inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερά κερδοφόρος η βιομηχανία ειδών συσκευασίας Bag & BagΣταθερά κερδοφόρος παραμένει η βιομηχανία ειδών πλαστικής και χάρτινης συσκευασίας Bag & Bag, καταγράφοντας θετικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα καθ' όλη την περίοδο της κρίσης.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 2009. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1986. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο 48ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στην περιοχή Αυλώνας Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Διαθέτει στη διεθνή αγορά περί το 10% του όγκου της παραγωγής της. Βασικές χώρες προορισμού των προϊόντων που εξάγει είναι, κατ' αλφαβητική σειρά, οι χώρες Αλβανία, Βέλγιο, Βρετανία, Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία και Ολλανδία.

Ειδικότερα, η Bag & Bag παράγει και εκτυπώνει, συχνά σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις με τη μέθοδο facon, εύκαμπτες και χάρτινες συσκευασίες σε φιλμ LDPE, HDPE και COEΧ και σε διάφορα είδη χαρτιών για βιομηχανικές συσκευασίες καταναλωτικών προϊόντων και για τσάντες εμπορίου, με εκτύπωση έως και σε δέκα χρώματα. Οι συσκευασίες της είναι κατάλληλες, μεταξύ άλλων, για αρτοποιεία, ψητοπωλεία και φαρμακεία. Στους σημαντικότερους πελάτες της συγκαταλέγονται βιομηχανίες branded καταναλωτικών προϊόντων, όπως βιομηχανίες χαρτικών tissue και ειδών ατομικής υγιεινής.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 14 Φεβρουαρίου 2017, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Επίσης, παρέμεινε κερδοφόρος, αν και περιόρισε τα περιθώρια κέρδους της, λόγω έντασης του ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον έκτο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Bag & Bag ή Μπαγκ Εντ Μπαγκ, όπως επίσης είναι γνωστή, το 2015 ανήλθαν σε 11,4 εκατ. περίπου ευρώ, από 10,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9% σε ποσοστό και 0,5 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως του 1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-12,3% ή -0,25 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της περιορίστηκε σε 13,2%, από 15,8% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, υποχώρησαν το 2015 σε 0,73 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (10,8% των εσόδων), μειωμένα κατά 38,3%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν ακόμη περισσότερο (ήταν 0,63 εκατ. ευρώ έναντι 1,09 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 42,3%).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,36 εκατ. ευρώ (επίσης 0,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,20 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,18 εκατ. ευρώ το 2015 (έναντι 0,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,10 εκατ. ευρώ (έναντι 0,33 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αποδυναμωμένων κατά 62,4% και 69,7%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,53 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,7% και 5,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,5% και τα καθαρά κέρδη το 0,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 11,5%, έναντι 15,4% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 17,6%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 1,75 εκατ. περίπου ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 27,7% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (24,8% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως του 1,3 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 48,7%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,4 εκατ. περίπου ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (άνω των 4,1 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,25 εκατ. περίπου ευρώ στις 31.12.2014, λόγω νέων επενδύσεων. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2014 είχαν απορροφήσει 1,38 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Κεντιστό της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2014 είχε απασχολήσει, κατά μέσον όρο, 23 εργαζόμενους.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας πλαστικών και χάρτινων ειδών συσκευασίας BAG & BAG τη χρονική περίοδο 2009-2015, δηλαδή στο διάστημα των επτά αυτών ετών που λειτουργεί με την τρέχουσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 78 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 5,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,6% των πωλήσεων και το 16,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2% των πωλήσεων και το 16,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη σχεδόν 1,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων και το 11% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα επτά αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 4,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις επτά εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 15,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Οι πωλήσεις της το 2009 ήταν της τάξεως των 7,1 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, μικρές διαφοροποιήσεις των βασικών οικονομικών μεγεθών της, με τον κύκλο εργασιών και τα αποτελέσματά της να διαμορφώνονται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα. Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών έντονου ανταγωνισμού στον τομέα της και της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, θεωρούσε αρκετά καλή την οικονομική της κατάσταση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BAG & BAG

www.inr.gr, 20 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS