inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρος ήταν η χρήση 2015-2016 για την εταιρεία ψηφιακών εκτυπώσεων Whale GraphicsΔιψήφια ποσοστιαία μείωση των πωλήσεων, που δεν επηρέασε όμως ουσιωδώς τα περιθώρια κέρδους της, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η μακεδονική βιομηχανία ψηφιακών εκτυπώσεων μεγάλου μεγέθους Whale Graphics.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην περιοχή Θέρμη του νομού Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1996, με στεγασμένους βιομηχανικούς χώρους 1.000 τ.μ. και αποθηκευτικούς χώρους επίσης 1.000 τ.μ. Ασχολείται αποκλειστικά με τις ψηφιακές εκτυπώσεις. Μετατράπηκε σε Α.Ε. το 2006. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Μέρος των εσόδων της προέρχεται από εκτυπώσεις για λογαριασμό πελατών της από γειτονικές βαλκανικές χώρες.

Η Whale Graphics εξειδικεύτηκε στις μεγάλου μεγέθους ψηφιακές εκτυπώσεις. Εχει εφοδιαστεί με μοντέρνο εξοπλισμό υψηλής ποιότητας. Το 2013 ολοκλήρωσε πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σχεδίασης και επεξεργασίας γραφικών, σχεδιασμού και υλοποίηση προωθητικών stands, διακόσμησης εσωτερικών χώρων, αρχιτεκτονικών εκθεσιακών κατασκευών, φιλοτέχνησης μουσειακών χώρων, κάλυψης εταιρικού στόλου αυτοκινήτων, carwrapping με ειδικές αυτοκόλλητες μεμβράνες, εσωτερικών σημάνσεων χώρων, σήμανσης τμημάτων, κάλυψης βιτρινών με αυτοκόλλητα βινύλια σε αλυσίδες καταστημάτων, απευθείας εκτύπωσης σε φύλλα αλουμινίου, σε pvc και kappa, εκτυπώσεων σε πανιά και σε ταπετσαρίες, καθώς και ηλεκτρονικής περιμετρικής κοπής τόσο σε σκληρά υποστρώματα, όπως kappa, forex, pvc και αλουμίνιο, όσο και σε εύκαμπτα, όπως αυτοκόλλητα και χαρτιά. Εχει δυνατότητα και καλύπτει μετεκτυπωτικά στάδια αξιοποίησης των προϊόντων εκτύπωσης, παρέχοντας μεταξύ άλλων υπηρεσίες πλαστικοποίησης, θερμοκόλλησης/ραφής banners, κατασκευής τελάρων και προϊοντικών σταντ.

Σύμφωνα με τον 11ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 1,62 εκατ. ευρώ έναντι 2,07 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 22% (-0,45 εκατ. περίπου ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε οριακά τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 0,54 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,70 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-22,6% ή -0,16 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 33,5%, από 33,8% τη χρήση 2014-2015, πράγμα που εξασφάλισε τη διατήρηση της τελικής κερδοφορίας της σε υψηλά επίπεδα.

Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν κάμψη της τάξεως του 27%, διαμορφώθηκαν σε 0,37 εκατ. περίπου ευρώ και ήταν ίσα προς το 22,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 24,5% (0,51 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,36 εκατ. ευρώ (έναντι 0,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,26 εκατ. ευρώ (έναντι 0,36 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), μειωμένων κατά 26,3% και 29,2%, αντιστοίχως.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 29,1% και 20,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 22,4% και τα καθαρά κέρδη το 15,9%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως του 0,07 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,8%, για την εξασφάλιση των οποίων οι μέτοχοί της είχαν παράσχει προσωπικές εγγυήσεις. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,45 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,07 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,38 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,49 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 1,37 εκατ. ευρώ (1,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 71% (64,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 1,93 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 0,44 εκατ. ευρώ, έναντι 0,30 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015, καθώς προστέθηκε νέος μηχανολογικός εξοπλισμός. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,125 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εκτυπωτικής βιομηχανίας WHALE GRAPHICS τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2005-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα περίπου αυτών ετών, ανήλθαν σε 13,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν κέρδη της τάξεως του 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,3% των πωλήσεων και το 16,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,3% των πωλήσεων και το 11,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιογόνος μόνο κατά την πρώτη, σχεδόν διετούς διάρκειας χρήση, που κάλυψε το έτος 2005 και μέρος του 2006. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 2,1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,35 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.6.2009.

Η Whale Graphics έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Αγγελική Αθανασίου της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 20 εργαζόμενους. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,025 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με μέρισμα στους μετόχους ύψους 0,05 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2015-2016 αντιστοιχούν σε 18.100 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 12.850 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: WHALE GRAPHICS

www.inr.gr, 22 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS