inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2015-2016, για τη βιομηχανία μηχανών Κούρτογλου - Alfa MachineΚάμψη των πωλήσεων και, συγχρόνως, διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους, χάρη σε ενισχυμένες εξαγωγές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η πελοποννησιακή εταιρεία Κούρτογλου - Alfa Machine.

Η επιχείρηση συστάθηκε το 1982 ως ομόρρυθμη εταιρεία και μετατράπηκε σε ανώνυμη το 1992. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Νέα Κίο Αργολίδας. Κατασκευάζει μηχανήματα συσκευασίας ειδών διατροφής και απολαμβάνει φήμης και κύρους, θεωρούμενη αξιόπιστος κατασκευαστής. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται, εδώ και μερικά χρόνια, από τη διεθνή αγορά. Πραγματοποιεί εξαγωγές μηχανημάτων στις χώρες Αίγυπτος, Αυστραλία, Γερμανία, Δανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Κύπρος, Μπαχρέιν, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία και παλαιότερα και στη Συρία. Εχει γίνει ευρέως γνωστή με το σήμα «Alfa Machine». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Σύμφωνα με τον 23ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 4,07 εκατ. ευρώ έναντι 4,26 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 4,5% (-0,19 εκατ. ευρώ). Το 96,5% των εσόδων της (3,95 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 3,5% (0,12 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών. Ακόμη, το 62,3% των εσόδων της (2,54 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 37,7% (1,53 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Τα εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν 15,4%, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν 23%.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 5,9 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 1,83 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,66 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+9,7%). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 44,9%, από 39% τη χρήση 2014-2015, γεγονός που ώθησε ανοδικά τα προ φόρων και μετά φόρων κέρδη της.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 4,8%, καθώς ανήλθαν σε 1,54 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 37,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 34,5% (1,47 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 1,51 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,3%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,10 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,05 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 1,41 εκατ. ευρώ και 1 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, έναντι ανάλογων κερδών 1,28 εκατ. ευρώ και 0,95 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, αυξημένων κατά 9,8% και 5,4%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 73,6% και 52,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 34,6% και τα καθαρά κέρδη το 24,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 29,8%, έναντι 33,7% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 5,27 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,6%, λόγω προσθήκης νέων πάγιων στοιχείων.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 0,41 εκατ. ευρώ, κατά 88,6% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 40,1%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,36 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,47 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2,89 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,62 εκατ. ευρώ (1,88 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 2,24 εκατ. ευρώ (1,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 43,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (36,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 1,80 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Οι επενδύσεις της χρήσης απορρόφησαν 0,9 εκατ. περίπου ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), καθώς η επιχείρηση άρχισε τις εργασίες ανέγερσης νέου κτιρίου σε οικόπεδο 9.740 τ.μ., μεταξύ Αργους-Νέας Κίου, που αγόρασε αντί 0,43 εκατ. ευρώ, με σκοπό να μεταφέρει σε αυτό τις εγκαταστάσεις της, διευρύνοντας τις κτιριακές υποδομές και τον μηχανολογικό εξοπλισμό της.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ - ALFA MACHINE τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 27,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 23,8% των πωλήσεων και το 18,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 4,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,2% των πωλήσεων και το 32,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,6% των πωλήσεων και το 23,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 5,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 4,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως του 1,7 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 26 εργαζόμενους, έναντι 25 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,77 εκατ. ευρώ, έναντι 0,66 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της τη χρήση 2015-2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 59.230 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 54.155 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 38.385 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Πρόεδρο έχει τον Φημ. Μ. Κούρτογλου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Μ. Κούρτογλου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Δηλώνει ικανοποιημένη από το γεγονός ότι τη χρήση 2015-2016 πέτυχε σε γενικές γραμμές «σταθεροποίηση των πωλήσεων, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό». Το σχεδιαστικό τμήμα της εργάζεται «για τη βελτίωση των προϊόντων και την κατασκευή νέων μοντέλων μηχανών, όχι απλώς ανταγωνιστικών, αλλά ασυναγώνιστων». Στις αρχές του 2016 εγκατέστησε γραμμή συσκευασίας γιαουρτιού και μαρμελάδας φρούτων σε πολυσυσκευσίες, με παραγωγική δυναμικότητα 18.000 περιέκτες ανά ώρα, στη βιομηχανική θυγατρική της εταιρείας Ελληνικά Γαλακτοκομεία στη Ρουμανία.

Είναι αισιόδοξη ότι η αυξανόμενη απήχηση που συναντά στο εξωτερικό θα διασφαλίσει την αναπτυξιακή πορεία της. Εκτιμά ότι είναι πλέον η μοναδική βιομηχανία του είδους της στην Ελλάδα και ότι η συνεχής παρουσία της σε διεθνείς εκθέσεις μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων συνέβαλε στην επέκταση της φήμης της και την καθιέρωσή της μεταξύ των σοβαρών κατασκευαστών μηχανών στον τομέα της.

Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης 2016-2017 ο κύκλος εργασιών της παρουσίασε σημαντική υστέρηση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

www.inr.gr, 22 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS