inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρος ήταν η βιομηχανία Σύρμα του γερμανικού ομίλου Continental το 2016Διψήφια ποσοστιαία μείωση των πωλήσεων, η οποία συνοδεύτηκε από σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους, κατέγραψε το 2016 η θεσσαλική βιομηχανία παραγωγής συρματόσχοινων και επεξεργασίας συρματουργικών προϊόντων Σύρμα.

Η επιχείρηση αποτελεί 100% θυγατρική της εταιρείας ιμάντων μεταφοράς και μετάδοσης κίνησης από βουλκανισμένο ελαστικό ContiTech ΙΜΑΣ, που έπαυσε τη βιομηχανική της δραστηριότητα τον Μάρτιο του 2016 και με τη σειρά της ανήκει στον γερμανικό όμιλο Continental. Ιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στον Βόλο Μαγνησίας, στην Α' Βιομηχανική Περιοχή του οποίου διαθέτει τις εγκαταστάσεις της. Παράγει, κυρίως, συρματόσχοινα για εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη που τροφοδοτεί με ιμάντες ο γερμανικός όμιλος. Διαθέτει το σύνολο σχεδόν των προϊόντων της σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου Continental στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από το οποίο αντλεί πλέον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της (το 2015 ήταν 53,5%), μετά τη μετατροπή τής ContiTech ΙΜΑΣ σε εμπορική εταιρεία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, που δημοσιοποιήθηκαν με δημοσίευση σε οικονομική εφημερίδα, η επιχείρηση το 2016 επανήλθε σε κερδοφόρα αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, ύστερα από μία διετία αρνητικών αποτελεσμάτων, ξεπερνώντας τις συνέπειες της απώλειας συμβολαίου της μητρικής της με τη ΔΕΗ και της μείωσης της τιμής του πετρελαίου, η οποία με τη σειρά της μείωσε την αξία του λιγνίτη ως ανταγωνιστικού προϊόντος παραγωγής ενέργειας, καθιστώντας δυσχερέστερη τη λειτουργία των ορυχείων λιγνίτη παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 22ο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας το 2016 περιορίστηκαν σε 8,5 εκατ. περίπου ευρώ, από 11,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 25,7% σε ποσοστό και 2,95 εκατ. ευρώ σε αξία. Στον αντίποδα αυτής της εξέλιξης, η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 5,1 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 2,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-5,3% ή -0,1 εκατ. ευρώ), ξεπερνώντας τις συνέπειες της πτώσης των πωλήσεων. Ο συντελεστής μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 23,6%, από 18,5% το 2015.

Για τον λόγο αυτό και τη δραστική συμπίεση των δαπανών της διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας της τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2016 σε 1,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,9 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (7,6% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 62,3%.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,17 εκατ. ευρώ (0,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας το 2015 είχε ανέλθει σε σχεδόν 1,1 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. περίπου ευρώ το 2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 0,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,08 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 0,06 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,41 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 2% και 0,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,8% και τα καθαρά κέρδη το 0,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,4%, έναντι 6% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 13,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,9%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως έπραττε επί σειράν ετών.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 3,7 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 12,15 εκατ. ευρώ (σχεδόν 12,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 89,4% (93,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία εμφάνιζε μηδενικές τραπεζικές υποχρεώσεις. Είχε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 4,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,7 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,1 εκατ. ευρώ (1,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι 10,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΣΥΡΜΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 114,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 13,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,1% των πωλήσεων και το 8,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 7,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων και το 5,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 5,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 3,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 15,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, δηλαδή όλες πλην των χρήσεων 2014-2015. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 11,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 8,6 εκατ. ευρώ.

Παραμένει ανέλεγκτη από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μετά το 2005.

Η Σύρμα έχει πρόεδρο τον Axel Weber και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σ. Παπουτσόγλου. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2016 ήταν 62 άτομα, έναντι 64 στο τέλος της χρήσης 2015. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 22.805 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Θεωρεί ότι είναι ανταγωνιστική διεθνώς, παρά την ύπαρξη σημαντικού ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Είναι τοποθετημένη, όπως λέγεται, επαρκώς στη διεθνή αγορά και σε συνδυασμό με την επιδιωκόμενη περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής της πιστεύεται ότι θα βρει με επιτυχία την ισορροπία της στην παγκόσμια αγορά του τομέα της.

www.inr.gr, 15 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS