inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει τους εξαγωγικούς της ορίζοντες η βιομηχανία πλαστικών σωλήνων Faso-PlastΣε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές στρέφει δυναμικά τον εξαγωγικό της ορίζοντα η βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων τους Γ. Χ. Φασόης Faso-Plast, η οποία έχει ιστορικό εξαγωγών σε άλλες βαλκανικές χώρες, την Κύπρο και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Το 2015 η εταιρεία ολοκλήρωσε κύκλο επενδύσεων με τον οποίο επεξέτεινε στον τομέα των εύκαμπτων σωλήνων τις δραστηριότητές της. Επίσης, βελτίωσε τις μεθόδους για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της και την αναβάθμιση των όρων περιβαλλοντικής λειτουργίας των εγκαταστάσεών της. Δηλώνει ότι αισθάνεται ικανή να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, με ποιοτικώς ανταγωνιστικά, νέα προϊόντα της.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1992. Ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1974 και εδρεύει στη θέση Δυο Πεύκα στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπου είναι ιδιοκτήτης οικοπέδων 17.065 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις της στην περιοχή περιλαμβάνουν τέσσερα κτιριακά συγκροτήματα. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Παράγει και διαθέτει σωλήνες και εξαρτήματα πίεσης, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης από PCV, από πολυαιθυλένιο (PE) και πολυπροπυλένιο (PP) για διάφορες χρήσεις, καθώς και σωλήνες πολυαιθυλενίου για τη μεταφορά φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ την 1η Φεβρουαρίου 2017, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε πτώση πωλήσεων της τάξεως του 10%. Ωστόσο, παρέμεινε κερδοφόρος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 23ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Γ. Χ. Φασόης το 2015 περιορίστηκαν σε 14 εκατ. περίπου ευρώ, από 15,5 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 9,5% σε ποσοστό και 1,5 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 96,7% των εσόδων της (άνω των 13,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 3,3% (0,45 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση ενίσχυσε, παρά την ένταση του ανταγωνισμού, κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 3,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-4,5% ή -0,15 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ανήλθε στο 22,9%, από 21,7% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, περιορίστηκαν το 2015 σε 1,4 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 9,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (10% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 11,3%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 1,53 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,4%. Οι λογαριασμοί έκτακτων εσόδων και εξόδων συμπεριελάμβαναν λοιπά έκτακτα έξοδα και ζημιές 0,16 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,53 εκατ. ευρώ (επίσης 0,53 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,59 εκατ. ευρώ (επίσης 0,59 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,26 εκατ. ευρώ (έναντι 0,425 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,15 εκατ. ευρώ (έναντι 0,28 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), μειωμένων κατά 39,5% και 46,6%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,8 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4% και 2,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,8% και τα καθαρά κέρδη το 1,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 8,6%, έναντι 9,6% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 15,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,6%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,5 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,35 εκατ. ευρώ (6,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 40% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (40,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 6,7 εκατ. ευρώ, κατά 93,3% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 1,9%. Εμφάνιζε ελαφρώς θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,8 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 9,1 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,59 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Κονδύλι 0,8 εκατ. ευρώ των απαιτήσεών της αντιστοιχούσε σε σφραγισμένες επιταγές. Για εξασφάλιση δανείων είχε παραχωρήσει στη Eurobank επιταγές πελατείας της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 5,9 εκατ. ευρώ, έναντι 5,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 0,50 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,28 εκατ. ευρώ το 2014. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις ποσού 1,05 εκατ. ευρώ. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή στην εταιρεία Επενδυτική Ασπροπύργου.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γρηγ. Χ. Φασόη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 77 εργαζόμενους, έναντι 72 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,77 εκατ. ευρώ, έναντι 1,87 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Επίσης, διέθεσε για αμοιβές της διοίκησής της 0,18 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα των μετόχων της από τα κέρδη της χρήσης 2015 ήταν 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι μερίσματος 0,255 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 17.845 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο ή 19.885 ευρώ εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη προ φόρων σε 3.375 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 1.920 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Γ. Χ. ΦΑΣΟΗΣ FASO-PLAST τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 153,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 21,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,3% των πωλήσεων και το 11,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 6,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 10,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,5% των πωλήσεων και το 5,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 16,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 12,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Για το 2016 ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, ότι οι πωλήσεις της θα κινηθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα, δεδομένου ότι κατά το πρώτο τετράμηνο είχε σημειωθεί αυξητική τάση. Οι προβλέψεις της ήταν αισιόδοξες, καθώς προσδοκούσε αύξηση της πελατείας της μετά την παύση της λειτουργίας ανταγωνιστών της και την κυκλοφορία νέων και ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων της.

Εκτιμά ότι κατέχει ηγετική θέση στην αγορά του τομέα της και ότι αναγνωρίζεται ως μία από τις πλέον σύγχρονες εταιρείες του τομέα της. Θεωρεί ότι οι νέες δραστηριότητές της στην παραγωγή εύκαμπτων σωλήνων υπόσχονται αύξηση των πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της. Στη διάρκεια του 2016 προώθησε την ολοκλήρωση της γκάμας των προϊόντων της με επιπρόσθετες κατηγορίες σωλήνων και εξαρτημάτων τους, όπως είναι οι σωλήνες γεωτρήσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Γ. Χ. ΦΑΣΟΗΣ FASO-PLAST

www.inr.gr, 15 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS