inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επανήλθε σε ανοδική πορεία η εξαγωγική αγροτική βιομηχανία Γ. Ν. ΦραγκίσταςΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και κέρδη ξανά, έπειτα από πέντε συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η πελοποννησιακή εταιρεία διαλογής, συσκευασίας και εξαγωγής εσπεριδοειδών και άλλων φρούτων, λαχανικών και επιτραπέζιας ελιάς Γ. Ν. Φραγκίστας.

Ωστόσο, η επάνοδος της εταιρείας σε ανοδική πορεία σκιάζεται από την οριακή, μόνο, βελτίωση της χαμηλής ρευστότητάς της, για την αντιμετώπιση της οποίας ο βασικός της μέτοχος δεσμεύεται, όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, να τη στηρίξει με την απαιτούμενη ρευστότητα, όποτε κριθεί αναγκαίο, αυξάνοντας το μετοχικό της κεφάλαιο και καλύπτοντας εξ ολοκλήρου την αύξησή του.

Η επιχείρηση είναι γνωστή στη διεθνή αγορά με το εμπορικό σήμα «Gefra», που φέρουν τα συσκευασμένα προϊόντα της. Συσκευάζει εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα και για λογαριασμό διεθνών λιανεμπορικών και άλλων εταιρειών διάθεσης φρούτων, όπως είναι οι εταιρείες Tesco, Delhaize, Coop, Kaufland, Frumania, Cora, Billa, Piotr i Pawet, Mercator, Konzum, με τα δικά τους σήματα, σε ποικίλες συσκευασίες. Εξάγει το σύνολο των προϊόντων της στις χώρες Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία και Τσεχία.

Ιδρύθηκε το 1953 και για δεκαετίες αποτέλεσε τον μεγαλύτερο Ελληνα εξαγωγέα εσπεριδοειδών, κυρίως προς τη Ρωσία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Εχει τα κεντρικά γραφεία της στη Βούλα Αττικής και την έδρα της στο 6ο χλμ. της οδού Ναυπλίου-Αργους στη θέση Μπολάτι Ναυπλίου του νομού Αργολίδας, όπου έχει εγκαταστήσει συσκευαστήριο εσπεριδοειδών και άλλων αγροτικών προϊόντων. Διαθέτει, επίσης, δεύτερο συσκευαστήριο εσπεριδοειδών καθώς και σταφυλιών στο Κοκκώνι Κορινθίας, ενώ για τη συσκευασία καρπουζιών αξιοποιεί συσκευαστήριο στον Μαραθιά Ηλείας. Επίσης, διαθέτει αποθήκες στη Δαλαμανάρα Αργολίδας και στον νομό Λακωνίας. Η έκταση των οικοπέδων της ανέρχεται σε 103.785 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον 55ο ισολογισμό της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 19,795 εκατ. ευρώ έναντι 16,41 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 20,7% (+3,39 εκατ. ευρώ). Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της (99,9%) προήλθε από τη διάθεση έτοιμων και ημιτελών προϊόντων.

Το 73% των εσόδων της από τη διάθεση φρούτων αφορούσε εσπεριδοειδή, ο τζίρος των οποίων αυξήθηκε κατά 18% λόγω καλύτερης ποιότητας των φρούτων και επίτευξης υψηλότερων τιμών πώλησης. Αντιθέτως, ο τζίρος από σταφύλια μειώθηκε κατά 26%, εξαιτίας μειωμένης προσφοράς και ζήτησης. Επίσης, ο τζίρος από τη διάθεση καρπουζιών μειώθηκε κατά 37% και περιορίστηκε σε 7% του συνολικού.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 6,1 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 5,92 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 3,91 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+51,3% ή +2 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 29,9%, από 23,8% τη χρήση 2014-2015, γεγονός που καθόρισε την καταγραφή θετικών αποτελεσμάτων προ φόρων και μετά φόρων.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 164,8%, καθώς ανήλθαν σε 0,81 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 4,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,9% (0,30 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν 0,69 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, καθώς τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 ευνοήθηκαν από λοιπά έσοδα και κέρδη 0,13 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ενώ επιβαρύνθηκαν με μειωμένα λοιπά έξοδα και ζημιές.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν εξάλλου με αποσβέσεις 0,37 εκατ. ευρώ (0,365 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,14 εκατ. περίπου ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 0,30, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (+0,52 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4,7%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 1,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,8%, έναντι 2,3% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 14,76 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3%, λόγω σημαντικής αύξησης των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,74 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 7,2%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,20 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,96 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,16 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,59 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις μέχρι ποσού 3,75 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές 0,76 εκατ. ευρώ και αφορολόγητα αποθεματικά 0,87 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,47 εκατ. ευρώ (6,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 47% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (46,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 9,55 εκατ. ευρώ, έναντι 9,82 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Για επενδύσεις διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Οι συνολικές πωλήσεις της αγροτικής βιομηχανίας Γ. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 198,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 2,1 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 4,2 εκατ. ευρώ. Οι αποσβέσεις της περιόδου απορρόφησαν 3,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος μόνο τις τρεις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 20,63 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,33 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,84 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2005-2006. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν 10,58 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 200 εργαζόμενους, έναντι 180 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της 3,10 εκατ. ευρώ, έναντι 2,90 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,06 εκατ. ευρώ.

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης είναι ο Γ. Αντωνόπουλος - Φραγκίστας της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, ο οποίος ηγείται του κλαδικού συνδέσμου επιχειρήσεων Incofruit.

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 η εταιρεία δηλώνει ότι αναμένει συνέχιση της ανοδικής τάσης που καταγράφηκε τη χρήση 2015-2016. Το κερδοφόρο αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης στηρίζεται, όπως αναφέρει, σε σταθερές βάσεις. Είναι ικανοποιημένη από το γεγονός ότι περιόρισε σημαντικά τον μέσο χρόνο αποπληρωμής των προμηθευτών της, αντιστρέφοντας την επί αρκετά έτη συνεχή επέκτασή του. Την τελευταία τριετία η επιχείρηση υλοποιεί πρόγραμμα εξυγίανσης μέσω επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας της, επιτυγχάνοντας σταθερή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της. Εχει δώσει έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους προμήθειας των νωπών φρούτων, των υλικών συσκευασίας και των σταθερών εξόδων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Γ. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

www.inr.gr, 9 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS