inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κάμψη εξαγωγών προβλέπει για το 2017 η εταιρεία αμαξωμάτων - οχημάτων Π. ΠετρόπουλοςΔεν θα έχει συνέχεια, κατά το 2017, η αύξηση των εξαγωγών που κατέγραψε το 2016 η βιομηχανική και εν πολλοίς εμπορική εταιρεία Π. Πετρόπουλος, η οποία το περασμένο έτος συμπλήρωσε 94 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην αγορά της ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς και σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Η επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη, εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και εμπορεύεται αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, μπαταρίες οχημάτων, λιπαντικά, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, καθώς και αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα, αντιπροσωπεύοντας ή συνεργαζόμενη με διεθνείς οίκους, όπως οι εταιρείες Isuzu, Land Rover, Jaguar, Petrogen, E&B, McCormick και IE, για τη συναρμολόγηση ή απλώς διάθεση προϊόντων τους στις αγορές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας κατά κύριο λόγο.

Προβλέπει ότι οι εξαγωγές της, οι οποίες το 2016 απέφεραν το 33,3% των ενοποιημένων εσόδων της, θα παρουσιάσουν σημαντική πτώση. Αντιθέτως, εκτιμά ότι οι εγχώριες πωλήσεις της θα κινηθούν ανοδικά, καθώς το μέγεθος των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται θα σημειώσει οριακή άνοδο και το ηγετικό μερίδιό της, σε διάφορους τομείς, αναμένεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, το έτος αυτό οι ενοποιημένες πωλήσεις της, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων των θυγατρικών της εταιρειών επισκευών αυτοκινήτων, επενδύσεων σε ακίνητα, μηχανοεπισκευών και εμπορίας ΣΕΜΚΑ, Λύπα Διεθνής, ΑΕΓΕΜ και Petromotor Bulgaria, ανήλθαν σε 93,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 16,2% (+13 εκατ. ευρώ). Το 54,7% των εσόδων της (άνω των 51 εκατ. ευρώ) προήλθε από τον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, 21,4% (20 εκατ. ευρώ) από τον τομέα των αυτοκινούμενων μηχανημάτων και το υπόλοιπο 23,9% (22,2 εκατ. περίπου ευρώ) από τον τομέα των λιπαντικών, των μπαταριών και λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης. Σε σύγκριση με το 2015, τα έσοδα του τομέα οχημάτων αυξήθηκαν με ρυθμό 25,3%, του τομέα μηχανημάτων μειώθηκαν 1% και των υπολοίπων δραστηριοτήτων αυξήθηκαν 15,2%. Επίσης, Το 54,7% των εσόδων της (άνω των 31 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (29 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες (άνω των 2 εκατ. ευρώ) και το υπόλοιπο 33,3% (67,2 εκατ. περίπου ευρώ) από τις εγχώριες πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων της. Τα εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν 22,5%.

Τα ενοποιημένα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 5,8% και ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 2,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 99,8% ή 1,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 1,3 εκατ. περίπου ευρώ, αυξημένα 126,7% ή 0,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2015, η οποία είχε επιβαρυνθεί με ποσό 1,2 εκατ. ευρώ πρόσθετου ΦΠΑ που είχε επιβληθεί στην εταιρεία για πωλήσεις τις χρήσεις 2008-2012. Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της συμπιέστηκε κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα, σε 16,8%, από 18,3% το 2015.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1 εκατ. ευρώ (0,95 εκατ. ευρώ και την προηγούμενη χρήση), χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,6 εκατ. ευρώ (1,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και πρόβλεψη ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις.

Τα κέρδη της επιχείρησης μετά τους φόρους αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4,5%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 1,4%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,7%, έναντι 7,6% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν της τάξεως των 64,2 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,6%.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,9 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 29,1 εκατ. ευρώ (30,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 45,3% των συνολικών κεφαλαίων που απασχολούσε (44,3% έναν χρόνο νωρίτερα). Μειώθηκαν λόγω επανεκτίμησης της αξίας ακινήτων της.

Κατά την ίδια ημερομηνία η εταιρεία και οι θυγατρικές της εμφάνιζαν αξιοσημείωτο κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους (38,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών τους (24,9 εκατ. ευρώ). Οι τραπεζικές οφειλές τους ήταν ύψους 22,6 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 36,9% μακροπρόθεσμες και σε ετήσια βάση 0,5% μειωμένες. Τα ταμειακά τους διαθέσιμα ήταν ύψους 12,75 εκατ. ευρώ (18,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Είχαν απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού 1,1 εκατ. ευρώ, τις οποίες όμως θεωρούσαν εισπράξιμες. Η μέση περίοδος πίστωσης που παρείχαν στους πελάτες τους ήταν 34 ημέρες, έναντι 39 το 2015.

Τα αναπόσβεστα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν ύψους 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι 16,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 970,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 60,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων και επίσης το 6,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων ήταν κέρδη 29 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 17,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 40,3 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία, η οποία καταγράφει συνήθως πωλήσεις αντίστοιχες εκείνων του ομίλου, το 2016 παρουσίασε έσοδα ύψους 93,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα 16,2% σε σχέση με το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα 8,7%), τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 2,6 εκατ. ευρώ (+88%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν σχεδόν 1,6 εκατ. ευρώ (+107,4% ή +0,8 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 970 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 50,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,2% των πωλήσεων και το 6,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 29,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των πωλήσεων και το 9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 18,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων και το 5,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 39,65 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 119,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 81,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. Στις αρχές του 2017 βρισκόταν σε εξέλιξη έλεγχος για τις χρήσεις 2008-2010.

Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου το 2016 για την απόκτηση ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων απορρόφησαν το 2016 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ προβλέπεται να κυμανθούν στο επίπεδο του 0,4 εκατ. ευρώ το 2017 και να αφορούν την κάλυψη αναγκών βελτιώσεων εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια ειδικών εργαλείων και εξοπλισμού πληροφορικής.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος απασχολούσε 110 εργαζόμενους, έναντι 111 στις 31.12.2015. Διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού 5,14 εκατ. ευρώ, έναντι 5,56 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Για αμοιβές της διοίκησης και διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,45 εκατ. ευρώ, έναντι 0,55 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η επιχείρηση αισιοδοξεί ότι στο τέλος της εξελισσόμενης οικονομικής κρίσης θα είναι ενισχυμένη και «βασικός παίκτης» στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Διαβλέπει ευκαιρίες απόκτησης νέων εμπορικών σημάτων εντός του 2017 και προσβλέπει, όπως αναφέρει, σε συμφέρουσες εξαγορές άλλων επιχειρήσεων με παρεμφερή αντικείμενα δραστηριότητας.

Δεν διανέμει μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016. Εχει πρόεδρο τον Κων. Π. Πετρόπουλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Π. Πετρόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών της, κατόχους μεριδίων 40,1% και 35% των μετοχών της, αντιστοίχως.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 15 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS