιπρόθεσμες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2,9 εκατ. ευρώ προς την Τράπεζα Πειραιώς και 0,6 εκατ. ευρώ προς την Alpha Bank. Ακόμη, είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,4 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,3 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,3 εκατ. ευρώ από εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση και 0,4 εκατ. ευρώ από ακίνητα και βραδέως κινούμενα αποθέματα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν μόλις 5.000 ευρώ (7.000 ευρώ στις 30.6.2015). Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 παρέμεναν αρνητικά (-3,7 εκατ. ευρώ έναντι -3,4 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015) και για τον λόγο αυτό συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 2190/1920.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 2 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι επίσης 2 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία την τελευταία χρήση απορρόφησαν 0,05 εκατ. ευρώ. Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές αξίας 4,5 εκατ. ευρώ στην ελεγχόμενη κατά 62% ομοειδή εταιρεία Ελληνική Προκατασκευή και στην ελεγχόμενη κατά 80% εταιρεία Asprokat Development, με βάση την αξία κτήσεώς τους, ενώ αν η αποτίμηση γινόταν με βάση τη διάταξη του άρθρου 43 του ν. 2190/1920 θα προέκυπτε ζημιά ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, στα ενσώματα και λοιπά πάγια στοιχεία δεν είχαν λογιστεί συσσωρευμένες αποσβέσεις ποσού 1,65 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΑΣΠΡΟΚΑΤ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών που λειτουργεί με την τρέχουσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 85,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 5,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 3,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 4,2% των πωλήσεων, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 5,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 6,4% των πωλήσεων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως του 0,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 16,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008-2009. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006-2007, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 2,8 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012-2013. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 6,3 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της για την περίοδο Ιουλίου 2007-Ιουνίου 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές.

Η Ασπροκάτ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Δ. Καμπόλη της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 32 εργαζόμενους, έναντι επίσης 32 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,76 εκατ. ευρώ, έναντι 0,71 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 δηλώνει ότι αναμένει καλύτερες επιδόσεις, λόγω εξασφάλισης αρκετών παραγγελιών και προοπτικής να λάβει ακόμη περισσότερες στο εγγύς μέλλον. Οπως αναφέρει, οι εργασίες της θα κινηθούν ανοδικά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΣΠΡΟΚΑΤ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

www.inr.gr, 6 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS