inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένα τα κέρδη της εταιρείας μεταλλικών κατασκευών Λυκομήτρος Steel τη χρήση 2015-2016Μειωμένες πωλήσεις, διεύρυνση του συντελεστή μεικτού κέρδους και αυξημένα κέρδη προ φόρων και μετά φόρων, λόγω μειωμένων έκτακτων και άλλων ανόργανων δαπανών, κατέγραψε η θεσσαλική βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών Λυκομήτρος Steel τη χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2006 και μετατράπηκε σε Α.Ε. στα τέλη του 2008. Οι εγκαταστάσεις της, όπως και η έδρα της, βρίσκονται στην περιοχή Ανω Σπαρτιά στο Σέσκλο Βόλου του νομού Μαγνησίας, περιλαμβάνοντας κτίρια 13.000 τ.μ., επί οικοπέδου με ακάλυπτους χώρους 40.000 τ.μ. Η μηνιαία παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 800-1.000 τόνους προϊόντων.

Κατασκευάζει χαλύβδινα κτίρια, γεωτρύπανα, πλατφόρμες και εξέδρες γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, γερανογέφυρες και συναφή προϊόντα για τη βιομηχανία, για ενεργειακά έργα και έργα υποδομών, χρησιμοποιώντας μηχανές υψηλού βαθμού αυτοματοποίησης. Στα εν εξελίξει έργα της περιλαμβάνεται εξοπλισμός για τις νέες εγκαταστάσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας Ελληνικός Χρυσός. Μεγάλο μέρος των ετήσιων εσόδων της, ακόμη και το 80%, προέρχεται από μεταλλικές και συναφείς κατασκευές για πελάτες εξωτερικού. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Γερμανία, Βρετανία, Κύπρος, Συρία, Γαλλία και Αυστρία.

Σύμφωνα με τον 8ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 8,45 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν 12,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 31,6% (-3,9 εκατ. περίπου ευρώ). Το 98,2% των εσόδων της (8,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση έτοιμων και ημιτελών προϊόντων της και το υπόλοιπο 1,8% (0,15 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 2,7 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών άνω των 2,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-22,7% ή -0,6 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 23,2%, από 20,5% τη χρήση 2014-2015, πράγμα που συγκράτησε σε υψηλά επίπεδα τη λειτουργική κερδοφορία της.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν άνοδο της τάξεως του 19,9%, ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 13,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,5% (0,9 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Ωστόσο, εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων της τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 29,6% (σε 1,5 εκατ. περίπου ευρώ, από σχεδόν 2,1 εκατ. ευρώ). Το ισοζύγιο των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ζημιές της τάξεως του 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,36 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,13 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,62 εκατ. ευρώ (έναντι 0,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,34 εκατ. ευρώ (έναντι 0,14 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αυξημένων κατά 99,7% και 151,9%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,98 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12% και 6,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,3% και τα καθαρά κέρδη το 4%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 12,9%, έναντι 8,8% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 18,4%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως του 1,3 εκατ. ευρώ, κατά 74,1% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 25,1%. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,75 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 2,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,4 εκατ. ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Στη διάρκεια της χρήσης επένδυσε 0,66 εκατ. ευρώ για αγορά ομολόγων της Alpha Credit Group και της Alpha Group Jersey, η αξία των οποίων στα τέλη της χρήσης είχε περιοριστεί σε 0,185 εκατ. ευρώ. Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις υποθηκών ποσού 4,6 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητο αποθεματικό 2,9 εκατ. ευρώ βάσει του επενδυτικού νόμου 3299/2004, ανέρχονταν σε 5,3 εκατ. ευρώ (5 εκατ. περίπου ευρώ και έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 62,2% (47,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 4,5 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία την τελευταία χρήση απορρόφησαν 1,33 εκατ. ευρώ για κτιριακή υποδομή και μηχανολογικό εξοπλισμό κυρίως, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,15 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,13 εκατ. ευρώ, από υψηλότερες επιχορηγήσεις που της είχαν καταβληθεί στο παρελθόν για την απόκτηση παγίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ STEEL τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2008-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των οκτώ περίπου αυτών ετών που λειτουργεί με την τρέχουσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 58,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,3% των πωλήσεων και το 9,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2% των πωλήσεων και το 3,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 1,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα οκτώ αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 6,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις οκτώ εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 12,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 0,65 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011-2012. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2008-2009 ήταν της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ.

Η Λυκομήτρος Steel έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βας. Χ. Λυκομήτρο της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 98 εργαζόμενους, έναντι 130 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,14 εκατ. ευρώ, έναντι 2,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015-2016 αντιστοιχούν σε 11.295 ευρώ ανά εργαζόμενο ή 15.040 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη προ φόρων σε 6.315 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 3.470 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 αναμένει, καθώς έχει αποκτήσει τις προϋποθέσεις να απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά, ότι ο κύκλος εργασιών της θα διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Εστιάζει την προσοχή της, όπως αναφέρει, στην περαιτέρω βελτίωση του πακέτου των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς και στη μείωση του λειτουργικού κόστους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ STEEL

www.inr.gr, 3 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS