inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νομική προστασία και μακροχρόνια ρύθμιση οφειλών για την εταιρεία επίπλων SatoΝομική προστασία από τους πιστωτές της και, συγχρόνως, αναδιάρθρωση και μακροχρόνια ρύθμιση των πάσης φύσεως οφειλών της, βάσει συμφωνίας με τις βασικές πιστώτριες τράπεζές της, εξασφάλισε η εταιρεία παραγωγής και εμπορίας επίπλων γραφείου και οικιακής χρήσεως Sato.

Με απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών παρέχει προστασία της εταιρείας από τους πιστωτές της έως ότου, στις 14 Ιουνίου 2017, εξετάσει αίτηση της εταιρείας για τροποποίηση της συμφωνίας που είχε συνάψει με πιστωτές της το 2013. Προηγουμένως, η επιχείρηση και οι τράπεζες Alpha, Εθνική Τράπεζα και Eurobank, που από το 2013 κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της, κατέληξαν σε νέα συμφωνία περαιτέρω αναδιάρθρωσης των οφειλών της, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την κατάρρευσή της.

Η επιχείρηση το 2016, αν και αύξησε θεαματικά τον κύκλο εργασιών της και μείωσε δραστικά τις ζημιές της, εμφάνισε επιδείνωση του δείκτη της ρευστότητάς της από 0,70 το 2015 σε 0,29 το 2016 και αρνητικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητές της. Είχε συσσωρεύσει υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, ζημιές μεγάλου ύψους και κατά 20,3 εκατ. ευρώ αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Βάσει της σχετικής συμφωνίας, που μένει να εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, τραπεζικές οφειλές της ύψους 24,85 εκατ. ευρώ ρυθμίζονται σε 9 ισόποσες δόσεις καταβλητέες από τα τέλη του 2012 ως τα τέλη του 2030, συν μία επιπλέον δόση που θα καλύψει το 60% της συνολικής οφειλής, πλέον τόκων. Παράλληλα, ρυθμίζονται σε 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με έναρξη έναν μήνα μετά την έγκριση της συμφωνίας, οφειλές της προς το Ελληνικό Δημόσιο, τη ΔΕΗ και ασφαλιστικούς οργανισμούς άνω των 2,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, ρυθμίζονται σε 24 εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις, με έναρξη τρία χρόνια αφότρου η συμφωνία λάβει γενική δεσμευτική ισχύ, οφειλές της ύψους 3,6 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές και 2,6 εκατ. ευρώ σε λοιπούς πιστωτές. Η εταιρεία και οι συμβαλλόμενες πιστώτριες τράπεζες, που εκπροσωπούν το 72,8% των οφειλών που είχε η εταιρεία στις 30.09.2016, αναφέρουν ότι από το 2013 ως τώρα μεταβλήθηκαν ουσιωδώς και απροσδόκητα προς το χειρότερο τα οικονομικά δεδομένα επί των οποίων είχε στηριχτεί η προγενέστερη συμφωνία τους.

Η Sato ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1973 στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας διάδοχο σχήμα ομοειδούς επιχείρησης με την επωνυμία Μέταλλον Ελλάς, που είχε ιδρυθεί το 1964. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα επίπλων γραφείου και λοιπών επίπλων στη Θεσσαλονίκη. Από το 1990 είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών. Εχει αναπτύξει δίκτυο τεσσάρων καταστημάτων εμπορίας επίπλων με το σήμα «Entos» στους νομούς Αττικής και Αχαΐας, το οποίο επεκτάθηκε και σε άλλους νομούς με τη μέθοδο franchising και διαθέτει κυρίως έπιπλα τρίτων εταιρειών, εισαγόμενα ή και εγχωρίως παραγόμενα.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με την 100% θυγατρική της Sato Εμπορική - Εισαγωγική, η Sato το 2016 κατέγραψε έσοδα 10,82 εκατ. ευρώ έναντι 7,36 εκατ. ευρώ το 2015 (+46,9%). Επίσης, παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,70 εκατ. ευρώ (ζημιές 3,79 εκατ. ευρώ το 2015) και κατά 71,1% μειωμένες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,86 εκατ. ευρώ (6,44 εκατ. ευρώ το 2015). Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 6,2 εκατοστιαίες μονάδες (από το 29% στο 35,2%).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,61 εκατ. ευρώ (0,99 εκατ. ευρώ το 2015), χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,22 εκατ. ευρώ (1,52 εκατ. ευρώ) και απομείωση αξίας αποθεμάτων 0,66 εκατ. ευρώ (1,55 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,90 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν κατά 27,6% και της διοικητικής λειτουργίας συρρικνώθηκαν κατά 44%.

Το 34,3% των εσόδων της (3,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα έπιπλα και λοιπά είδη γραφείου, που αντιστοιχούν κυρίως στη βιομηχανική δραστηριότητά της, ενώ τα υπόλοιπα 7,1 εκατ. περίπου ευρώ (65,7%) προήλθαν από τη διάθεση επίπλων και λοιπών ειδών οικιακής χρήσεως, που αντιστοιχούν κυρίως στην εμπορική δραστηριότητά της. Σε σύγκριση με το 2015, τα έσοδα του τομέα γραφείου αυξήθηκαν κατά 54,6%, ενώ τα έσοδα του τομέα οικιακής χρήσεως ενισχύθηκαν κατά 43,2%. Η θεαματική αύξηση των πωλήσεων αποδίδεται στον εφοδιασμό των καταστημάτων «Entos» με νέες σειρές εμπορευμάτων και προϊόντων καθώς και σε δυναμική διείσδυση στην κατηγορία του παιδικού επίπλου, υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης καταστημάτων franchising πανελλαδικά και ανάληψη σημαντικών έργων b2b από μεγάλες εγχώριες εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Η μητρική εταιρεία, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Θεοδωρίδη της οικογένειας των ιδρυτών της και αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή τον Δημ. Ρούση, παρουσίασε έσοδα 10,10 εκατ. ευρώ (+37,2%), ζημιές προ φόρων 1,80 εκατ. ευρώ (+73,8%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 1,87 εκατ. ευρώ (+70,9%), καθώς περιόρισε δραστικά το κόστος της λειτουργίας της.

Οι εργαζόμενοι στη μητρική εταιρεία και τη θυγατρική της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 87, έναντι 89 στις 31.12.2015. Ειδικότερα στη μητρική στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 86, έναντι 89 στις 31.12.2015 (+9,8%).

Ο όμιλος διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του 2,06 εκατ. ευρώ, έναντι 1,99 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Για αμοιβές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,60 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Η μητρική εταιρεία διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της 2,01 εκατ. ευρώ, έναντι 1,99 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 25,9 εκατ. ευρώ, κατά 76,6% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,7%. Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (7,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 22,1 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (29,6 εκατ. ευρώ). Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε ακίνητα και εγκαταστάσεις του υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού 10,4 εκατ. ευρώ και είχαν ενεχυριαστεί αποθέματά του ποσού 5 εκατ. ευρώ και τα εμπορικά σήματα «Sato» και «Entos» μέχρι του ποσού των 3 εκατ. ευρώ. Πέραν των τραπεζικών οφειλών, είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 1,8 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο για φόρους και τέλη, 1,6 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία, 1,7 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές και 0,7 εκατ. ευρώ σε διάφορους πιστωτές. Τα ταμειακά του διαθέσιμα ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ (1,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου SATO τη χρονική περίοδο 2014-2016, δηλαδή στο διάστημα των τριών αυτών ετών που η επιχείρηση έχει συντάξει εκ νέου ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ανήλθαν σε 25,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές της τάξεως των 4,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 18,9% των πωλήσεων και το 6,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων ήταν ζημιές 13 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 51,3% των πωλήσεων, ενώ το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 11,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 46,7% των πωλήσεων, λόγω φορολογικών ωφελειών.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας SATO τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 432,05 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές της τάξεως των 15,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,6% των πωλήσεων και το 1,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 67,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 15,7% των πωλήσεων, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 69 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 16% των πωλήσεων. Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις ύψους 32,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις τρεις μόνο από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Επαυσε να είναι κερδοφόρος το 2007. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 79,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2005. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 19,5 εκατ. ευρώ, 18 εκατ. ευρώ και 18,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τις χρονιές 2010, 2011 και 2012, αντιστοίχως. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 53,4 εκατ. ευρώ.

Προφανώς θεωρώντας ότι θα επικυρωθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η συμφωνία με τους βασικούς πιστωτές της, για την τρέχουσα χρήση η επιχείρηση δηλώνει αισιόδοξη ότι θα βελτιώσει τα αποτελέσματά της, καθώς το πρώτο δίμηνο του 2017 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 9,7% και, συγχρόνως, ενίσχυσε κατά 5,2 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της. Τον πρώτο μήνα του 2017 έθεσε σε λειτουργία πέμπτο πλέον κατάστημα επίπλων 1.600 τ.μ. με το σήμα «Entos», επί της λεωφόρου Αλίμου στην Αττική. Προσδοκά την ανάληψη περισσότερων έργων ειδικών κατασκευών επίπλων για εταιρικούς πελάτες της, όπως η εμπορική αλυσίδα «Γερμανός».

Κυριότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2016 ήταν οι τράπεζες Εθνική με μερίδιο 23,7% Alpha με 16,9% και Eurobank με 10,4% και από την πλευρά των ιδρυτών και πρώην βασικών μετόχων της οι Γ. Θεοδωρίδης με 10,7% και Σωτ. Θεοδωρίδης με 12,8%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: SATO

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 10 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS