inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ για την Ελαιουργία Αργοναυπλίας Αφοί Κουφάκη τη χρήση 2015-2016Μείωση των πωλήσεων και χαμηλότερη κερδοφορία, που αντιστοιχεί όμως σε υψηλή αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η πελοποννησιακή εταιρεία παραγωγής ακατέργαστου πυρηνέλαιου Αφοί Κουφάκη - Ελαιουργία Αργοναυπλίας.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1975, ενώ η οικογένεια των ιδρυτών της ασχολείτο ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα με την εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και το 1957 είχε εξαγοράσει αντίστοιχη βιομηχανική μονάδα στην Αγία Γαλήνη της Κρήτης. Εδρεύει και έχει το εργοστάσιό της στο 3ο χλμ. της παραλιακής οδού Ναυπλίου-Νέας Κίου στον νομό Αργολίδας, όπου άρχισε βιομηχανικές δραστηριότητες το 1968, με εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ως 2.500 τόνους πυρηνέλαιου.

Παράγει ακατέργαστο πυρηνέλαιο, το οποίο σε ποσοστό 80-90% εξάγεται στην Ιταλία και την Ισπανία σε επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης πυρηνέλαιου. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Elargo». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Σύμφωνα με τον 40ό ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 3,54 εκατ. ευρώ έναντι 4,17 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 15,2% (-0,63 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 5,7 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 1,17 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-27,7% ή -0,445 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 33%, από 38,7% τη χρήση 2014-2015, γεγονός που καθόρισε την πτωτική πορεία των προ φόρων και μετά φόρων κερδών της.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 33,4%, καθώς περιορίστηκαν σε 0,88 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 24,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 31,7% (1,32 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 0,835 εκατ. ευρώ και 0,58 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, έναντι ανάλογων κερδών 1,28 εκατ. ευρώ και 0,94 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, μειωμένων κατά 34,9% και 38,3%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 31,2% και 21,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 23,6% και τα καθαρά κέρδη το 16,4%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 19,7%, έναντι 31,5% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 4,47 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,7%, λόγω σημαντικής αύξησης των παγίων.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 0,79 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 125,1%, λόγω έντονης επενδυτικής δραστηριότητας. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,85 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,27 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,58 εκατ. ευρώ). Επί ακινήτων της είχαν παραχωρηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις μέχρι ποσού 1,25 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων της Eurobank, υπολοίπου 0,79 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 2,97 εκατ. ευρώ (2,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 66,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (57,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 2,13 εκατ. ευρώ, έναντι 1,36 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015, καθώς υλοποιήθηκαν επενδύσεις εφοδιασμού με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις ποσού 0,46 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 28,35 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 25,3% των πωλήσεων και το 20% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 6,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 24,1% των πωλήσεων και το 27% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4,85 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,1% των πωλήσεων και το 19,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 4,17 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,94 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως του 1,1 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο, όπως και κατά τη χρήση 2014-2015, 18 εργαζόμενους. Τα κέρδη της τη χρήση 2015-2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 48.835 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 46.390 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 32.280 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Πρόεδρο έχει τον Μάριο Γ. Κουφάκη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Μουζάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,60 εκατ. ευρώ.

Συγγενική εταιρεία της Ελαιουργίας Αργοναυπλίας - Αφοί Κουφάκη είναι η εγκατεστημένη στον νομό Μαγνησίας ομοειδής βιομηχανία Ελαιουργία Μαγνησίας Μ. Κουφάκης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ

www.inr.gr, 7 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS