inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εξασθενημένα τα οικονομικά μεγέθη της αγροτικής βιομηχανίας Geoplant τη χρήση 2015-2016Μείωση των πωλήσεων, αλλά θετικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα, για τρίτο συνεχόμενο έτος, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η πελοποννησιακή εταιρεία ιδιοπαραγωγής και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών και εμπορίας γεωργικών εφοδίων Geoplant Ειδικές Γεωργικές Εφαρμογές.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. με τη σημερινή επωνυμία της το 1999 και δραστηριοποιείται συγχρόνως στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα. Κύρια δραστηριότητά της είναι η διάθεση συσκευασμένων κηπευτικών και φρούτων και η διανομή τους σε λιανεμπορικές αλυσίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεγάλο μέρος των προϊόντων που συσκευάζει παράγεται από την ίδια ή με ευθύνη της. Από το 2007 διαθέτει τμήμα ιδιοπαραγωγής αγροτικών προϊόντων και επενδύει σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, ψυκτικούς σταθμούς και οχήματα μεταφοράς. Παράγει, έτσι, φράουλες, φυλλώδη λαχανικά, κολοκύθια, πεπόνια, καρπούζια και πατάτες. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στα Λεχαινά του νομού Ηλείας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Εκανε τα πρώτα της βήματα στην αγορά το 1988, ως Ο.Ε., παρέχοντας τεχνικές συμβουλές στον γεωργικό τομέα. Το 1989 ασχολήθηκε με την προμήθεια και εμπορία αγροτικών εφοδίων και ανέπτυξε, σε συνεργασία με τη συγγενική εταιρεία Georion, το πρώτο της φυτώριο για την παραγωγή εμβολιασμένων φυτών καρπουζιού. Το 1996 απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, επί οικοπέδου 17.000 τ.μ., για την εμπορία και την εξαγωγή νωπών αγροτικών προϊόντων, αρχίζοντας να εξάγει καρπούζια και πατάτες. Παράλληλα, σε συνεργασία με την εταιρεία Georion ανέπτυξε φυτώριο 8.000 τ.μ. Το 2002 ολοκλήρωσε επένδυση 2 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία συσκευαστηρίου, προψυκτηρίου και ψυκτικών και λοιπών εγκαταστάσεων για φρούτα και λαχανικά, με βιομηχανοστάσιο 2.365 τ.μ. και αποθηκευτικούς χώρους 1.030 τ.μ. στα Λεχαινά, στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου. Είναι κάτοχος οικοπέων 35.720 τ.μ. Συγγενική της εταιρεία είναι μεταξύ άλλων, εκτός της Georion, η Geolive, που ασχολείται με την ανάπτυξη πυκνής γραμμικής ελαιοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με τον 17ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 5,4 εκατ. περίπου ευρώ έναντι 6 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 10,3% (-0,6 εκατ. ευρώ). Το 50,1% των εσόδων της (2,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 49,9% (επίσης 2,7 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 16,4%. Μέρος των εσόδων της προήλθε από πωλήσεις προς τα συνδεδεμένα μέρη-εταιρείες Georion Π. Λαϊνάς, Π. Διασάκος, Ν. Λαϊνάς και Ιω. Διασάκος & Σία.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 1,2 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών άνω του 1,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-22,4% ή -0,35 εκατ. ευρώ). Αποδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 22,5%, από 26% τη χρήση 2014-2015.

Για τον λόγο αυτό κυρίως τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν πτώση 30,5%, διαμορφώθηκαν σε 0,25 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 4,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6% (0,36 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 0,47 εκατ. ευρώ έναντι 0,81 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 41,9%. Οι λογαριασμοί έκτακτων εσόδων και εξόδων συμπεριελάμβαναν απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,19 εκατ. ευρώ την τελευταία χρήση, έναντι αντίστοιχου ποσού 0,48 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,18 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,06 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 12.000 ευρώ έναντι 149.000 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (-137.000 ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 8.000 ευρώ έναντι 149.000 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (-141.000 ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 191.000 ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 4,2%, έναντι 5,6% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 6,8%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως του 0,8 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 9%. Διέθετε οριακά θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω των 3,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,07 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 3,3 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,18 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,225 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 2,5 εκατ. ευρώ (επίσης 2,5 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 41,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (38,6% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 2,7 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 2,85 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο επιχορηγήσεων 0,25 εκατ. περίπου ευρώ, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της αγροτικής βιομηχανίας GEOPLANT τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2005-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα περίπου αυτών ετών, ανήλθαν σε 86,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 2,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 2,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,1% των πωλήσεων και το 0,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,3 εκατ. περiπου ευρώ, κυρίως λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων κατά τη δωδεκαετή περίπου αυτή χρονική περίοδο, στη διάρκεια της οποίας μετέβαλε την ημερομηνία ολοκλήρωσης εταιρικής χρήσης από την 31η Δεκεμβρίου στην 30ή Ιουνίου και για τον λόγο αυτό τα μεγέθη της χρήσης 2013 αφορούν εξάμηνη διάρκεια, ήταν κέρδη της τάξεως των 2,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 10 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,45 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν της τάξεως των 8,1 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Παν. Λαϊνά και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Διασάκο των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 12 εργαζόμενους, έναντι 10 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,30 εκατ. ευρώ, έναντι 0,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,05 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015-2016 αντιστοιχούσαν σε 20.915 ευρώ ανά εργαζόμενο ή 39.085 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων.

Θεωρεί ότι είναι ικανή να ανταπεξέλθει στους κινδύνους της αγοράς με σχετική άνεση και να εφαρμόσει τακτικές αποφυγής τους, με το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 δηλώνει ότι η πορεία της στα τέλη του 2016 έβαινε θετική. Επίσης, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: GEOPLANT

www.inr.gr, 16 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS