inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένα τα έσοδα της πελοποννησιακής γαλακτοβιομηχανίας Α.ΒΙ.ΓΑΛ. τη χρήση 2015-2016Διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και υψηλή λειτουργική κερδοφορία, για ακόμη μία χρονιά, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η πελοποννησιακή, τυροκομική κατά βάση Αχαϊκή Βιομηχανία Γάλακτος, που φέρει τον διακριτικό τίτλο Α.ΒΙ.ΓΑΛ.

Η επιχείρηση εδρεύει στην περιοχή Βαλμαντούρα του νομού Αχαΐας, όπου ξεκίνησε τις δραστηριότητές της, με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας, το 1967. Μετά από πέντε μετεγκαταστάσεις έχει τις εγκαταστάσεις της, με βιομηχανοστάσιο 3.530 τ.μ., σε έκταση 20.000 τ.μ. στην ίδια περιοχή. Προμηθεύεται φρέσκο γάλα από τα ορεινά και ημιορεινά βοσκοτόπια του Ερυμάνθου και γειτονικές περιοχές. Παράγει τυρί φέτα, γιαούρτι, κεφαλοτύρι, γραβιέρα, μυζήθρα, βούτυρο, δυοσμοτύρι και άλλα τυροκομικά προϊόντα. Επίσης, διαθέτει κέντρο διανομής των προϊόντων της στην Πάτρα. Διακινεί σειρές προϊόντων με τις επωνυμίες «Παντελής» και «Πελοπόννησος». Η δεύτερη σειρά προϊόντων δημιουργήθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση της εξαγωγικής της δραστηριότητας στην Αυστραλία και τη Γερμανία.

Θεωρείται ότι απορροφά τις μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος της Πελοποννήσου, μεταξύ των ομοειδών ιδιωτικών, μη συνεταιριστικών εταιρειών του τομέα. Παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα και για λιανεμπορικές αλυσίδες ή χονδρέμπορους, με τα σήματά τους. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από την παραγωγή και διάθεση τυποποιημένου τυριού φέτα. Η ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα επεξεργασίας γάλακτος στη μονάδα της ανέρχεται σε 60 τόνους. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1998.

Σύμφωνα με τον 17ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα άνω των 11,3 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν 10,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 10,7% (+1,1 εκατ. περίπου ευρώ). Το 97,8% των εσόδων της (11,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της και το υπόλοιπο 2,2% (0,2 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 2,7 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2,1 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 2,15 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-3,3% ή -0,07 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 18,3%, από 21% τη χρήση 2014-2015, πράγμα που καθόρισε την εξέλιξη της τελικής κερδοφορίας της.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν κάμψη της τάξεως του 12,2%, ανήλθαν σε 1,1 εκατ. περίπου ευρώ και ήταν ίσα προς το 9,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 11,8% (1,2 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Ωστόσο, εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων της τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 1,6 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι σχεδόν 1,65 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,9%. Το ισοζύγιο των έκτακτων εσόδων και εξόδων περιλάμβανε απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων άνω του 0,3 εκατ. ευρώ και λοιπά έξοδα και ζημιές άνω του 0,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2014-2015.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε εξάλλου με αποσβέσεις 0,38 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,16 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,53 εκατ. ευρώ (έναντι 0,73 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,29 εκατ. ευρώ (έναντι 0,61 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), μειωμένων κατά 27,3% και 52,8%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,91 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,6% και 6,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,7% και τα καθαρά κέρδη το 2,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 8,1%, έναντι 9,2% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 13,05 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,3%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 3,1 εκατ. ευρώ, κατά 63,1% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 9,6%. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,75 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,6 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 7,1 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,65 εκατ. ευρώ (0,8 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών ποσού 4,85 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,7 εκατ. ευρώ βάσει των επενδυτικών νόμων 2601/1998 και 3299/2004, ανέρχονταν σε 4,6 εκατ. ευρώ (4,5 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 35,2% (34,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Κατόπιν επανεκτίμησης της αξίας των ακινήτων της, προέκυψε θετική διαφορά 1 εκατ. ευρώ, που καταχωρήθηκε στην καθαρή θέση της. Συγχρόνως, εις βάρος της καθαρής θέσης έγιναν διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 0,8 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,8 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 4,3 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 4,4 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας Α.ΒΙ.ΓΑΛ. τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 103,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 13,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13% των πωλήσεων και το 9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων και το 12,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 9,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 9,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 11,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ.

Η Α.ΒΙ.ΓΑΛ. έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Ιω. Παντελή της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 35 εργαζόμενους, έναντι 33 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,72 εκατ. ευρώ, έναντι 0,50 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με μέρισμα ύψους 0,30 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016 είναι 0,10 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015-2016 αντιστοιχούν σε 30.345 ευρώ ανά εργαζόμενο (45.885 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων), τα κέρδη προ φόρων σε 15.145 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 8.230 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α.ΒΙ.ΓΑΛ. ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

www.inr.gr, 8 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS