inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδίζει μερίδιο αγοράς η εταιρεία ρυζιού και οσπρίων Αφοί Κ. Καραγεωργίου - 3αλφαΠολιτική διεύρυνσης του ηγετικού μεριδίου που κατέχει στην αγορά ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού και οσπρίων Αφοί Κ. Καραγεωργίου, η οποία είναι περισσότερο γνωστή με το εμπορικό σήμα «3αλφα» που φέρουν τα προϊόντα της.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1980. Προϋπήρχε ως Ο.Ε. από το 1968 στην περιοχή της Νίκαιας Αττικής. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της βρίσκονται από το 1981 στην περιοχή Ρουφ του νομού Αττικής, κοντά στο κέντρο των Αθηνών, επί οικοπέδων 13.690 τ.μ. με στεγασμένους χώρους 7.160 τ.μ. και αυτόματες γραμμές επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού και οσπρίων. Τυποποιεί ρύζι, φασόλια, φακές και ρεβύθια και για λογαριασμό λιανεμπορικών αλυσίδων. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αναπτύσσει και εισαγωγικές, εμπορικές δραστηριότητες στον τομέα της.

Η ευρεία γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σειρά ρυζιών με την ονομασία «Του κόσμου οι γεύσεις», καθώς και ελληνικά όσπρια ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΟΔ) και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ).

Η επιχείρηση διαθέτει στη διεθνή αγορά περί το 3-5% του όγκου της παραγωγής της. Βασικές χώρες προορισμού των προϊόντων που εξάγει είναι, κατ' αλφαβητική σειρά, οι χώρες Αλβανία, Αυστραλία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Κύπρος, Ουγγαρία και Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 15 Φεβρουαρίου 2017, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Επίσης, παρέμεινε κερδοφόρος, αν και αναγκάστηκε να περικόψει τα περιθώρια κέρδους της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 34ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Αφοί Κ. Καραγεωργίου - 3αλφα το 2015 ανήλθαν σε 25,8 εκατ. περίπου ευρώ, από 21,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 17,7% σε ποσοστό και 3,9 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Προμηθεύτηκε 16,87 εκατ. κιλά ρυζιού και οσπρίων, έναντι 16,21 εκατ. κιλών το 2014. Το 97,8% των εσόδων της (25,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 2,2% (0,6 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 96,7% των εσόδων της (άνω των 24,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 3,3% (0,8 εκατ. περίπου ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (άνω του 0,7 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες (άνω του 0,1 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 5,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-7,7% ή -0,4 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της περιορίστηκε σε 19,7%, από 25,2% το 2014, λόγω της ανόδου των τιμών σειράς πρώτων υλών, της υποτίμησης του ευρώ και της έντασης των ανταγωνιστικών πιέσεων στην αγορά.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, υποχώρησαν το 2015 σε 1,46 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,66 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (7,6% των εσόδων), μειωμένα κατά 12,3%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν υψηλότερα, αλλά μειώθηκαν ακόμη περισσότερο (1,57 εκατ. ευρώ έναντι 1,88 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16,3%).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,33 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,745 εκατ. ευρώ (0,85 εκατ. ευρώ το 2014), αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές 0,15 εκατ. ευρώ και σημαντικά αυξημένες δαπάνες προβολής και διαφήμισης των προϊόντων της.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,39 εκατ. ευρώ το 2015 (έναντι 0,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,22 εκατ. ευρώ (έναντι 0,26 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αποδυναμωμένων κατά 11,8% και 13,9%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,71 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3,5% και 2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,5% και τα καθαρά κέρδη το 0,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 5,7%, έναντι 6,7% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 25,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,6%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε σχεδόν 11,25 εκατ. ευρώ (10,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 43,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (44,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 11,3 εκατ. ευρώ, κατά 93,7% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 10,3%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,1 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (άνω των 13,5 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Για εξασφάλιση δανείων στις τράπεζες Εθνική, Alpha και Eurobank είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις συνολικού ποσού 7,9 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,2 εκατ. ευρώ (1,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Στις λοιπές απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση ποσού 0,2 εκατ. ευρώ που εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 6,85 εκατ. ευρώ, έναντι 6,7 εκατ. περίπου ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 0,43 εκατ. ευρώ, έναντι 0,12 εκατ. ευρώ το 2014. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή σε 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Αλφα, η οποία αποκτήθηκε το 2011 αντί ποσού 3,9 εκατ. ευρώ. Επίσης, συμπεριλαμβανόταν επενδυτικό ακίνητο στο Ημεροβίγλι Θήρας των Κυκλάδων.

Η επιχείρηση, που κατέχει στην αγορά των τυποποιημένων ρυζιών και οσπρίων την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών, έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αγάπιο Α. Καραγεωργίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε το 2015, κατά μέσον όρο, 100 εργαζόμενους, έναντι 113 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,05 εκατ. ευρώ, έναντι 3,04 εκατ. ευρώ το 2014. Οι αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ήταν ύψους 1,35 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 14.590 ευρώ ανά εργαζόμενο ή 15.700 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη προ φόρων σε 3.870 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 2.230 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού και οσπρίων ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 3ΑΛΦΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 255,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 31,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,2% των πωλήσεων και το 11,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 15,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων και το 12,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,4% των πωλήσεων και το 7,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 22,9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 26,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2005. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 18,9 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Εκκρεμεί εις βάρος της αγωγή τρίτης εταιρείας, η οποία ζητεί ακύρωση αγοραπωλητηρίου συμβολαίου βάσει του οποίου η Αφοί Κ. Καραγεωργίου απέκτησε από μέτοχό της ακίνητο αντί ποσού 0,87 εκατ. ευρώ υποστηρίζοντας ότι της ανήκει η κυριότητά του. Επίσης, στην εταιρεία έχουν επιβληθεί πρόστιμα ποσού 0,15 εκατ. ευρώ από την Πολεοδομία Αθηνών και αναδρομικά δημοτικά τέλη ποσού 0,30 εκατ. ευρώ από τον Δήμο Αθηναίων, βάσει αποφάσεων που έχουν προσβληθεί δικαστικώς.

Για τη χρήση 2016 η βιομηχανία ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, θετικά οικονομικά αποτελέσματα, λόγω εξασθένησης των τιμών ορισμένων πρώτων υλών και αναπροσαρμογής των τιμών πώλησης των προϊόντων. Στους στόχους της ήταν η προώθηση του προγράμματός της για τη δημιουργία κέντρων συγκομιδής, ξηραντηρίου, καθαριστηρίου και χώρων αποθήκευσης στα σημεία εγχώριας παραγωγής ρυζιού και οσπρίων για την εξασφάλιση δυνατότητας παραλαβής μεγάλων ποσοτήτων και τον άμεσο ποιοτικό τους έλεγχο. Επίσης, σχεδίαζε την αγορά και εγκατάσταση μηχανών εγκιβωτισμού και τοποθέτησης καρτελών στα τυποποιητήριά της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 3ΑΛΦΑ

www.inr.gr, 22 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS