inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 6,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της βιομηχανίας ελιάς Γεωργούδης τη χρήση 2015-2016Εκρηκτική αύξηση των πωλήσεων, με παράλληλη ενδυνάμωση των περιθωρίων κέρδους, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η θεσσαλική βιομηχανία επεξεργασίας ελιών Γεωργούδης.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Β' Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου, στον Δήμο Φερών του νομού Μαγνησίας. Ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1996, αλλά έχει ιστορικό δεκαετιών ενασχόλησης με τις επιτραπέζιες ελιές, με άλλες νομικές μορφές. Επεξεργάζεται ελιές και παράγει, τυποποιεί και συσκευάζει ελιές και ελαιόπαστα, σε διάφορες συσκευασίες, χρησιμοποιώντας το εμπορικό σήμα «Parthenon». Διαθέτει περί το 95% των προϊόντων της στο εξωτερικό και, κυρίως, σε τρίτες χώρες, όπως η Αυστραλία και οι ΗΠΑ. Βασικότεροι ευρωπαϊκοί προορισμοί των προϊόντων της είναι η Αυστρία, η Βρετανία, η Γερμανία και η Ισπανία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Υλοποιεί πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας, συνεργαζόμενη με την Τράπεζα Πειραιώς και τους τελευταίους μήνες ενέταξε σε αυτό νέες ομάδες ελαιοπαραγωγών.

Σύμφωνα με τον 21ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα άνω των 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 38,4% (+1,9 εκατ. περίπου ευρώ). Το 86% των εσόδων της (5,8 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε άλλες χώρες (5,2 εκατ. ευρώ σε τρίτες χώρες και σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ σε ευρωπαϊκές) και το υπόλοιπο 14% (άνω του 0,9 εκατ. ευρώ) από εγχώριες πωλήσεις. Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα εξαγωγικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 46,4%. Συγχρόνως, οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 3,3%. Το 99,5% των εσόδων της (σχεδόν 6,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,5% (0,03 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 6,9 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 1,3 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+114,7% ή +0,7 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 19,5%, από 12,6% τη χρήση 2014-2015, πράγμα που οδήγησε τελικά στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων, έναντι ζημιογόνων αντίστοιχων αποτελεσμάτων την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 63,8%, ανήλθαν σε 0,59 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 8,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,4% (0,36 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, ενισχυμένα και από το γεγονός ότι στη χρήση προσμετρήθηκαν πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές και άλλα έκτακτα έσοδα ύψους 0,26 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με έκτακτες δαπάνες 0,09 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 0,42 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,25 εκατ. ευρώ (επίσης 0,25 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,22 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 0,13 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+0,21 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,37 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 1,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 8,5%, έναντι 5,6% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,4%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων η αντίστοιχη αποδοτικότητα ήταν αρκετά χαμηλότερη.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 3,05 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και οριακά αυξημένες σε ετήσια βάση. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,8 εκατ. περίπου ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5,2 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,2 εκατ. περίπου ευρώ για μεγαλύτερου ύψους εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση, επίδικες και επισφαλείς. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,4 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Με σκοπό τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της προσπάθησε ανεπιτυχώς να εκποιήσει ακίνητο που διαθέτει στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 1,25 εκατ. ευρώ (1,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 18,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (17,4% έναν χρόνο νωρίτερα). Για την κεφαλαιακή της ενίσχυση έχει προγραμματίσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάθεση μετρητών και κεφαλαιοποίηση μερίσματος 0,015 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016.

Τα συνολικά πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 2,48 εκατ. ευρώ, έναντι 2,54 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Σ' αυτά συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή μικρής αξίας στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας. Διέθεσε για επενδύσεις στη διάρκεια της χρήσης 0,18 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,5 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ελιάς και ελαιόπαστας ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 49,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 3,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,8% των πωλήσεων και το 5,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,2% των πωλήσεων και το 3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,4% των πωλήσεων και το 3,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 2,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες οκτώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 6,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,155 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2004-2005. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 2,7 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.6.2009.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Διανέλλο Γεωργούδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, δυο μέλη της οποίας κατέχουν το σύνολο των μετοχών της. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 47 εργαζόμενους, έναντι 42 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,84 εκατ. ευρώ, έναντι 0,70 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015-2016 αντιστοιχούσαν σε 12.405 ευρώ ανά εργαζόμενο ή 8.870 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ενώ τα κέρδη προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 2.680 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ

www.inr.gr, 24 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS