inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Τα 20 εκατ. ευρώ «άγγιξαν» οι πωλήσεις της εταιρείας βάμβακος Σιάρκος τη χρήση 2015-2016Αύξηση των πωλήσεων και χαμηλότερη κερδοφορία, κυρίως λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η μακεδονική εταιρεία βάμβακος και δημητριακών Σιάρκος.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1991, ενώ οι ιδρυτές της ασχολούντο ήδη από το 1940 με τον τομέα. Παράγει εκκοκκισμένο βαμβάκι και βαμβακόσπορο. Η ακίνητη περιουσία της στην Ηράκλεια του νομού Σερρών, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της, περιλαμβάνει οικόπεδα συνολικής έκτασης 88.700 τ.μ. Η βιομηχανική μονάδα της έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 500 τόνων σύσπορου βάμβακος ημερησίως.

Διαθέτει περί το 90% των προϊόντων της στο εξωτερικό. Βασικότερες χώρες εξαγωγής τους είναι η Αίγυπτος, η Βουλγαρία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ιταλία, το Πακιστάν, η Ρουμανία, η Ταϋλάνδη, η Τουρκία και η Τσεχία. Από το 1999 η εταιρεία εμπορεύεται δημητριακά και οφείλει σημαντικό μέρος των εσόδων της στη δραστηριότητα αυτή. Εδρεύει στην Ηράκλεια Σερρών και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Σερρών.

Κατά τη χρήση 2014-2015 το 72,4% των εσόδων της είχε προέλθει από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 27,6% από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 26,6% των εσόδων της είχε προέλθει από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 73,4% από πωλήσεις προϊόντων και υποπροϊόντων στη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τον 26ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 19,78 εκατ. ευρώ έναντι 18,24 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 8,5% (+1,54 εκατ. περίπου ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2,55 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 2,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-5,3% ή -0,14 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 12,9%, από 14,8% τη χρήση 2014-2015.

Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 21,4%, καθώς περιορίστηκαν σε 1,03 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 5,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,1% (1,29 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 1,14 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα, καθώς η χρήση 2014-2015 είχε ευνοηθεί από υψηλά έκτακτα έσοδα, ενώ κατά τη χρήση 2015-2016 τα έκτακτα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης απομείωσης περιουσιακών στοιχείων, ήταν υψηλότερα από τα αντίστοιχα έσοδα.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε, πέραν των αποσβέσεων που δεν αναγράφονται στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,46 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 0,55 εκατ. ευρώ και 0,325 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, έναντι ανάλογων κερδών 0,86 εκατ. ευρώ και 0,76 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, μειωμένων κατά 35,6% και 57,5%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 18,1% και 10,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,8% και τα καθαρά κέρδη το 1,6%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 6 εκατ. ευρώ, κατά 95% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3,2%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,38 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,16 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,22 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,33 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Επί ακινήτων της είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 0,59 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,15 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 3,21 εκατ. ευρώ (2,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 29,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (27,9% έναν χρόνο νωρίτερα), ύψους 10,74 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 1,76 εκατ. ευρώ, έναντι 1,78 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας εκκοκκισμένου βάμβακος ΣΙΑΡΚΟΣ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 189,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν κέρδη της τάξεως των 10,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,6% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 2,7 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων και το 11,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,5 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 6,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια εκτιμάται ότι ήταν της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 21,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011-2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2004-2005. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006-2007. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 11,5 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.6.2009.

Τη χρήση 2014-2015 η εταιρεία είχε απασχολήσει κατά μέσον όρο 27 εργαζόμενους.

Πρόεδρο έχει τον Αντ. Σιάρκο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ορ. Σιάρκο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, η οποία συμμετέχει με μερίδιο 50% στην ομοειδή βιομηχανία εκκοκκισμένου βάμβακος Κάπα-Σίγμα Βαμβακουργία στον νομό Δράμας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΙΑΡΚΟΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

www.inr.gr, 6 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS