inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένα τα έσοδα της βιομηχανίας Γ & Π Εκκοκκιστήρια Βάμβακος τη χρήση 2015-2016Διψήφια ποσοστιαία μείωση των πωλήσεων, αξιοσημείωτη λειτουργική κερδοφορία και περιορισμένα κέρδη προ φόρων, λόγω υψηλών χρηματοοικονομικών δαπανών, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η μακεδονική βιομηχανία Γ & Π Εκκοκκιστήρια Βάμβακος, η οποία έως το 2012 έφερε την επωνυμία Εκκοκκιστήρια Ν. Ουσουλτζόγου.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Βέροια, στον νομό Ημαθίας, όπου ξεκίνησαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην αγορά του βάμβακος οι δημιουργοί της, το 1946.

Αποτελεί μετεξέλιξη εταιρείας που το 1954 απέκτησε εκκοκκιστική μονάδα, την παραγωγική δυναμικότητα της οποίας διπλασίασε το 1978. Το 1995 ενοικίασε δεύτερο εκκοκκιστήριο βάμβακος στην περιοχή και το 1996 κατασκεύασε σύγχρονη, μεγάλη μονάδα επεξεργασίας σύσπορου βάμβακος και παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος και βαμβακόσπορου, με δυναμικότητα επεξεργασίας 700 τν. σύσπορου βάμβακος, στην Κυψέλη Ημαθίας. Στην περιοχή αυτή είναι κάτοχος αγρο-οικοπέδων 89.450 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις 12.080 τ.μ., που συμπεριλαμβάνουν δυο χώρους συγκέντρωσης βάμβακος. Εχει επεκταθεί στην εμπορία δημητριακών, καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου.

Διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στη διεθνή αγορά. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αίγυπτος, Βρετανία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Μαυροβούνιο, π.Γ.Δ.Μ., Πακιστάν, Παναμάς, Ρουμανία, Σερβία, Σιγκαπούρη και Τουρκία.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1997 και έλαβε την τρέχουσα επωνυμία της το 2012.

Σύμφωνα με τον 21ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα άνω των 10,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 16,2% (-2 εκατ. ευρώ). Το 85,7% των εσόδων της (άνω των 8,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της και το υπόλοιπο 14,3% (1,5 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, το 55,6% των εσόδων της (5,8 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά, 17,1% (1,8 εκατ. περίπου ευρώ) από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 27,3% (2,85 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε τρίτες χώρες. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 21%. Αντιθέτως, τα εμπορικά αυξήθηκαν κατά 33,2%.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 1,2 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,5 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-19,6% ή -0,3 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 11,9%, από 12,4% τη χρήση 2014-2015.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, εμφανίζονται να σημείωσαν μικρή κάμψη της τάξεως του 1,6%, σε 0,75 εκατ. ευρώ (ίσα προς το 7,2% των εσόδων, έναντι 0,77 εκατ. ευρώ (6,2% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, προφανώς λόγω μη συνυπολογισμού στα δημοσιευόμενα στοιχεία της χρήσης 2014-2015 χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών άνω του 0,4 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί τη χρήση αυτή. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτιμάται ότι ήταν ύψους 0,79 εκατ. περίπου ευρώ, μειωμένα κατά 34% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2014-2015 (σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ).

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,185 εκατ. ευρώ (επίσης 0,185 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους 0,48 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 4,6% των πωλήσεών της.

Σύμφωνα με τα δημοσιευόμενα στοιχεία, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,09 εκατ. ευρώ (έναντι 0,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 0,02 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 0,07 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), λόγω υψηλής φορολογικής υποχρέωσης. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,27 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 5,8%, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,7%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ, κατά 95,1% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 0,6%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,8 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 4,2 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Οι βραδέως κινούμενες απαιτήσεις της, εξάλλου, ήταν της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ. Στις λοιπές απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση ποσού 2,1 εκατ. ευρώ από όργανα της διοίκησής της, η οποία εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,08 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Για εξασφάλιση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις ποσού 5,1 εκατ. ευρώ. Στο παρελθόν είχε συνάψει μακροπρόθεσμα δάνεια ποσού 7,65 εκατ. ευρώ, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν ζημιές ποσού 0,7 εκατ. ευρώ προηγούμενων χρήσεων, υπολείπονταν του 1 εκατ. ευρώ (σχεδόν 1 εκατ. περίπου ευρώ και έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 7,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (8,3% έναν χρόνο νωρίτερα). Αν ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της είχε καταστεί αρνητικό και συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ν. 2190/1920.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 4,85 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν 5 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας βάμβακος Γ & Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 112,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,1% των πωλήσεων και το 6,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές σχεδόν 0,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,2% των πωλήσεων και το 1,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,5% των πωλήσεων και το 3,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως του 1,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 13 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011-2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 3,8 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006-2007.

Η Γ & Π Εκκοκκιστήρια Βάμβακος έχει συνδιευθύνοντες συμβούλους τους Νικ. Ουσουλτζόγλου, Πρόδρ. Ουσουλτζόγλου και Γ. Ουσουλτζόγλου της οικογένειας των μετόχων της, με τον πρώτο να είναι και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 18 εργαζόμενους, έναντι επίσης 18 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,35 εκατ. ευρώ, έναντι 0,36 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,04 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015-2016 αντιστοιχούσαν σε 41.665 ευρώ ανά εργαζόμενο ή 43.890 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων.

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 προς τα τέλη του 2016 ανέφερε ότι αναμένει αύξηση των πωλήσεων, καθώς είχε υπογράψει συμβόλαια με μεγάλους οίκους του εξωτερικού και εγχώριους πελάτες της για τη διάθεση του εκκοκκισμένου βάμβακος της καλλιεργητικής περιόδου 2015-2016 και είχε πωλήσει τα αποθέματα σιτηρών που διέθετε. Ανέμενε σταθερότητα των τιμών του βάμβακος. Θεωρούσε ότι έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να επιτύχει σημαντική αύξηση των πωλήσεων μετά το 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Γ & Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

www.inr.gr, 14 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS