inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επεκτείνει το εξαγωγικό της δίκτυο η βιομηχανία Micrel Ιατρικά ΜηχανήματαΣε ακόμη μεγαλύτερη επέκταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της προχώρησε το 2016 η βιομηχανία κατασκευής φορητών αντλιών έγχυσης φαρμάκων Micrel Ιατρικά Μηχανήματα, παραμένοντας προσηλωμένη, όπως αναφέρει, στον στρατηγικό προσανατολισμό της στις αγορές του εξωτερικού.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 2001, αλλά λειτουργούσε με άλλη νομική μορφή από το 1980. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στον Γέρακα Αττικής. Δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής θεραπευτικών συσκευών και οργάνων, των συσκευών μετρήσεων ιατρικού χαρακτήρα και των ορθοπεδικών συσκευών. Συγχρόνως, αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, διαθέτοντας ανάλογα προϊόντα τρίτων εταιρειών. Εχει εξειδικευτεί στην παραγωγή φορητών αντλιών έγχυσης φαρμάκων και διαθέτει στη διεθνή αγορά περί το 95% των προϊόντων της. Πραγματοποιεί εξαγωγές, κυρίως στις χώρες Αίγυπτος, Αυστρία, Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Μαλαισία, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Σουηδία, Ταϋλάνδη και Φινλανδία. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 29 Δεκεμβρίου του 2016, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε υψηλή διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεών της. Επίσης, ενίσχυσε εντυπωσιακά την κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 15ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Micrel το 2015 ανήλθαν σε 14,1 εκατ. περίπου ευρώ, από 10,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 30,8% σε ποσοστό και 3,3 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 49,8% των εσόδων της (άνω των 7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 50,2% (7,1 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών.

Η επιχείρηση συμπίεσε, λόγω της έντασης του ανταγωνισμού και πίεσης των τιμών στον τομέα της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 6,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+28,2% ή +1,9 εκατ. ευρώ), χάρη στην αύξηση των πωλήσεων. Ο συντελεστής μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 60,9%, από 62,1% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν το 2015 σε 5,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 37,2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 3 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (28% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 73,7%, λόγω συγκρατημένης αύξησης των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας. Αν και συμπεριελάμβαναν απομείωση περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, οι λογαριασμοί έκτακτων εσόδων και εξόδων δεν επηρέασαν ουσιαστικά την εξέλιξη της κερδοφορίας της.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,17 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,03 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων σχεδόν 5,1 εκατ. ευρώ (έναντι 2,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών άνω των 3,5 εκατ. ευρώ (έναντι 2,1 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 76,5% και 69,3%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 69,2% και 48,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 35,8% και τα καθαρά κέρδη το 25,2%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 41,3%, έναντι 35,4% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 12,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 48,8%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 8,8 εκατ. περίπου ευρώ (5,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 69,5% (67,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία εμφάνιζε μηδενικές τραπεζικές υποχρεώσεις. Είχε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,8 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (3,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 4,2 εκατ. ευρώ (2,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), κατατεθειμένα κατά 8% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 92% σε τράπεζες του εξωτερικού.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 0,54 εκατ. ευρώ, έναντι 0,34 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 0,44 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,29 εκατ. ευρώ το 2014.

Η Micrel έχει πρόεδρο τον Νικήτα Μάχλη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλ. Τσουκαλή. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 62 εργαζόμενους, έναντι 60 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,95 εκατ. ευρώ, έναντι 2,62 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Επίσης, διέθεσε για αμοιβές της διοίκησής της 0,26 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με μέρισμα ύψους 0,50 εκατ. ευρώ στους μετόχους της, από τα κέρδη της χρήσης 2014. Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015 ανήλθε σε 0,70 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 84.645 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 81.615 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 57.485 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 64,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 17,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 27,9% των πωλήσεων και το 31,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 14,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,1% των πωλήσεων και το 38,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 10,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,1% των πωλήσεων και το 27,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 16,65 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 14,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 3,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως του 1,4 εκατ. ευρώ.

Προς τα τέλη του 2016 δήλωνε ότι το περασμένο έτος θα ήταν άλλη μία χρονιά με ικανοποιητικές επιδόσεις, κυρίως λόγω περαιτέρω αύξησης των εξαγωγών. Εστίαζε σε δράσεις πωλήσεων και μάρκετινγκ για την ανάπτυξη νέων γεωγραφικών και θεραπευτικών αγορών, όπως αυτές της κλινικής διατροφής και της καταπολέμησης του πόνου, μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων/τεχνικών χαρακτηριστικών των συστημάτων έγχυσης φαρμάκων που αναπτύσσει. Για τους λόγους αυτούς και την αύξηση του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αναφέρει, πραγματοποιεί επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και εφαρμόζει πολιτική αυστηρού ελέγχου του κόστους.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

www.inr.gr, 6 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS