inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οινοποιία Κουτσοδήμος: Υστέρηση πωλήσεων και κερδών τη χρήση 2015-2016Κάμψη των πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος και εξασθένηση της κερδοφορίας της κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η πελοποννησιακή οινοποιητική βιομηχανία Γ. Α. Κουτσοδήμος.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Κοδέλα της φημισμένης για την ποιοτική οινοπαραγωγή της περιοχής της Νεμέας, στον νομό Κορινθίας, όπου ξεκίνησε τις δραστηριότητές της με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας το 2001. Παράγει, εισάγει και εμπορεύεται κρασιά. Τα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Αμπελόμυθος», «Αμπέλου Μύθοι», «Γόνιμος Τόπος», «Κεφάτο», «Μαντινεία», «Νεμέα», «Ρετσίνα» και «Agerino». Οι εγκαταστάσεις της απλώνονται σε έκταση 12 στρεμμάτων, έχουν συνολική παραγωγική δυναμικότητα 85.000 HL και συμπληρώνονται από ιδιόκτητους αμπελώνες. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Παρουσιάζει μεγάλη διασπορά πελατών. Προβάλλει την υψηλή ποιότητα της αμπελουργικής παραγωγής της Πελοποννήσου. Μετατράπηκε σε Α.Ε. το 2001. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Οινοποιητική Νεμέας».

Σύμφωνα με τον 15ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 5,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 5,1% (-0,3 εκατ. περίπου ευρώ).

Ενίσχυσε κατά 7,9 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 1,8 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,4 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (+28,1% ή +0,4 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 30,6%, από 22,7% τη χρήση 2014-2015, πράγμα που δεν ήταν αρκετό, όμως, για την καταγραφή αυξημένων κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν κάμψη της τάξεως του 14,5%, περιορίστηκαν σε 0,6 εκατ. περίπου ευρώ και ήταν ίσα προς το 10% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 11,1% (0,7 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, για τον λόγο ότι οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 89,4%, σε αντίθεση με τις δαπάνες διάθεσης των προϊόντων που μειώθηκαν κατά 5,1%.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,14 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,17 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,28 εκατ. ευρώ (έναντι 0,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,19 εκατ. ευρώ (έναντι 0,265 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), μειωμένων κατά 22,8% και 26,8%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,42 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,8% και 10,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,8% και τα καθαρά κέρδη το 3,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 10,1%, έναντι 12,5% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 5,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,5%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 2,1 εκατ. ευρώ, κατά 84,1% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 7,1%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,8 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (3,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,1 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,3 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 1,8 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 30,7% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (36,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 1,4 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Διέθεσε για επενδύσεις στη διάρκεια της χρήσης 0,11 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,08 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της οινοποιητικής βιομηχανίας Γ. Α. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 53,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 4,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη άνω του 1,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη σχεδόν 0,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων και το 4,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,265 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 2,4 εκατ. ευρώ.

Η οινοποιητική εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Κουτσοδήμο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 25 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,375 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015-2016 αντιστοιχούν σε 23.520 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 11.240 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 7.760 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 προβλέπει ότι θα είναι περισσότερο αποδοτική, λόγω αυξημένης ζήτησης για τους οίνους της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Γ. Α. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

www.inr.gr, 20 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS