inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η οινοποιητική βιομηχανία Κτήμα Κυρ-ΓιάννηΑυξημένες πωλήσεις και ενισχυμένη κερδοφορία κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η μακεδονική οινοποιητική βιομηχανία Κτήμα Κυρ-Γιάννη.

Η επιχείρηση αποτελεί μετεξέλιξη αμεπελοοινικών δραστηριοτήτων που ο νυν δήμαρχος Θεσσαλονίκης Ιω. Μπουτάρης ξεκίνησε στην Ημαθία πριν από τρεις δεκαετίες. Ιδρύθηκε το 2003, ως αποτέλεσμα συγχώνευσης των εταιρειών Αμπελοοινικές και Τουριστικές Εκμεταλλεύσεις Κυρ-Γιάννη με έδρα το Γιαννακοχώρι Ημαθίας, Αμπελοοινικές και Τουριστικές Εκμεταλλεύσεις Βεγορίτης με έδρα τον Αγιο Παντελεήμονα Φλώρινας και Στ. Ι. Μπουτάρης Γενική Εταιρεία Οίνων με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής. Εδρεύει στο Γιαννακοχώρι Νάουσας στον νομό Ημαθίας και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Οι οίνοι της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Γιαννακοχώρι», «Διάπορος», «Δυο Ελιές», «Σαμαρόπετρα», «Ράμνιστα», «Παράγκα», «Ακακίες, «Ακακίες Sparkling, «Καλή Ρίζα», «Μπλε Αλεπού», «Χρυσογέρακας», «Τέσσερις Λίμνες». Περί το 35% της παραγωγής εξάγεται στις χώρες Καναδάς, Κίνα, Βέλγιο, ΗΠΑ, Βρετανία, Ιρλανδία, Δανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Φινλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Λευκορωσία, Κύπρος και Νέα Ζηλανδία.

Από την ίδρυσή της η οινοποιία επικεντρώθηκε στην παραγωγή ερυθρού ξινόμαυρου κρασιού, ενώ ανέπτυξε αμπελώνες και οινοποιεία στο Γιαννακοχώρι Ημαθίας και το Αμύνταιο Φλώρινας. Την τριετία 2010-2012 υλοποίησε επενδυτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση του βασικού οινοποιείου της στην Ημαθία, κόστους δυο εκατ. ευρώ, το οποίο εντάχθηκε σε αναπτυξιακό νόμο, εξασφαλίζοντας κρατική επιχορήγηση. Το «Κτήμα Κυρ-Γιάννη» στο Γιαννακοχώρι Ημαθίας καλύπτει 580 στρέμματα.

Η επιχείρηση έχει συνδεθεί μετοχικά με την ομοειδή εταιρεία Κτήμα Σιγάλα της Σαντορίνης, αποκτώντας το 38,5% του μετοχικού κεφαλαίου της. Επίσης, κατέχει μερίδια 13,8% και 14,3%, αντίστοιχα, στις οινικές εταιρείες ΕΝΟΑΒΕ και Αμύνταιον Οίνος. Οι συμμετοχές αυτές αποτιμώνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της στην αξία του 1,1 εκατ. ευρώ.

Πριν από μερικά χρόνια εγκαινίασε εμπορική συνεργασία με κινεζική εταιρεία, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, με σκοπό την εξαγωγή ελληνικών κρασιών και τη δημιουργία αμπελώνα και οινοποιείου στην Κίνα.

Σύμφωνα με τον 13ο ισολογισμό της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 5,7 εκατ. περίπου ευρώ έναντι 4,85 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 17,4% (+0,85 εκατ. περίπου ευρώ). Το 94,6% των εσόδων της (σχεδόν 5,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 5,4% (0,3 εκατ. ευρώ) από εμπορικές, διάθεση πρώτων υλών και παροχή υπηρεσιών.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 4,7 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2,3 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+32,9% ή +0,565 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 40,1%, από 35,4% τη χρήση 2014-2015, πράγμα που οδήγησε τελικά στην καταγραφή ενισχυμένων κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 21,8%, ανήλθαν σε 1 εκατ. περίπου ευρώ και ήταν ίσα προς το 17,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 17,2% (0,835 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,18 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,38 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015). Αντιθέτως, ευνοήθηκε από έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων-επιδοτήσεων 0,35 εκατ. ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,41 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,25 εκατ. ευρώ και 0,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 65,4% και 133,8%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,59 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12,8% και 9,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,2% και τα καθαρά κέρδη το 5,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7,1%, έναντι 6,4% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 14,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,9%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ, κατά 29,3% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 4,6%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,5 εκατ. περίπου ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,7 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,04 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις υποθηκών και υποθήκες συνολικού ποσού 9,3 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 3,3 εκατ. ευρώ (3,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 22,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (23,3% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 8,9 εκατ. ευρώ, έναντι 8,1 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Διέθεσε για επενδύσεις στη διάρκεια της χρήσης 0,98 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,5 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 38,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 8,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,6% των πωλήσεων και το 7,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 0,85 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων και το 3,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,615 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων και το 2,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 4,3 εκατ. ευρώ. Κατά την αρχική περίοδο της λειτουργίας της η εταιρεία είχε καταγράψει υψηλές ζημιές, με συνέπεια να παρουσιάζει χαμηλού ύψους συνολικά αποτελέσματα.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 5,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2-15-2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010-2011. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως του 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.6.2010.

Στις 30.6.2016 η εταιρεία απασχολούσε 77 εργαζόμενους, έναντι 70 στις 30.6.2015. Οι αμοιβές των διοικητικών-διευθυντικών στελεχών της ήταν ύψους 0,35 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της τη χρήση 2015-2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 13.210 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 5.285 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 4.040 ευρώ ανά εργαζόμενο. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Στυλ. Ι. Μπουτάρης

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 η επιχείρηση δηλώνει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη των οφειλών από πελάτες της, προκειμένου να βελτιώσει την οικονομική της θέση. Κρίνει επιβεβλημένη τη συγκράτηση των δαπανών της σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να συνεχίσει τη δυναμική παρουσία της στην ελληνική οινική αγορά και να ενισχύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα. Είναι σε εγρήγορση, όπως αναφέρει, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις της περιόδου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

www.inr.gr, 28 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS