inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 0,9 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τα Θερμοκήπια Δράμας τη χρήση 2015-2016Μείωση των πωλήσεων, λόγω χαμηλότερων εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν την εμπόδισε να καταγράψει υψηλή λειτουργική κερδοφορία, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η εταιρεία Θερμοκήπια Δράμας.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2002 με αντικείμενο την κατασκευή και εκμετάλλευση θερμοκηπιακών μονάδων κηπευτικών. Εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τα θερμοκήπια βιομηχανικού τύπου και οι λοιπές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο 3ο χλμ. της οδού Δράμας-Μικροχωρίου στον νομό Δράμας. Υλοποίησε επιχορηγούμενο κατά 35% από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους επενδυτικό πρόγραμμα που συνδυάζει την ενεργειακή τεχνολογία της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με υαλόφρακτη θερμοκηπιακή μονάδα υψηλής τεχνολογίας και έκτασης 100 στρεμμάτων, για την παραγωγή κηπευτικών. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη παραπλεύρως του σταθμού συμπαραγωγής ισχύος 4,8 MW και θερμικής ισχύος 4,9 MW.

Παράγει νωπές πιπεριές κόκκινου, κίτρινου, πορτοκαλί, μωβ και πράσινου χρώματος, τύπου California, οι οποίες διατίθενται σε μικροσυσκευασίες flow-pack στις μεγαλύτερες ελληνικές λιανεμπορικές αλυσίδες, καθώς και στο εξωτερικό. Οι συνολικές εγκαταστάσεις της καλύπτουν 120 στρέμματα. Σ' αυτές συμπεριλαμβάνεται συσκευαστήριο εμβαδού 1.000 τ.μ. και ημερήσιας δυναμικότητας 30 τόνων καθώς και ψυγεία συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ. Καλλιεργεί ετησίως περί τις 250.000 φυτά, που αποδίδουν ετησίως 1.800 τόνους πιπεριάς. Μέρος της παραγωγής διατίθεται σε πελάτες στις χώρες Γερμανία, Ολλανδία, Βρετανία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Πολωνία. Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα, βάσει της ολοκληρωμένης μεθόδου καλλιέργειας (GlobalGap), από τον φορέα πιστοποίησης Eurocert.

Σύμφωνα με τον 13ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 8,4 εκατ. περίπου ευρώ έναντι σχεδόν 8,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 3,3% (-0,3 εκατ. περίπου ευρώ). Το 52,5% των εσόδων της (4,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων των θερμοκηπίων της και το υπόλοιπο 47,5% (4 εκατ. περίπου ευρώ) από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα έσοδα από τα προϊόντα θερμοκηπίου αυξήθηκαν κατά 19,6%. Περί το 31,8% των εσόδων της (σχεδόν 2,7 εκατ. ευρώ) προήλθε εξάλλου από πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 12,9 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2,7 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών άνω του 1,6 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (+62,9% ή +1 εκατ. ευρώ). Προφανώς λόγω και της πτωτικής πορείας των τιμών του φυσικού αερίου, που αντιπροσωπεύει περί το 35% των δαπανών της, ανέβασε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 31,8%, από 18,9% τη χρήση 2014-2015.

Για τον λόγο αυτό τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν αύξηση 71,3%, ξεπέρασαν τα 2,3 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 27,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 15,8% (σχεδόν 1,4 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων της τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 2 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 1,05 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 92,2%.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 1,01 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,385 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους ύψους 0,94 εκατ. ευρώ, έναντι 0,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (+0,915 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,96 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 24%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων το 11,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 12,9%, έναντι 7,3% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 18,1 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,1%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 3,85 εκατ. ευρώ, κατά 82% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 4,5%. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,6 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 3,9 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,95 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Για εξασφάλιση δανείων της Alpha Bank είχε ενεχυριαστεί μέρος του θερμοκηπιακού εξοπλισμού και είχαν εκχωρηθεί μελλοντικές πωλήσεις, στο πλαίσιο συμφωνίας με την οποία στη διάρκεια της χρήσης η Τράπεζα αναχρηματοδότησε την εταιρεία, μετατρέποντας μεγάλο μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο, λήξεως στα τέλη του 2022. Υποχρεώσεις της ύψους 1,2 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία-μέτοχό της ΙΤΑ, από δάνειο που της είχε χορηγήσει, δεν συμπεριελήφθησαν στις δανειακές υποχρεώσεις, για τον λόγο ότι επρόκειτο άμεσα να κεφαλαιοποιηθούν. Είχε απαιτήσεις ύψους 2,1 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένα μέρη και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 3,35 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν υπόλοιπο συσσωρευμένων ζημιών της τάξεως των 4,7 εκατ. ευρώ από προηγούμενες χρήσεις, ανέρχονταν σε 4,4 εκατ. ευρώ (3,5 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 24,3% (18,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 11,6 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 12,6 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο επιχορηγήσεων 3,4 εκατ. περίπου ευρώ, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση της επένδυσης. Οι πάγιες επενδύσεις της την τελευταία χρήση απορρόφησαν 0,05 εκατ. ευρώ, έναντι 0,09 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2006-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα περίπου αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ανήλθαν σε 59,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 8,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,7% των πωλήσεων και το 3,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 6,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 11,2% των πωλήσεων και το 9,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 6,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 11,4% των πωλήσεων και το 9,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων κατά την εντεκαετή περίπου αυτή χρονική περίοδο, στη διάρκεια της οποίας μετέβαλε την ημερομηνία ολοκλήρωσης εταιρικής χρήσης από την 31η Δεκεμβρίου στην 30ή Ιουνίου, ήταν κέρδη της τάξεως των 6,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις τρεις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,85 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010. Οι πωλήσεις της το έτος 2006, οπότε και άρχισε την παραγωγική λειτουργία της, ήταν της τάξεως του 0,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Αντ. Γερασίμου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Μοίρα. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 71 εργαζόμενους (στις 30.6.2016 απασχολούσε 77), έναντι 72 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,01 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 1,01 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015-2016 αντιστοιχούσαν σε 32.930 ευρώ ανά εργαζόμενο (28.590 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων), ενώ τα κέρδη προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 13.280 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Θεωρεί ικανοποιητική της οικονομική της κατάσταση. Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 δηλώνει ότι αναμένει περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων. Εχει ασκήσει αγωγή εναντίον του ΛΑΓΗΕ διεκδικώντας 0,2 εκατ. ευρώ από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ευελπιστεί ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με τη ΔΕΠΑ για τη διευθέτηση οφειλών της από την προμήθεια φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με απαιτήσεις της από τον ΛΑΓΗΕ. Μέτοχοί της στις 30.6.2016 ήταν οι εταιρείες Stelfix Trading με μερίδιο 57,6%, Αιολική Μήλου με 19,8%, Αιολική Σύρου με 18,7%, Διεθνείς Τεχνολογικές Εφαρμογές (ΙΤΑ) με 3,3% και ένα φυσικό πρόσωπο με 0,6%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ

www.inr.gr, 9 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS