inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2016 η εταιρεία παραγωγής λογισμικού CompuconΜη ευνοϊκές θεωρεί η εταιρεία λογισμικού και λύσεων πληροφορικής Compucon τις συνθήκες του τρέχοντος έτους στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, με συνέπεια να μη διατυπώνει ευνοϊκές προβλέψεις για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της το 2017, παρά το γεγονός ότι το 2016 παρουσίασε μειωμένο κύκλο εργασιών και αυξημένες ζημιές. Μόνο η ιαπωνική θυγατρική της μπόρεσε να διευρύνει τις πωλήσεις της.

Σύμφωνα με παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της που αφορούν τη χρήση 2016, τα μεγέθη της στοιχειοθετούν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντικές αμφιβολίες για την ικανότητά της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, εφόσον δεν προωθηθούν, μεταξύ άλλων, μέτρα αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων.

Για το θέμα αυτό η επιχείρηση φαίνεται να καταλήγει σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζές της για τη ρύθμιση των όρων αποπληρωμής των δανείων της και την καταβολή μόνο των δεδουλευμένων τόκων που προκύπτουν, έως ότου καταστεί δυνατή η έναρξη αποπληρωμής των χρεολυσίων.

Η Compucon ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή της ετερόρρυθμης εταιρείας το 1987 και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1993. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο ύψος του 9ου χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, στην περιοχή Θέρμη του νομού Θεσσαλονίκης. Αναπτύσσει και παρέχει καινοτομικές ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού και ηλεκτρονικών λύσεων υψηλής τεχνολογίας. Εχει εξειδικευτεί στην παραγωγή λογισμικού και προϊόντων ηλεκτρονικών εφαρμογών για τον τομέα του κεντήματος, καθώς και σε λύσεις διαχείρισης στόλου οχημάτων με εφαρμογές τηλεματικής. Το 2000 είχε βραβευθεί ως μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επεκτάθηκε στην έρευνα, ανάπτυξη, σχεδίαση, κατασκευή και εμπορία συστημάτων κοπής και χάραξης για τεχνολογίες laser μέσω της ελεγχόμενης κατά 60% θυγατρικής της Compite-nt, καθώς και στη διάθεση κεντητικών μηχανών και σχετικών αξεσουάρ μέσω της ελεγχόμενης κατά 96% θυγατρικής της Japan Compucon, για τις οποίες έχει διενεργήσει προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ και 0,3 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως.

Αντλεί από τη διεθνή αγορά το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της. Διαθέτει προϊόντα της στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της Compucon και των θυγατρικών της το 2016 περιορίστηκαν σε 1,28 εκατ. ευρώ, από 1,37 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 6,5% σε ποσοστό και 0,1 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 46,1% των εσόδων της (0,59 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα της, επίσης 46,1% (0,59 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 7,8% (0,10 εκατ. περίπου ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Ακόμη, το 92,1% των εσόδων της (1,18 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές/διεθνείς πωλήσεις και το υπόλοιπο 64,1% (0,10 εκατ. ευρώ) από εγχώριες πωλήσεις. Οι πωλήσεις στην Ιαπωνία ήταν ύψους 0,59 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν 31%, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώθηκαν 26,1% (σε 0,10 εκατ. ευρώ) και στις ΗΠΑ και σε λοιπές τρίτες χώρες μειώθηκαν 20,8% (σε 0,49 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, οι εγχώριες πωλήσεις (0,10 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν 38,5%.

Η επιχείρηση ήρθε αντιμέτωπη με συρρίκνωση κατά 69 εκατοστιαίες μονάδες του μεικτού περιθωρίου, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 69.000 ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-93,2% ή -0,95 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της κατολίσθησε σε 5,4%, από 74,4% το 2015.

Κατόπιν αυτού, κατέγραψε ενοποιημένες ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,81 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-1,11 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,24 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,27 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2015). Επίσης, με προβλέψεις έκτακτων ζημιών.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων 1,32 εκατ. ευρώ το 2016 (ζημιές 0,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ζημιών της εταιρείας 1,61 εκατ. ευρώ (ζημιές 31.000 ευρώ τον προηγούμενο χρόνο). Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων ήταν 1,08 εκατ. ευρώ. Ωστόσο οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές (57.000 ευρώ έναντι 122.000 ευρώ το 2015).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων ύψους 9 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 5,6 εκατ. ευρώ αρνητικά, ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ήταν ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 47,3%.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 5,2 εκατ. ευρώ, ύστερα από αναπροσαρμογή τους με βάση προκαταρκτική συμφωνία της με τις πιστώτριες τράπεζες. Οι οφειλές της ήταν κατά 82,4% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 4,8%, Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του ενοποιημένου κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,5 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου ενοποιημένων υποχρεώσεών της (σχεδόν 6,3 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,13 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν οφειλή 1,7 εκατ. ευρώ προς τον βασικό της μέτοχο, που αφορά καταβολή μετρητών για προσωρινή ταμειακή διευκόλυνσή της.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Θωμαΐδη, κάτοχο του 45,3% των μετοχών της και πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος κατά το παρελθόν. Μαζί με τις θυγατρικές της απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 16 εργαζόμενους, έναντι 17 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,50 εκατ. ευρώ, έναντι 0,52 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές σε μέλη της διοίκησής της και διευθυντικών στελεχών ήταν 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,17 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου COMPUCON τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 40,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 0,1 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές 13,25 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν ζημιές 13,5 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ζημιές ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας λογισμικού COMPUCON τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 25,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων και το 2,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 13,05 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 51,2% των πωλήσεων και το 58,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 13,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 53,7% των πωλήσεων και το 60,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ζημιές ύψους 4,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν ζημιογόνος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2008-2016). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 3,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2009. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 4,3 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 0,55 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 41,1%. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 1,50 εκατ. ευρώ, έναντι 0,18 εκατ. ευρώ το 2015 (-1,32 εκατ. ευρώ). Απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 13 εργαζόμενους, έναντι επίσης 13 το 2015

Η επιχείρηση δηλώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειες αναστροφής της αρνητικής πορείας των οικονομικών μεγεθών της και θα επανεξετάσει στο άμεσο μέλλον το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές της εταιρείας το 2015, ως γνωστόν, μεταφέρθηκαν από την κατηγορία «Επιτήρηση» στην κατηγορία «Προς Διαγραφή».

Εντός του 2017 αναμένεται η έκδοση δικαστικής απόφασης σχετικά με εκκρεμή από το 2009 απαίτηση του υπουργείου Παιδείας για την επιστροφή από την εταιρεία επιχορήγησης ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, που είχε λάβει στο πλαίσιο επιχορηγούμενου επενδυτικού προγράμματος.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: COMPUCON

www.inr.gr, 17 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS