inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υψηλές προοπτικές ανάπτυξης «βλέπει» η βιομηχανία προϊόντων ηλεκτρικής προστασίας ΡέηκαπΣε υψηλά επίπεδα, άνω των 70 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι διαμορφώθηκαν και κατά το 2016 οι πωλήσεις της μακεδονικής βιομηχανίας τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών συστημάτων και προϊόντων ηλεκτρικής προστασίας Ρέηκαπ, η οποία το περασμένο έτος έθεσε σε κυκλοφορία νέα προϊόντα της.

Η επιχείρηση συστάθηκε το 1987. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και διαθέτει μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Δράμα. Κατασκευάζει προϊόντα ηλεκτρικής προστασίας καθώς και εξαρτήματα για τηλεπικοινωνιακά και ενεργειακά δίκτυα, για δίκτυα σωληνώσεων και για ηλεκτρονικές εφαρμογές. Συμπληρωματικά, αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου.

Δηλώνει σταθερά προσηλωμένη στην έρευνα και ανάπτυξη νέων εφαρμογών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών της. Το 2015 είχε προχωρήσει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, που δημιούργησαν «υψηλές προοπτικές» περαιτέρω ανάπτυξης, όπως αναφέρει. Ανέμενε για το 2016 άνοδο των εξαγωγών διατάξεων ηλεκτρικής προστασίας προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά καμπινών ενεργού εξοπλισμού εξωτερικού χώρου στον τηλεπικοινωνιακό τομέα και διεύρυνση του πελατολογίου της στη διεθνή και την εγχώρια αγορά.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Επιμελητηρίου Δράμας. Ελέγχεται πλήρως από τη Raycap International Holdings, που εδρεύει στην Κύπρο. Αντλεί από τη διεθνή αγορά περί το 80-90% των ετήσιων εσόδων της. Βασικές χώρες προορισμού των προϊόντων που εξάγει είναι οι ΗΠΑ, ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Δανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελβετία και άλλες, καθώς και τρίτες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Νότιος Αφρική, η Κίνα, το Μεξικό και η Χιλή. Περί το 50% των προϊόντων της απορροφάται από την αμερικανική αγορά. Το διεθνές εμπορικό της δίκτυο υποστηρίζεται από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις Raycap Cyprus, Iskra Zascite, Raycap GMBH, Raycap Europe, Rqaycap International, Raycap Inc και Raycap Corporation.

Στον τομέα της ηλεκτρικής προστασίας κρίσιμου εξοπλισμού η επιχείρηση αποτελεί προμηθευτή παγκόσμιων επιχειρηματικών κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Τα καινοτομικά προϊόντα που ανέπτυξε και παράγει, θωρακίζουν από τις απότομες υπερτάσεις κρίσιμες ηλεκτρονικές υποδομές σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως στις τηλεπικοινωνίες, τις ανεμογεννήτριες, τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς, τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα αμυντικά συστήματα, τα αεροδρόμια και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Αναγνωρίζεται ως πρωτοποριακή ελληνική εταιρεία.

Ο όμιλος Raycap, στον οποίο ανήκει, παράγει τα προϊόντα του στη Δράμα, στο Αϊντάχο των ΗΠΑ και στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία. Επίσης, έχει επενδύσει σε βιομηχανικό δυναμικό στη Σερβία. Θυγατρικές του λειτουργούν στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Για εμπορικούς λόγους διαθέτει επίσης γραφεία στη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, το Μεξικό και τον Καναδά.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ τον Φεβρουάριο του 2017, η ελληνική Ρέηκαπ το 2015 κατέγραψε χαμηλή μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και σημαντική κερδοφορία, που την τοποθετεί για ακόμη μία χρονιά μεταξύ των πλέον κερδοφόρων ελληνικών βιομηχανιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 28ο ισολογισμό της, τα έσοδα της βιομηχανίας το 2015 ξεπέρασαν τα 77 εκατ. ευρώ, από 75,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 2,5% σε ποσοστό και 1,8 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 80,1% των εσόδων της (61,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 19,9% (15,3 εκατ. περίπου ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων της στην ελληνική αγορά.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 20,3 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 18,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+9,2% ή +1,7 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ανήλθε σε 26,4%, από 24,8% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν το 2015 σε 9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 7,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (10,3% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 16,5%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,3%. Οι δαπάνες διάθεσης (3,8 εκατ. ευρώ) συρρικνώθηκαν κατά 33,1%, ενώ οι δαπάνες διοίκησης (επίσης 3,8 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 93,5%

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις άνω των 2,2 εκατ. ευρώ (1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,1 εκατ. ευρώ (άνω του 0,8 εκατ. ευρώ το 2014), συναλλαγματικές διαφορές 1 εκατ. ευρώ (0,1 εκατ. ευρώ το 2014) και έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 6,9 εκατ. ευρώ (5,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από αναγνώριση αναβαλλόμενου εισοδήματος της τάξεως του 0,65 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 4,65 εκατ. ευρώ το 2015 (έναντι 5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 3,5 εκατ. ευρώ (έναντι 3,9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αποδυναμωμένων κατά 7,6% και 10%, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 6,9 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,7% και 8,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6% και τα καθαρά κέρδη το 4,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 14%, έναντι 8,8% τη χρήση 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 64 εκατ. ευρώ, μειωμένο σε ετήσια βάση κατά 26,7%, λόγω σημαντικής μείωσης των αποθεμάτων.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,8 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε σχεδόν 41,5 εκατ. ευρώ (38 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 64,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (43,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της τάξεως των 2,8 εκατ. ευρώ μόνο, στο σύνολό τους σχεδόν βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 1,6%. Εμφάνιζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (39,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 19 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (άνω των 20,1 εκατ. ευρώ), αν και τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν μόνο 0,2 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,2 εκατ. ευρώ και στις 31.12.2014). Είχε απαιτήσεις 17,2 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις 7,3 εκατ. ευρώ προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αφορούσαν sales & leaseback των ακινήτων της στην Αττική και τη Δράμα.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 22,95 εκατ. ευρώ, έναντι 22,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 4,45 εκατ. ευρώ, έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το 2014. Περί τα 2,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν τεχνικά έργα και κτίρια, 1 εκατ. ευρώ άλλα ενσώματα πάγια στοιχεία και 0,5 εκατ. περίπου ευρώ αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος και πρόσθετο λογισμικό. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση αγόρασε ακίνητο με χώρους γραφείων, από την εταιρεία Meldiss Ltd, αντί ποσού 0,9 εκατ. περίπου ευρώ.

Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν, ως θυγατρική, η σερβική εταιρεία Raycom Novi-Sad, την οποία το 2006 είχε χρηματοδοτήσει για την κατασκευή εργοστασιακής μονάδας. Επίσης, συμπεριλαμβάνονταν χρεόγραφα αξίας 0,8 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΡΕΗΚΑΠ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 537,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 77,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,3% των πωλήσεων και το 15% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη σχεδόν 61,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,4% των πωλήσεων και το 25,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 48,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9% των πωλήσεων και το 20,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 77,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 80,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 8,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 19,8 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Αποστολίδη και αντιπρόεδρο την Περσεφόνη - Δωροθέα Αποστολίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε το 2015, κατά μέσον όρο, 276 εργαζόμενους, έναντι 255 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,39 εκατ. ευρώ, έναντι 8,59 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 32.545 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 16.845 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 12.705 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΡΕΗΚΑΠ

www.inr.gr, 16 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS