inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 251,7 εκατ. ευρώ τα έσοδα της βιομηχανίας Σόγια Ελλάς τη χρήση 2015-2016Μείωση των πωλήσεων και οριακά χαμηλότερη κερδοφορία προ φόρων, που αντιστοιχεί και πάλι σε διψήφια αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η εταιρεία βιομηχανοποίησης ελαιούχων σπόρων και εμπορίας δημητριακών Σόγια Ελλάς.

Η επιχείρηση συστάθηκε το 1976. Εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα με λιμενικές εγκαταστάσεις στα Ψαχνά Εύβοιας, όπου βρίσκονται και οι κεντρικές αποθήκες της. Επίσης, διαθέτει υποκαταστήματα με ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους στη Χάλκη Λάρισας, το Ηράκλειο Κρήτης, το Θεσπρωτικό Πρέβεζας, τη ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης και μισθωμένους στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης και τη Γενισέα Ξάνθης. Παράγει σογιέλαιο, σογιάλευρο, λεκιθίνη, ηλιέλαιο, άλλα σπορέλαια, τροπικά έλαια, φυτικά λίπη και μαργαρίνη. Παράλληλα, εμφιαλώνει σπορέλαια και ελαιόλαδο και εμπορεύεται δημητριακά και ελαιόλαδο. Περί το 15-20% των εσόδων της προέρχεται από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων της σε αγορές του εξωτερικού. Ελέγχεται κατά 50% από πολυεθνικό οίκο του εξωτερικού και κατά το υπόλοιπο 50% από ελληνικά κεφάλαια. Είναι επιχείρηση εντάσεως πρώτων υλών και εμπορευμάτων με διεθνείς τιμές και διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό με συμβάσεις παραγώγων συμβολαίων μελλοντικής εκτέλεσης, που σχετίζονται με εμπορεύματα. To 2014 είχε απορροφήσει τη θυγατρική της Σόγια Βορείου Ελλάδος.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και των Επιμελητηρίων Εύβοιας και Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τον 39ο ισολογισμό της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 251,7 εκατ. ευρώ έναντι 261 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 3,6% (9,3 εκατ. ευρώ). Το 49,2% των εσόδων της (άνω των 123,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 50% (126 εκατ. ευρώ) από τις εμπορικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,8% (1,8 εκατ. περίπου ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Ακόμη, το 14,3% των εσόδων της (άνω των 36 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 85,7% (215,7 εκατ. περίπου ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων της στην ελληνική αγορά. Τα εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν 11,1%, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν 5,7%. Επίσης, τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν 3,6%.

Ο όγκος παραγωγής σογιάλευρων αυξήθηκε 1,4%, τα έσοδα ωστόσο μειώθηκαν λόγω πτώσης των τιμών τους κατά 13%. Για παρόμοιο λόγο τα έσοδα από τη διάθεση δημητριακών αυξήθηκαν 3,9%, ενώ ο όγκος εμπορίας τους αυξήθηκε 12%. Συγχρόνως, μειώθηκαν κατά 21,8% ο όγκος παραγωγής και τα έσοδα από τον τομέα ελαιολάδου.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά μισή περίπου εκατοστιαία μονάδα τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 19,6 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-11% ή -2,4 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 7,8%, από 8,4% τη χρήση 2014-2015, γεγονός που καθόρισε την πτωτική πορεία των προ φόρων και μετά φόρων κερδών της. Η συμπίεσή του αποδίδεται στην ένταση του εγχώριου ανταγωνισμού στους τομείς των πρωτεϊνούχων αλεύρων και των δημητριακών.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 8,9%, καθώς περιορίστηκαν σε σχεδόν 15,2 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,4% (16,65 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 14,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,4%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,38 εκατ. ευρώ (1,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 3,02 εκατ. ευρώ (4,13 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Επίσης, με διαφορές φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2009-2011 περίπου 0,5 εκατ. ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 11,1 εκατ. περίπου ευρώ και 7,25 εκατ. περίπου ευρώ, αντιστοίχως, έναντι ανάλογων κερδών 11,4 εκατ. ευρώ και 9,3 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, μειωμένων κατά 2,7% και 22,1%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 17,1% και 11,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,4% και τα καθαρά κέρδη το 2,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,5%, έναντι 13,9% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 131,8 εκατ. περίπου ευρώ, αυξημένο κατά 9,9%, λόγω αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 11,9 εκατ. ευρώ.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 47,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατά 93,8% βραχυπρόθεσμες με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,8%. Εμφάνιζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (116,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 56 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (60,1 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 17,4 εκατ. ευρώ (6,65 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Η μέση διάρκεια των πιστώσεων προς την πελατεία της περιορίστηκε σε 90,55 ημέρες, από 91,25 ημέρες την προηγούμενη χρήση.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 13,2 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 67,8 εκατ. ευρώ (61,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 51,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (51,6% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι 15,8 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Οι επενδύσεις της χρήσης απορρόφησαν 0,5 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις ποσού 0,9 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν συμμετοχή με μερίδια 35,6% στην εταιρεία Φούρνοι Αττικής, 50% στην κυπριακή ναυτιλιακή M. D. Soya Cyprus, 0,9% στην εμπορική και βιομηχανική εταιρεία ελαιουργικών προϊόντων Κορέ και 100% στη ναυτιλιακή Vergina Towing.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 3,3 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 197,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6% των πωλήσεων και το 14,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 108 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,3% των πωλήσεων και το 19,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 74,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 13,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 131,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 420,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 12,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 220,8 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2010-2011.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 283 εργαζόμενους, έναντι 280 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,17 εκατ. ευρώ, έναντι 9,46 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 1,07 εκατ. ευρώ, έναντι 1,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016 προσφέρει μέρισμα 3,07 εκατ. ευρώ στους μετόχους της και αμοιβές 0,28 εκατ. ευρώ στη διοίκηση και το προσωπικό της. Τα κέρδη της τη χρήση 2015-2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 53.620 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 39.120 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 25.585 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Πρόεδρο έχει τη Μαρία Στ. Δημητρίου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Βιττώρια.

Δηλώνει ότι κατά τη χρήση 2015-2016 επικεντρώθηκε στη βελτίωση των ήδη παραγόμενων προϊόντων, επιδιώκοντας την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και της αποδοτικότητάς τους, επιφυλασσόμενη να διαθέσει σε επόμενη φάση πόρους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στη διάρκεια του τριμήνου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2016 ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία της κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 21 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS