inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η άνοδος των τιμών και της παραγωγής ενίσχυσαν τα κέρδη των Ελληνικών Πετρελαίων το 2016Σε υψηλότερα επίπεδα, εν μέρει λόγω της ανόδου των τιμών του αργού πετρελαίου και της ισχυροποίησης του δολαρίου έναντι του ευρώ, κατά τους τελευταίους μήνες, ανήλθε το 2016 η κερδοφορία της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας πετρελαίου.

Η επιχείρηση αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο ελληνικό ενεργειακό επιχειρηματικό όμιλο. Δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Αιχμή των δραστηριοτήτων του είναι η διύλιση και η εμπορία προϊόντων αργού πετρελαίου. Συγχρόνως, ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών προϊόντων και την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ενώ παρέχει μηχανολογικές υπηρεσίες. Ακόμη, μέσω των εταιρειών Elpedison και ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και τον τομέα της εμπορίας φυσικού αερίου.

Το 2016 κατέγραψε ιστορικό υψηλό παραγωγής και εξαγωγών. Συγχρόνως, κατέγραψε την τρίτη υψηλότερη επίδοση κερδοφορίας στην ιστορία της. Ο όγκος παραγωγής των διυλιστηρίων του ομίλου αυξήθηκε κατά 16% και ανήλθε σε 14,8 εκατ. μετρικούς τόνους προϊόντων. Επίσης, οι διεθνείς πωλήσεις των διυλιστηρίων του αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο και ανήλθαν σε 8,6 εκατ. μετρικούς τόνους. Οι συνολικές πωλήσεις ήταν της τάξεως των 15,4 εκατ. μετρικών τόνων προϊόντων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, τα ενοποιημένα έσοδα των ΕΛΠΕ το 2016 ήταν ύψους 6,68 δισ. περίπου ευρώ, από 7,30 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 8,5% σε ποσοστό και 0,6 δισ. περίπου ευρώ σε αξία, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην υποχώρηση που παρουσίασαν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου κα των παραγώγων του στη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους. Το 61,2% των εσόδων (4,09 δισ. ευρώ) προήλθε από τον τομέα της διύλισης, 34,9% από τη λιανική εμπορία καυσίμων (2,33 δισ. ευρώ) και το υπόλοιπο 3,9% (0,26 δισ. περίπου ευρώ) από τους τομείς των πετροχημικών, του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των λοιπών δραστηριοτήτων. Επίσης, το 34% των εσόδων της (2,27 δισ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά, 11,4% (0,76 δισ. ευρώ) από την αγορά της αεροπορίας και της ναυτιλίας, 39,2% (2,62 δισ. ευρώ) από εξαγωγές προϊόντων και εμπορευμάτων από την Ελλάδα και το υπόλοιπο 15,4% (1,03 δισ. περίπου ευρώ) από άλλες διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου.

Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2016 σε 834,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 442 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (6,1% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 88,8%. Η εξέλιξη αυτή συμπεριλαμβάνει κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων ύψους 102 εκατ. ευρώ. Εκτός των ικανοποιητικών διεθνών περιθωρίων κέρδους του τομέα διύλισης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της αύξησης της παραγωγής, η άνοδος των κερδών ευνοήθηκε από την ισχυροποίηση του αμερικανικού δολαρίου έναντι του ευρώ και τον θετικό αντίκτυπο που είχε στην αξία των αποθεμάτων του ομίλου η ανάκαμψη των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου μετά τη συμφωνία χωρών-μελών του ΟΠΕΚ για την περιστολή της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου. Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των επιπτώσεων της μεταβολής της αξίας των αποθεμάτων και των μη λειτουργικών εσόδων και εξόδων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 731 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 758 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 3,6%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 208,1 εκατ. ευρώ (196,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και καταβληθέντες χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 190,5 εκατ. ευρώ (200,8 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ενοποιημένων κερδών προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 465,7 εκατ. ευρώ το 2016 (έναντι 39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων κερδών της εταιρείας 329,8 εκατ. ευρώ (έναντι 46,7 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά έντεκα φορές και έξι φορές, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 673,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των επιπτώσεων της μεταβολής της αξίας των αποθεμάτων και των μη λειτουργικών εσόδων και εξόδων, τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν ύψους 265 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 268 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 1%.

Τα κέρδη της εταιρείας μετά τους φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 17,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 11,6%, έναντι 5,5% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν της τάξεως των 7,2 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 10,5%.

Τα ίδια κεφάλαιά της, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων μειοψηφίας, στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 2,14 δισ. ευρώ (1,79 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις 31.12.2016 η εταιρεία και οι 41 θυγατρικές της βαρύνονταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 2,84 δισ. ευρώ, κατά 48,8% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 12%. Εμφάνιζαν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους (2,9 δισ. ευρώ) ήταν κατά 0,3 δισ. περίπου ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 3,2 δισ. ευρώ). Ωστόσο, τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,1 δισ. ευρώ (2,1 δισ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν 3,4 δισ. περίπου ευρώ στις 31.12.2015 Οι πάγιες επενδύσεις του σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 125,7 εκατ. ευρώ, έναντι 165,25 εκατ. ευρώ το 2015. Στο πάγιο ενεργητικό του συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές σε θυγατρικές και κοινοπραξίες συνολικής αξίας 689,6 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος, που έχει πρόεδρο τον Ευστ. Τσοτσορό και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γρηγ. Στεργιούλη, στις 31.12.2016 απασχολούσε εντός Ελλάδος 2.708 εργαζόμενους και πολλούς ακόμη στο εξωτερικό, έναντι 2.667 εντός Ελλάδος και επίσης πολλών ακόμη στο εξωτερικό στις 31.12.2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές σε χρήμα ή σε είδος, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 234,1 εκατ. ευρώ, έναντι 227,5 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές στα μέλη της διοίκησής του και στους γενικούς διευθυντές του ήταν ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 3,6 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 101,6 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 4,76 δισ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 6,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 1,86 δισ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 1,265 δισ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 3,85 δισ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες ενοποιημένες πωλήσεις, ύψους 10,5 δισ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων, άνω των 351 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Οι ενοποιημένες πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 6,65 δισ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκονται τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, το 2016 παρουσίασε έσοδα 6 δισ. περίπου ευρώ (έναντι 6,58 δισ. ευρώ το 2015), μειωμένα κατά 9% για τον λόγο που προαναφέρθηκε. Το 34,6% των εσόδων της (2,08 δισ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά, 11,7% (0,7 δισ. περίπου ευρώ) από την αγορά της αεροπορίας και της ναυτιλίας και το υπόλοιπο 53,7% (3,22 δισ. ευρώ) από εξαγωγές των προϊόντων της στην Τουρκία και άλλες βαλκανικές καθώς και δυτικοευρωπαϊκές και άλλες χώρες.

Κατέγραψε κέρδη προ φόρων 466,2 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 334,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,5 φορές και 11 φορές, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2016 σε 770,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 351,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (5,3% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 119,3%, λόγω και των υψηλών κερδών αποτίμησης αποθεμάτων. Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 150,2 εκατ. ευρώ (136,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 189 εκατ. ευρώ (187,2 εκατ. ευρώ το 2015).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 93,7 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 3,61 δισ. ευρώ, ίσα προς το 3,9% των πωλήσεων και το 5,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 1,44 δισ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 989,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων και το 4,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 2,7 δισ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 9,9 δισ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 334,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 313,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 6,3 δισ. ευρώ.

Στις 31.12.2016 η μητρική εταιρεία απασχολούσε 1.937 εργαζόμενους, έναντι 1.902 στις 31.12.2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές σε χρήμα ή σε είδος, έξοδα μεταφοράς, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 175,3 εκατ. ευρώ, έναντι 169,2 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές των μελών της διοίκησής της και των γενικών διευθυντών της ήταν ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν 3,6 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της τη χρήση 2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων κερδών και ζημιών, αντιστοιχούσαν σε 397.735 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 240.695 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 172.600 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Βασικοί μέτοχοι της εταιρείας στις 31.12.2016 ήταν το Ελληνικό Δημόσιο με μερίδιο 35,48% και η εταιρεία Paneuropean Oil and Industrial Holdings με 45,47%, ενώ το υπόλοιπο 19,05% ανήκε σε θεσμικούς και άλλους ιδιώτες επενδυτές.

Η διοίκηση των ΕΛΠΕ θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή από συσσωρευμένα αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων, επιφυλλασσόμενη στη συνέχεια να εισηγηθεί την καταβολή επιπρόσθετου μερίσματος, ειδικού μερίσματος ή προμερίσματος.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 24 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS