inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές κατέγραψε η Βαμβακουργία Βοιωτίας τη χρήση 2015-2016Αύξηση των πωλήσεων, με παράλληλη εξασθένηση των περιθωρίων κέρδους, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η βιομηχανία εκκόκκισης βάμβακος Βαμβακουργία Βοιωτίας, η οποία αποτελεί μέρος του ομίλου επιχειρήσεων Αγγελούση.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο 3ο χλμ. της οδού Ορχομενού-Κάστρου στον Ορχομενό του νομού Βοιωτίας, όπου ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1990. Προμηθεύεται σύσπορο βαμβάκι από βαμβακοκαλλιεργητές της περιοχής και το μετατρέπει σε ίνες βάμβακος και βαμβακόσπορο. Διαθέτει στο εξωτερικό το μεγαλύτερο μέρος του εκκοκκισμένου βάμβακος που παράγει. Κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί των προϊόντων της είναι οι χώρες Τουρκία, Αίγυπτος, Ινδονησία και Κίνα. Συγχρόνως, ασχολείται με την εμπορία λιπασμάτων και σιταριού, οφείλοντας στις δραστηριότητες αυτές μικρό μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών της. Συγγενική της εταιρεία είναι η ομοειδής βιομηχανία Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Λιβαδειάς Αγγελούσης Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τον 24ο ισολογισμό της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 7,1 εκατ. περίπου ευρώ έναντι 6,65 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 6,4% (+0,425 εκατ. περίπου ευρώ). Το 80% των εσόδων της (5,65 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε άλλες χώρες και το υπόλοιπο 20% (1,4 εκατ. περίπου ευρώ) από εγχώριες πωλήσεις. Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,8%. Αντιθέτως, οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 8,2%.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες τον ήδη χαμηλό συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 0,2 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών σχεδόν 0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-46,6% ή -0,2 εκατ. περίπου ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε μόλις 2,8%, από 5,6% τη χρήση 2014-2015, πράγμα που οδήγησε τελικά στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν κάμψη της τάξεως του 74,1%, περιορίστηκαν σε 0,15 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 2,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 8,5% (0,57 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, επιβαρημένα από το γεγονός ότι στη χρήση καταλογίστηκαν λοιπά έξοδα λειτουργίας 0,21 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), εκτός των δαπανών διάθεσης και διοίκησης. Εξαιρουμένων των λοιπών εξόδων λειτουργίας τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 0,36 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Επίσης, η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,37 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,11 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων 0,32 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών 0,39 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 8.000 ευρώ τον προηγούμενο χρόνο). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 42.000 ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 1,2%, έναντι 4,3% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,8%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων η αντίστοιχη αποδοτικότητα ήταν αρκετά υψηλότερη.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 21.000 ευρώ μόνο. Εμφάνιζε όμως αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,15 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,6 εκατ. περίπου ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2,7 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,4 εκατ. ευρώ (1,15 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Στις υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν οφειλές προς μετόχους, διοικητικά και διευθυντικά στελέχη συνολικού ύψους 2,3 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 7,9 εκατ. ευρώ (8,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 62,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (επίσης 62,8% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα συνολικά πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 10,35 εκατ. ευρώ, έναντι 10,3 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Σ' αυτά συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις αξίας 0,74 εκατ. ευρώ. Διέθεσε για επενδύσεις στη διάρκεια της χρήσης 0,40 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας εκκοκκισμένου βάμβακος ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 113,25 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,8% των πωλήσεων και το 6,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 6,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων και το 3,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 6,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2004-2005. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.6.2008.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Αγγελούση της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, κάτοχο του 78% των μετοχών της. Στα τέλη της χρήσης 2015-2016 απασχολούσε 41 εργαζόμενους, έναντι 48 στα τέλη της χρήσης 2014-2015.

Η Βαμβακουργία Βοιωτίας είναι τμήμα του ομίλου επιχειρήσεων Αγγελούση, ο οποίος για τη χρήση 2014-2015 είχε αναφέρει συνολικές πωλήσεις 25,05 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,93 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

www.inr.gr, 23 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS