inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε τα οικονομικά μεγέθη της η εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών ΣΑΩ τη χρήση 2015-2016Διψήφια αύξηση των πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία, κυρίως λόγω διευρυμένων εμπορικών δραστηριοτήτων, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η εταιρεία υδατοκαλλιεργειών και εμπορίας και μεταποίησης φρέσκων αλιευμάτων ΣΑΩ.

Η επιχείρηση συστάθηκε στα τέλη του 2003, ενώ οι ιδρυτές της ασχολούντο ήδη από πολλών ετών με τον τομέα. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει τσιπούρες, λαβράκια, μυτάκια, μυλοκόπια και φαγκριά. Ελαβε την επωνυμία της από το όνομα της Νηρηίδας Σαώ, θεότητας-αρωγού των ναυτικών και των ναυαγών. Οι βασικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του εθνικού πάρκου της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου στις εκβολές του Αχελώου ποταμού. Η ακίνητη περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών ακινήτων, περιλαμβάνει οικόπεδα και αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 161.950 τ.μ.

Η εταιρεία διαθέτει τέσσερις ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες πέριξ της νήσου Οξειάς στις εκβολές του Αχελώου, σε μικρή απόσταση από τις δυτικές ακτές του νομού Αιτωλοακαρνανίας, που ανήκει διοικητικά στον νομό Κεφαλονιάς. Ακόμη, μία ιχθυοκαλλιεργητική μονάδα πέριξ της νήσου Πεταλά, δυτικά του νομού Αιτωλοακαρνανίας και ανατολικά της Ιθάκης, που επίσης ανήκει διοικητικά στον νομό Κεφαλονιάς. Επίσης, διαθέτει συσκευαστήριο αλιευμάτων έκτασης 1.000 τ.μ., με δυναμικότητα συσκευασίας 15 τόνων ψαριών ημερησίως και μηνιαία δυναμικότητα φιλετοποίησης 3.000 κιλών ψαριών, στο Νεοχώρι Μεσολογγίου του νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπου συσκευάζει ψάρια παραγωγής της και παραγωγής τρίτων.

Διαθέτει περί το 20% των προϊόντων της στο εξωτερικό. Βασικότερες χώρες εξαγωγής τους είναι η Ιταλία και η Νορβηγία. Συγχρόνως, η εταιρεία εμπορεύεται νωπά ψάρια τρίτων, οφείλοντας σημαντικό μέρος των εσόδων της στη δραστηριότητα αυτή.

Εδρεύει στην Πάτρα και είναι μέλος των Επιμελητηρίων Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας. Διατηρεί υποκαταστήματα στις ιχθυόσκαλες του Κερατσινίου Αττικής και της Πάτρας, όπου εμπορεύεται αλιεύματα δικής της παραγωγής όσο και άγρια ψάρια που προμηθεύεται από επαγγελματίες αλιείς.

Σύμφωνα με τον 12ο ισολογισμό της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 7,25 εκατ. ευρώ έναντι 6,43 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 12,8% (+0,82 εκατ. περίπου ευρώ). Το 61,3% των εσόδων της (4,45 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 38,7% (2,8 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 5,9%, ενώ τα έσοδα από την εμπορία και την παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 64,7%.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά δυο εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 1,26 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+1,1%). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 17,3%, από 19,3% τη χρήση 2014-2015.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 68,5%, καθώς ανήλθαν σε 0,30 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 4,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,8% (0,18 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 0,35 εκατ. ευρώ, έναντι 0,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 144,2%. Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται σε συγκράτηση των συνολικών δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας και σε αυξημένα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,13 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,05 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015). Επίσης, με αμοιβή 0,63 εκατ. ευρώ στη συνδεδεμένη ομοειδή εταιρεία ΔΩΤΩ για την παροχή υπηρεσιών.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 117.000 ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 30.000 ευρώ έναν χρόνο πριν (+87.000 ευρώ). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,245 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3,8%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 1,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,9%, έναντι 2,7% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 7,65 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15,3%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 0,51 εκατ. ευρώ, κατά 72,1% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,3%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,65 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,31 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,34 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,18 εκατ. ευρώ (επίσης 0,18 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,3 εκατ. ευρώ βάσει των επενδυτικών νόμων 2601/1998 και 3299/2004, ανέρχονταν σε 3,15 εκατ. ευρώ (3,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 41,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (45,7% έναν χρόνο νωρίτερα). Η καθαρή θέση της ωφελήθηκε από θετική διαφορά επανεκτίμησης μέρους των παγίων της, η οποία συνδυάστηκε με αναστροφή αποσβέσεων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 1,97 εκατ. ευρώ, έναντι 1,90 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Διέθεσε για επενδύσεις την τελευταία χρήση 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας υδατοκαλλειεργειών ΣΑΩ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 62 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 4,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων και το 6,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων και το 3,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω του 0,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων και το 2,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 2,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 7,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012-2013. Σύμφωνα με αναγωγή των αποτελεσμάτων της σε δωδεκάμηνη βάση, οι πωλήσεις της την πρώτη, υπερδωδεκάμηνη χρήση της, που έληξε στις 30.6.2005, ήταν της τάξεως των 2,6 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.6.2009.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 51 εργαζόμενους, έναντι 42 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της 0,59 εκατ. ευρώ, έναντι 0,52 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Ανδρ. Β. Παναγάκης της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Για την πορεία της την τρέχουσα χρήση 2016-2017 η επιχείρηση στα τέλη του 2016 ανέφερε ότι έβαινε θετική. Θεωρεί αναγκαία για την ανανέωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της τη συνέχιση των επενδύσεών της και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στην πελατεία της υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΑΩ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

www.inr.gr, 3 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS