inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Προς πτώχευση τα Εκκοκκιστήρια SKL, αν και είχαν έσοδα άνω των 42 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016Προς πτώχευση βαίνει η εταιρεία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος και συνάμα κατασκευής τεχνικών έργων SKL - Αφοί Σκλαπάνη Εκκοκκιστήρια, η οποία λειτουργεί εκκοκκιστήρια βάμβακος στους νομούς Βοιωτίας, Καρδίτσας και Σερρών και κατέγραψε έσοδα άνω των 42 εκατ. ευρώ κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016.

Εκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε την κατάθεση στο αρμόδιο δικαστήριο δήλωσης παύσης πληρωμών και αιτήματος να κηρυχθεί σε πτώχευση. Οι συνολικές οφειλές της στις 30.6.2016 ξεπερνούσαν τα 39 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1980 με αντικείμενο την εκτέλεση τεχνικών έργων και έδρα τη Λιβαδειά Βοιωτίας. Απέκτησε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση Κατριβάνη Λιβαδειάς, ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την κατασκευή κατοικιών και ενέταξε στο χαρτοφυλάκιό της, ως θυγατρική της, τη βιομηχανία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος SKL Εκκοκκιστήρια Βάμβακος, η οποία το 1981 κατασκεύασε εκκοκκιστήριο σε έκταση 100 στρ. στον Αγιο Ιωάννη Λειβαδιάς. Απορρόφησε τη βιομηχανία το 2012 και μετατράπηκε σε βιομηχανική, κατά κύριο λόγο, εταιρεία. Την ίδια χρονιά ανέλαβε τον έλεγχο δεύτερου εκκοκκιστηρίου, στην Πασχαλίτσα Καρδίτσας, με ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 40.000 τν. σύσπορου βάμβακος, ενώ το 2014 ανέλαβε τον έλεγχο και τρίτου εκκοκκιστηρίου με αντίστοιχη παραγωγική δυναμικότητα, στο Γάζωρο Σερρών, εξελισσόμενη έτσι σε μία από τις πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τομέα εκκόκκισης βάμβακος.

Διαθέτει εμπορικό κλάδο, με αντικείμενο την εμπορία δημητριακών, λιπασμάτων, γεωργικών σπόρων, ζωοτροφών και άλλων αγροτικών εφοδίων. Επίσης, υποκατάστημα στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Βοιωτίας και Καρδίτσας και προμηθευόταν σύσπορο βαμβάκι από βαμβακοκαλλιεργητές των νομών Βοιωτίας, Καρδίτσας και Σερρών.

Τα τέλη του Νοεμβρίου 2016 είχε αναφέρει ότι είχε εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση από αλλοδαπή τράπεζα και θα συνέχιζε απρόσκοπτα την εύρυθμη λειτουργία της, ενώ ανέμενε την ικανοποίηση αιτήματός της προς τις πιστώτριες τράπεζές της για αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Δήλωνε, επίσης, ότι είχε θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα μείωσης του λειτουργικού κόστους, ότι αναζητούσε στρατηγικό επενδυτή και, ακόμη, ότι σχεδίαζε τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και την εισροή σημαντικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 42,1 εκατ. ευρώ έναντι 38,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 8,3% (+3,2 εκατ. ευρώ). Το 55,5% των εσόδων της (23,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από την πώληση προϊόντων και υποπροϊόντων και το υπόλοιπο 44,5% (18,7 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες, κατασκευαστικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 32,3% των εσόδων της (13,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 67,7% (28,5 εκατ. περίπου ευρώ) από εξαγωγές, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (25,7 εκατ. ευρώ) είχε πραγματοποιηθεί σε τρίτες, μη ευρωπαϊκές χώρες.

Η επιχείρηση, προφανώς λόγω ανταγωνιστικών πιέσεων και υψηλότερου κόστους παραγωγής, συμπίεσε κατά 9,5 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο οριακό επίπεδο του 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-92,4% ή -3,7 εκατ. ευρώ). Περιόρισε έτσι το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε μόλις 0,7%, από 10,2% τη χρήση 2014-2015.

Το αποτέλεσμά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν ζημιές 3,5 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι κερδών 1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ζημιές 2,6 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι κερδών 1,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, καθώς τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων άνω του 0,8 εκατ. ευρώ και λοιπά έξοδα και ζημιές άνω του 0,6 εκατ. ευρώ, ενώ ωφελήθηκαν από λοιπά έσοδα και κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν εξάλλου με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,6 εκατ. περίπου ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Αντιθέτως, δεν επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων άνω των 5,2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρά τη μη διενέργεια αποσβέσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Οι ζημιές αυτές αποδόθηκαν σε σημαντικό βαθμό στον κλάδο των τεχνικών κατασκευών της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς να εκποιήσει διαμερίσματα και καταστήματα που είχε ανεγείρει τα προηγούμενα χρόνια.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 28,7 εκατ. ευρώ, κατά 43,7% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 16,1%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (24,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (23 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 1,5 εκατ. περίπου ευρώ για μεγαλύτερου ύψους εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,4 εκατ. ευρώ (0,9 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Οι οφειλές σε προμηθευτές ανέρχονταν σε 5,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της έφθαναν τα ε 39,1 εκατ. ευρώ (29,8 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Είχε απαιτήσεις ύψους 2,1 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβανόταν οι εταιρείες Βοιωτία και Cotton Nexus που έχουν συναφές αντικείμενο. Επί ακινήτων και αποθεμάτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 31,3 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτριών τραπεζών, για εξασφάλιση των δανείων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ήταν αρνητικά κατά 0,20 εκατ. ευρώ (-0,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και για τον λόγο αυτό συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015, λόγω επανεκτίμησης και αναπροσαρμογής της αξίας των επενδυτικών και λοιπών ακινήτων της με υπεραξία της τάξεως των 5,6 εκατ. ευρώ. Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις ποσού 5,18 εκατ. ευρώ, που αφορούσε μερίδια 99% στις ενεργειακές ομόρρυθμες εταιρείες Solar SKL & Σκλαπάνης και Solar Sklapanis & Σία και 33,3% και 50% στις ΕΠΕ έτοιμου σκυροδέματος Σκυρόδεμα Λιβαδειάς και 3Σ Σκυρόδεμα Λιβαδειάς. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η εταιρεία δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις της τάξεως του 0,6 εκατ. ευρώ και δεν είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα με πρόβλεψη απομείωσης της αξίας των συμμετοχών στις δυο Ο.Ε. κατά 3,4 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, είχε προβεί σε απομείωση 0,8 εκατ. ευρώ της αξίας μετοχών της Τράπεζας Αττικής και της Τράπεζας Πειραιώς, που είχε αγοράσει δαπανώντας 1,1 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας SKL - ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, λαμβανομένων υπόψη των ισολογισμών της προϋπάρχουσας εκκοκκιστικής βιομηχανίας και της εταιρείας που προέκυψε μετά την απορρόφηση της τελευταίας από τη μητρική κατασκευαστική εταιρεία, ανήλθαν σε 249,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 6,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων και το 2,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, κατά την οποία μεσολάβησε διαφοροποίηση της εταιρικής δομής με ενοποίηση συνδεδεμένων επιχειρήσεων, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 7,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,8% των πωλήσεων, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 7,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,2% των πωλήσεων, που οφείλονται κατά 66% στις υψηλές ζημιές της χρήσης 2015-2016.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος μόνο τις τρεις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, αν και εμφάνιζε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 42,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 15,3 εκατ. ευρώ. Οι αποσβέσεις με τις οποίες επιβάρυνε τα αποτελέσματα των 12 αυτών ετών ήταν της τάξεως των 2,8 εκατ. ευρώ. Για τις χρήσεις 2011-2012 και 2012-2013 έχουν ληφθεί υπόψη τα οικονομικά μεγέθη υπερδωδεκάμηνης χρήσης που κάλυψε την περίοδο 01.01.2012-30.06.2013.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της, όσον αφορά τη δραστηριότητα της εκκόκκισης βάμβακος, έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.6.2008.

Για ενδοομιλικές συναλλαγές ποσού αγορών 2,75 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016 δεν είχε τεθεί υπόψη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή σχετικός φάκελος τεκμηρίωσης.

Για τη χρήση 2015-2016 δεν είχε αποδεχθεί φορολογικό έλεγχο βάσει του άρθρου 65α του ν. 4174/2013.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 41 εργαζόμενους, όπως και τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της 1,05 εκατ. ευρώ, έναντι 1,01 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,12 εκατ. ευρώ.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Μ. Σκλαπάνη και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνουσα σύμβουλο την Ευθυμία Μ. Σκλαπάνη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: SKL - ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ

www.inr.gr, 8 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS