inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε 23,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας ελιάς Σιούρας τη χρήση 2015-2016Αυξημένες πωλήσεις, με τίμημα όμως την καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η 90χρονη θεσσαλική εταιρεία επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας ελιών Σιούρας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1977, αλλά προϋπήρχε ως ατομική επιχείρηση από το 1926 στην περιοχή του Πηλίου στον νομό Μαγνησίας και από το 1965 με τη νομική μορφή της Ε.Π.Ε. στην περιοχή Αγριά του Βόλου, όπου είχε κατασκευάσει βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς, με στεγασμένους χώρους 5.200 τ.μ. Το 1996 ξεκίνησε την κατασκευή νέας μονάδας, με στεγασμένους χώρους περί τα 8.000 τ.μ. σε έκταση 15 στρεμμάτων στην Α' Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου Μαγνησίας, υλοποιώντας επιχορηγούμενο επενδυτικό πρόγραμμα της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ. Μετεγκαταστάθηκε εκεί το 1999. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Διαθέτει περί το 95% των προϊόντων της σε αγορές του εξωτερικού. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ιταλία, Καναδάς, Κουβέιτ, Μάλτα, Νότιος Αφρική, Ρωσία και Σαουδική Αραβία. Τα επώνυμα προϊόντα της φέρουν το εμπορικά σήματα «Selia», «Agria» και «Apollon». Τυποποιεί ελιές και με σήματα τρίτων, μεταξύ άλλων για τις διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες «Spar» και «Maxima».

Σύμφωνα με τον 38ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 23,2 εκατ. ευρώ έναντι 21,2 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 9,5% (+2 εκατ. ευρώ). Το 97,7% των εσόδων της (22,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 2,3% (0,5 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 1,6 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών σχεδόν 2,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-30,9% ή -0,7 εκατ. ευρώ). Λόγω της αυξημένης τιμής προμήθειας επιτραπέζιας ελιάς και αδυναμίας να μετακυλιστεί το πρόσθετο κόστος στις τιμές των προϊόντων, περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 6,8%, από 10,7% τη χρήση 2014-2015, γεγονός που καθόρισε την εξέλιξη της τελικής κερδοφορίας της.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, περιορίστηκαν σε 0,405 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 1,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,8% (κέρδη 1,02 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, αποδυναμωμένα κατά 60,4%. Το ισοζύγιο των έκτακτων εσόδων και εξόδων δεν επηρέασε ουσιαστικά την εξέλιξη της αποδοτικότητας. Εξαιρουμένων αυτών, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 0,32 εκατ. ευρώ έναντι 0,91 εκατ. ευρώ, αποδυναμωμένα κατά 64,5%. Η χρήση 2014-2015 είχε ευνοηθεί, μεταξύ άλλων, από έσοδα 0,115 εκατ. ευρώ από πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,24 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,39 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015), που ισοδυναμούν με το 2,7% των πωλήσεών της.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 0,21 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 0,46 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρών κερδών 0,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 2,2% (έναντι 5,8% τη χρήση 2014-2015), ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 18,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 6,7 εκατ. ευρώ, κατά 27,2% μακροπρόθεσμες και μειωμένες ετήσια βάση κατά 4,9%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,1 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 0,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (13,7 εκατ. περίπου ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στις απαιτήσεις της συμπεριλαμβανόταν απαίτηση κατά οργάνων της διοίκησής της, ποσού 0,45 εκατ. ευρώ, η οποία εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,6 εκατ. ευρώ (2,1 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Επί ακινήτων της έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 4,2 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητο αποθεματικό 0,7 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικού νόμου, ανέρχονταν σε 2,2 εκατ. ευρώ (3,2 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 12% (18,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Στη διάρκεια της χρήσης επανεκτιμήθηκε η αξία των ακινήτων της και προέκυψε αρνητική διαφορά 1,3 εκατ. ευρώ, η οποία επιβάρυνε απευθείας την καθαρή θέση της εταιρείας.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 3,1 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 3 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία την τελευταία χρήση απορρόφησαν 0,3 εκατ. ευρώ. Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό της στις 30.6.2016 συμπεριελάμβανε συμμετοχή αξίας 1,1 εκατ. ευρώ στην ελεγχόμενη ετερόρρυθμη εταιρεία Σιούρας & Σία, η οποία την τελευταία χρήση είχε κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ και έχει αντικείμενο παραγγελιοληψίες και λήψη προμηθειών για πώληση αγροτικών προϊόντων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,6 εκατ. περίπου ευρώ, από επιδότηση 0,5 εκατ. ευρώ που έλαβε στη διάρκεια της χρήσης και άλλες επιχορηγήσεις που της είχαν δοθεί στο παρελθόν για την απόκτηση παγίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς ΣΙΟΥΡΑΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών που λειτουργεί με την τρέχουσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 174,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 8,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 5,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,4 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 4,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,4% των πωλήσεων και το 2,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της της περιόδου. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 5,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2004-2005, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 0,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010-2011. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 6,4 εκατ. ευρώ.

Η Σιούρας έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Σιούρα της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 78 εργαζόμενους, έναντι 71 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,21 εκατ. ευρώ, έναντι 1,03 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησης διέθεσε 0,21 εκατ. ευρώ. Επίσης, διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,08 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015.

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 η επιχείρηση δηλώνει ότι αναμένει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση των αποτελεσμάτων της, λόγω υποχώρησης του κόστους αγοράς επιτραπέζιων ελιών. Θεωρεί ιδιαιτέρως ικανοποιητική την οικονομική της κατάσταση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΙΟΥΡΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ

www.inr.gr, 7 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS