inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κάμψη πωλήσεων κατέγραψε η σοκολατοποιία ChocoTime τη χρήση 2015-2016Διψήφια ποσοστιαία κάμψη των πωλήσεων και οριακή κερδοφορία προ φόρων και μετά φόρων κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η βιομηχανία προϊόντων σοκολάτας και ζαχαρωδών προϊόντων ChocoTime.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 2006, αλλά αποτελεί μετεξέλιξη ομώνυμης εταιρείας που είχε ιδρυθεί με άλλη νομική μορφή το 1992. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Βραγκώ στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Παρασκευάζει σοκολατάκια, σοκολατομπαράκια γάλακτος, μπάρες δημητριακών με κομματάκια σοκολάτας γάλακτος, γκοφρέτες, καραμέλες-ζελεδάκια, καθώς και συναφή παιδικά κεράσματα με γέμιση πραλίνας και χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά προϊόντα, που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά. Για τον λόγο αυτό έχει λάβει άδειες και χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, εμπορικά σήματα διεθνών εταιρειών όπως η Walt Disney, η Warner Bros και η E-ON. Τα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Paw Patrol», «Miraculus», «Trolls», «Tom & Jerry», «Gem Fairies», «Peppa Pig», «Angry Birds», «Lonely Tunes», «Ramadan Kareem», «UP», «It's a boy», «It's a girl». Περί το 70% των προϊόντων της διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού.

Βασικότερες χώρες εξαγωγής των προϊόντων της ChocoTime είναι χώρες-μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ισραήλ, το Κατάρ, η Νορβηγία και η Σαουδική Αραβία. Συγχρόνως, η εταιρεία εισάγει και διαθέτει ομοειδή προϊόντα. Το 12-15% των εσόδων της προέρχεται από τις εμπορικές δραστηριότητές της.

Σύμφωνα με τον 9ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 3,68 εκατ. ευρώ έναντι 4,23 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 13% (-0,55 εκατ. περίπου ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 0,67 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-20,7% ή -0,17 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 18,2%, από 19,9% τη χρήση 2014-2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 9,7%, καθώς περιορίστηκαν σε 0,37 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 10,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 9,7% (0,41 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 0,455 εκατ. ευρώ, έναντι 0,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 7,2%.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,36 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 3.000 ευρώ (4.000 ευρώ τη χρήση 2014-2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 5.000 ευρώ και μετά φόρων επίσης 5.000 ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 20.000 ευρώ και 9.000 ευρώ έναν χρόνο πριν. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,37 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,3%, έναντι 10,4% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,61 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8,3%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 2,2 εκατ. ευρώ, κατά 25,5% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,1%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,01 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,09 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,92 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,47 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Για εξασφάλιση δανείων είχε παραχωρήσει εμπράγματες ασφάλειες.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 0,99 εκατ. ευρώ (0,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 27,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (24,8% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 1,12 εκατ. ευρώ, έναντι 1,25 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,15 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας CHOCOTIME τη χρονική περίοδο από την ίδρυσή της ως Α.Ε. έως τα μέσα του 2016, δηλαδή στο διάστημα των εννέα ετών που λειτουργεί με την τρέχουσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 27,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,7% των πωλήσεων και το 10,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη μόλις 9.000 ευρώ, ίσα προς το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 41.000 ευρώ, ίσες προς το 0,1% των πωλήσεων και το 0,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα εννέα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 3,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις από τις εννέα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 4,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της την πρώτη χρήση που έληξε στις 30.6.2008 ήταν της τάξεως των 2,6 εκατ. ευρώ.

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, η οποία απασχολεί περί τους 25 εργαζόμενους, είναι ο Στυλ. Μποχτσατζιόγλου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 η επιχείρηση δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξη. Λόγω και της οικονομικής κρίσης, όπως αναφέρει, προσδοκά ότι θα καταγράψει μια σταθεροποιητική πορεία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: CHOCOTIME

www.inr.gr, 1 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS