inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αιχμή του δόρατος του ομίλου Υφαντής η Λάντσιον Μητ ΕβρουΣε αιχμή του δόρατος του ομίλου αλλαντικών και άλλων ειδών διατροφής Υφαντής αναδεικνύεται η βιομηχανία του Λάντσιον Μητ Εβρου, καθώς τα τελευταία χρόνια συνεισφέρει περισσότερο από κάθε άλλη παραγωγική μονάδα του ομίλου στην υψηλή κερδοφορία του.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1996 στην Αλεξανδρούπολη στον νομό Εβρου, με την επωνυμία Θράκης Γεύσεις. Περιήλθε στον όμιλο Υφαντή το 1998. Διαθέτει μεγάλες παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή της Αλεξανδρούπολης και εμπορικό υποκατάστημα στην Κηφισιά Αττικής. Παράγει ευρεία γκάμα αλλαντικών και εμπορεύεται σαλάτες, πίτσες, τυριά και άλλα προϊόντα του ομίλου Υφαντής. Εξάγει περί το 5% της παραγωγής της στις χώρες Βουλγαρία, Κύπρος και Τουρκία, με το εμπορικό σήμα «Luncheon Meat». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εβρου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 31 Ιανουαρίου 2017, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεών της. Επίσης, ενίσχυσε εντυπωσιακά την κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Λάντσιον Μητ Εβρου το 2015 ανήλθαν σε 39,3 εκατ. περίπου ευρώ, από 35,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2% σε ποσοστό και 3,6 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 85,4% των εσόδων της (άνω των 33,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 14,6% (5,7 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,7% και τα εμπορικά πολύ περισσότερο. Περί το 12,7% των εσόδων της (άνω των 5 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του οικείου ομίλου.

Η επιχείρηση ενίσχυσε, παρά την ένταση του ανταγωνισμού και τις πιέσεις επί των τιμών των προϊόντων του τομέα, κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 12,4 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 10,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+16,6% ή +1,8 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 31,5%, από 29,8% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν το 2015 σε 6,7 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 17% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,9 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (10,9% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 72,3%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 6,55 εκατ. περίπου ευρώ, αυξημένα κατά 37,4%, καθώς η χρήση 2014 είχε επιβαρυνθεί με απομείωση περιουσιακών στοιχείων της τάξεως του 0,8 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,69 εκατ. ευρώ (0,62 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,43 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων σχεδόν 5,6 εκατ. ευρώ (έναντι 2,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 3,95 εκατ. ευρώ (έναντι 1,95 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 95% και 102,2%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 6,3 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 29,5% και 20,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,2% και τα καθαρά κέρδη το 10%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 21,3%, έναντι 13,6% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 31,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,4%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 2,9 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 20,3 εκατ. περίπου ευρώ (17,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 64,7% (61,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία εμφάνιζε τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ, κατά 88,1% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 10,6%. Είχε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (19,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,8 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (6,1 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 3,7 εκατ. ευρώ (2,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 10,3 εκατ. ευρώ, έναντι 9,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 1,27 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,51 εκατ. ευρώ το 2014. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις με ποσό 1,1 εκατ. ευρώ.

Η Λάντσιον Μητ Εβρου έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλ. Κ. Υφαντή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων του ομώνυμου ομίλου. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 182 εργαζόμενους, έναντι 173 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,67 εκατ. ευρώ, έναντι 5,61 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών της διοίκησής της ύψους 0,48 εκατ. ευρώ σε κάθε χρήση. Επίσης, διέθεσε για επιπρόσθετες αμοιβές της διοίκησής της 0,89 εκατ. ευρώ, όπως και το 2014. Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015 ανήλθε σε 0,39 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 36.720 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο ή 36.075 ευρώ εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη προ φόρων σε 30.700 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 21.700 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 345,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 51,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15% των πωλήσεων και το 17,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 36,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,6% των πωλήσεων και το 24,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 25,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 17,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 46,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 39,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 3,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 21,8 εκατ. ευρώ.

Για το 2016 ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, σταθεροποίηση των πωλήσεων και των καθαρών κερδών της στα υψηλά επίπεδα του 2015. Οι πωλήσεις της ήταν το 2015 ίσες προς το 29,5% των πωλήσεων του ομίλου Υφαντής το έτος αυτό από την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων των τεσσάρων βιομηχανικών μονάδων του στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ύψους 133,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς το 73,9% των ενοποιημένων κερδών προ φόρων του ομίλου, ύψους 7,6 εκατ. περίπου ευρώ, ενώ τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς το 77,9% των κερδών του ομίλου μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 5,1 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ

www.inr.gr, 14 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS