inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής ΒενέτηςΗ συνετή ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων με τα σήματά της και η επέκταση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της είναι ορισμένοι από τους στόχους που προώθησε το 2016 η βιομηχανία ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Βενέτης, η οποία ασχολείται και με την προσφορά υπηρεσιών εστίασης και έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο καταστημάτων με το σύστημα franchising.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1996. Εκανε τα πρώτα της βήματα το 1948, με μικρό φούρνο στη Νέα Ερυθραία Αττικής. Αναπτύχθηκε σταδιακά με το σήμα «Φούρνος Βενέτη» και με δίκτυο ομώνυμων καταστημάτων ιδιοκτησίας της και ιδιοκτησίας τρίτων. Καινοτόμησε παράγοντας και διαθέτοντας πληθώρα νέων προϊόντων. Αρχισε να επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά, με τη μέθοδο franchise, το 1994. Το 1995 ολοκλήρωσε επένδυση κατασκευής μεγάλης βιομηχανικής μονάδας, με στεγασμένους χώρους 14.000 τ.μ., στη Λυκόβρυση Αττικής. Το 2010 εισήγαγε νέο concept καταστήματος, το «Βενέτης Food Hall», με ολοκληρωμένες γευστικές προτάσεις, που συμπεριλαμβάνουν φαγητά ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας. Εχει αναπτύξει δίκτυο 85 σημείων διάθεσης προϊόντων άρτου, γλυκισμάτων και κάθε είδους προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και άλλων σχετικών ειδών. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Παρασκευάζει και διαθέτει ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και ζύμης, παγωτά, σάντουιτς, έτοιμα φαγητά, καφέ και άλλα ροφήματα. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της εμπορεύεται και διαθέτει γαλακτοκομικά και άλλα προϊόντα ψυγείου, χυμούς, αναψυκτικά και ποτά. Οργανώνει εταιρείες λιανικής διάθεσης των προϊόντων της με το σύστημα franchising. Τα ιδιόκτητα και τα συνεργαζόμενα καταστήματά της φέρουν τα σήματα «Βενέτης Food Hall», «Βενέτη 1948» και «Φούρνος Βενέτη». Σε ημερήσια βάση, παράγει περί τους 10 τόνους ψωμί.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 9 Φεβρουαρίου 2017, η εταιρεία και ο όμιλος το 2015 κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων για έκτο συνεχόμενο έτος. Επίσης, διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία τους, αν και συμπίεσαν τα περιθώρια κέρδους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 16ο ενοποιημένο ισολογισμό της, τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας Βενέτης το 2015 ξεπέρασαν τα 34,7 εκατ. περίπου ευρώ, από 32,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε ποσοστό και 2,3 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 66,3% των εσόδων (23 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές του δραστηριότητες και το υπόλοιπο 33,7% (περίπου 11,7 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Η επιχείρηση συγκράτησε κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 16,7 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 16,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+3,7% ή +0,6 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της αμβλύνθηκε σε 48,2%, από 49,7% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2015 σε 6,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 7,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (23,2% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 13,9%, καθώς αυξήθηκαν οι δαπάνες εμπορικής επέκτασης.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,25 εκατ. ευρώ (1,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,08 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εκκαθάρισης θυγατρικών οι δραστηριότητες των οποίων επικαλύφθηκαν από άλλες θυγατρικές του ομίλου.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ενοποιημένων κερδών προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 5,08 εκατ. ευρώ το 2015 (έναντι 6,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων κερδών 3,72 εκατ. ευρώ (έναντι 4,25 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αποδυναμωμένων κατά 18,9% και 12,4%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων ήταν ύψους 6,3 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 26%. Επίσης, ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το 14,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 22,2%, έναντι 30,4% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 28,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16,5%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 16,15 εκατ. περίπου ευρώ (12,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 56% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (50,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 ό όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως του 0,5 εκατ. ευρώ μόνο, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 60,9%. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (10,1 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (10 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα ήταν ύψους 5,7 εκατ. ευρώ (3,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2015 ήταν ύψους 17,9 εκατ. ευρώ, έναντι 15,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, λόγω των νέων επενδύσεων που υλοποιήθηκαν σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία. Οι επενδύσεις του το 2015 απορρόφησαν 3,7 εκατ. ευρώ (2,9 εκατ. ευρώ το 2014). Στο πάγιο ενεργητικό του συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές στην εταιρεία προϊόντων ζύμης First Class, στην εμπορική εταιρεία Κρήνη και στην εταιρεία επενδύσεων ανάπλασης, αναβάθμισης και διαχείρισης σημείων πώλησης ειδών διατροφής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις Καλιφόρνια Τρόφιμα, η οποία απευθύνεται επί καθημερινής βάσεως σε 20.000 καταναλωτές.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Χαρ. Γ. Βενέτη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Π. Μονεμβασιώτη των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 ο όμιλος απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 379 εργαζόμενους, έναντι 325 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,29 εκατ. ευρώ, έναντι 7,55 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το μέρισμα των μετόχων της από τα κέρδη της χρήσης 2015 ήταν 1,18 εκατ. ευρώ, έναντι μερίσματος 0,54 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014. Η συνολική απασχόληση στις εταιρείες του ομίλου και τα καταστήματα τρίτων που φέρουν τα σήματά του και διαθέτουν προϊόντα του πλησίαζε τα 1.200 άτομα.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 242,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 35,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,5% των πωλήσεων και το 20,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 17,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν κέρδη 10,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 31,4 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανική μητρική εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας τη 19η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 32,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2014 κατά 5%. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 5,8 εκατ. ευρώ (17,8% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 23,9%. Προέκυψαν κέρδη προ φόρων 4,5 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 29,9% και 25,3%, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν της τάξεως των 5,75 εκατ. ευρώ. Οι πάγιες επενδύσεις της το 2015 απορρόφησαν 3,25 εκατ. ευρώ (2,9 εκατ. ευρώ το 2014). Το 76,5% των εσόδων της (25 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 23,5% (περίπου 7,7 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Η μητρική εταιρεία απασχόλησε το 2015, κατά μέσον όρο, 328 εργαζόμενους, έναντι 290 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,34 εκατ. ευρώ, έναντι 6,77 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής βιομηχανικής εταιρείας ΒΕΝΕΤΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 212,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 32,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,1% των πωλήσεων και το 13,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 16,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,9% των πωλήσεων και το 12,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 10,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 7,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 29,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 32,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 4,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 13,5 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της τα χρόνια 2005-2015 ήταν 24,1%. Κατά την τελευταία πενταετία αύξησε τις πωλήσεις της με ρυθμό 17,8% το 2011, 10,4% το 2012, 16,1% το 2013, 31,9% το 2014 και 5% το 2015.

Για τη χρήση 2016 ο όμιλος ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας, μέσω «συνετής ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της μητρικής, επέκτασης των δραστηριοτήτων των σημαντικότερων θυγατρικών του, λελογισμένης μείωσης του κόστους παραγωγής και επίτευξης οικονομιών κλίμακας», με γνώμονα τη «διατήρηση ποιοτικής υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού» και της ηγετικής θέσης που κατέχει στην αγορά του τομέα του.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΕΝΕΤΗΣ

www.inr.gr, 13 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS