inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχύει την εξωστρέφειά της η βιομηχανία φανών αυτοκινήτων Ν. ΔαστερίδηςΝέα εξαγωγικά κανάλια, που της δίνουν τη δυνατότητα να προσδοκά μεγαλύτερες πωλήσεις και εντονότερη κερδοφορία, έχει ανοίξει η ακριτική βιομηχανία φανών και συναφών ηλεκτρικών μερών αυτοκινήτου Ν. Δαστερίδης.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1990. Ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1973 και εδρεύει στο 1ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης-Φερών στον νομό Εβρου. Σχεδιάζει και παράγει φανούς και συναφή ηλεκτρικά και φωτεινά στοιχεία μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και στοιχεία σήμανσης οδών. Είναι ευρέως γνωστή με το σήμα Dasteri και διαθέτει στη διεθνή αγορά περί το 90% του όγκου της παραγωγής της. Βασικές χώρες προορισμού των προϊόντων της είναι, κατ' αλφαβητική σειρά, οι χώρες Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ, Λετονία, Λίβανος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαρόκο, Νορβηγία, Ολλανδία, Σερβία, Συρία και Φινλανδία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εβρου.

Συγγενική της εταιρεία είναι η Dasteri Systems, η οποία έχει αντικείμενο την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ή και προϊόντων αντίστοιχων αυτών της Ν. Δαστερίδης, επίσης στο 1ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης-Φερών στον νομό Εβρου. Οι εγκαταστάσεις των δυο επιχειρήσεων καλύπτουν 15.500 τ.μ.

Γενικότερα, η Ν. Δαστερίδης ασχολείται με την παραγωγή και συναρμολόγηση ολοκληρωμένων φανών, φωτιστικών σημάτων και ηλεκτρικών ειδών αυτοκινήτου και άλλων μεταφορικών μέσων, από πλαστικό, βακελίτη, γυαλί, μέταλλα και άλλες ύλες, καθώς και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 21 Δεκεμβρίου 2016, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων, έναντι μείωσής τους το 2014, επανερχόμενη σε ανοδική πορεία. Επίσης, ενίσχυσε την κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 25ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Ν. Δαστερίδης το 2015 ανήλθαν σε 4,8 εκατ. περίπου ευρώ, από 4,55 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4% σε ποσοστό και 0,3 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση συγκράτησε ελαφρώς το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της σε επίπεδο άνω του 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως του 0,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+5,1% ή +0,05 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της περιορίστηκε σε 19,5%, από 19,7% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν το 2015 σε 0,8 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 16,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (15,2% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 13,9%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι οι λογαριασμοί έκτακτων εσόδων και εξόδων της χρήσης 2014 συμπεριελάμβαναν λοιπά έκτακτα έξοδα και ζημιές 0,05 εκατ. ευρώ και λοιπά έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας συμπιέστηκαν κατά 24,4%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,21 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,14 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,48 εκατ. ευρώ το 2015 (έναντι 0,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,335 εκατ. ευρώ (έναντι 0,21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αυξημένων κατά 57,6% και 62,6%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,7 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 18,9% και 13,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 9,9% και τα καθαρά κέρδη το 6,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 12,1%, έναντι 11,4% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,4%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,85 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 2,6 εκατ. περίπου ευρώ (2,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 40,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (40,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως του 1,3 εκατ. ευρώ, κατά 88,2% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 5,7%. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,35 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,6 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 1,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,8 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Για εξασφάλιση δανείων είχε παράσχει ως εγγύηση ακίνητά της, σε συνδυασμό με προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 0,09 εκατ. ευρώ. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ποσού 0,25 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,98 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ιω. Ν. Δαστερίδη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Ν. Δαστερίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 47 εργαζόμενους. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 16.745 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 10.190 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 7.130 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Ν. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 44 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,9% των πωλήσεων και το 9,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων και το 2,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω του 0,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων και το 1,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 6,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 4,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,9 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, αύξηση του κύκλου εργασιών, κυρίως λόγω νέων εξαγωγικών συμβολαίων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ν. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ

www.inr.gr, 17 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS