inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επενδύει και αναπτύσσεται η βιομηχανία ελασμάτων και ηλεκτροδίων CeraMetalΣε υψηλά επίπεδα, λόγω εκτεταμένης γεωγραφικής εξάπλωσης του εμπορικού δικτύου της και εξασφάλισης ευρείας πελατειακής βάσης, εκτιμάται ότι διατήρησε τα οικονομικά της μεγέθη, κατά το 2016, η βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών αντικειμένων CeraMetal. Την ίδια χρονιά ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα ύψους 1,14 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία κατασκευάζει αντιτριβικά ελάσματα, σύρματα και ηλεκτρόδια, κατά παραγγελία. Η πλειονότητα των εσόδων της προέρχεται από την παραγωγή προϊόντων κατά παραγγελία. Μολονότι έχει στο ενεργητικό της συνεργασίες με εγχώριες επιχειρήσεις όπως οι τσιμεντοβιομηχανίες Τιτάν και Ηρακλής, η ΜΕΤΚΑ και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, τα τελευταία χρόνια εξασφαλίζει το 90% των εσόδων της από εξαγωγές προϊόντων της στις χώρες Αυστρία, Βέλγιο, Βιετνάμ, Βουλγαρία, Βραζιλία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Νορβηγία, π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία, Σουηδία, Ταϋλάνδη, Τουρκία και Φινλανδία, έχοντας αποκτήσει ευρεία πελατειακή βάση.

Ιδρύθηκε με άλλη εταιρική μορφή το 1986 και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο βιομηχανικό πάρκο στη Θέση Καρελάς, στο Κορωπί Αττικής. Οι κτιριακές υποδομές της καλύπτουν 5.000 τ.μ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ μόλις προ ημερών, η βιομηχανία το 2015 κατέγραψε υψηλή μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, κατορθώνοντας να τις αυξήσει για τρίτο συνεχόμενο έτος. Επίσης, ενίσχυσε περαιτέρω την κερδοφορία της, επωφελούμενη από έκτακτα έσοδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 17ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της βιομηχανίας το 2015 ανήλθαν σε 13,45 εκατ. ευρώ, από 12,30 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 9,3% σε ποσοστό και 1,15 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 99,5% των εσόδων της (13,38 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 0,5% (0,07 εκατ. ευρώ) από λοιπές δραστηριότητές της.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2,06 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 2,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-8,6% ή -0,19 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της περιορίστηκε σε 15,3%, από 18,3% το 2014. Συγχρόνως, τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση, οι δαπάνες διοίκησης συρρικνώθηκαν 3,5% και οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν οριακά.

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν το 2015 σε 1,48 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,44 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (11,7% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 2,8%. Ωστόσο, εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 1,30 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,4%, καθώς τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ήταν σημαντικά.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,15 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 0,02 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ και το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,33 εκατ. ευρώ το 2015 (έναντι 1,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,925 εκατ. ευρώ (έναντι 0,91 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 1,4% και 1,2%, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,49 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 23,8% και 16,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 9,9% και τα καθαρά κέρδη το 6,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 17,9%, έναντι 17,4% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 8,30 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 0,1%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 5,48 εκατ. ευρώ (5,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 66% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (68,7% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,01 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,33 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2,68 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,57 εκατ. ευρώ (2,25 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 2,27 εκατ. ευρώ, έναντι 1,79 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 0,65 εκατ. ευρώ, έναντι 0,04 εκατ. ευρώ το 2014, καθώς η επιχείρηση αγόρασε από μετόχους της οικόπεδο και κτίριο στην περιοχή των εγκαταστάσεών της, προκειμένου να μπορεί μελλοντικά να διευρύνει τις δραστηριότητές της.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας CERAMETAL τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 106,05 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 13 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,2% των πωλήσεων και το 17,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων και το 20,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 6,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6% των πωλήσεων και το 13,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη άνω των 12,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 3,9 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 24,4%.

Η CeraMetal έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ελένη Χολέβα - Καρδάρα και αντιπρόεδρο τον Δημ. Γ. Καρδάρα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε το 2015, κατά μέσον όρο, 108 εργαζόμενους, έναντι 91 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,79 εκατ. ευρώ, έναντι 2,50 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 13.740 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 12.345 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 8.565 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στη διάρκεια του 2016 αποφάσισε τη διανομή στους μετόχους της μερίσματος ύψους 1,14 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014 και προηγούμενων χρήσεων.

Δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον και θεωρεί ικανοποιητικές τις επιδόσεις του έτους 2015 και επαρκή, προς το παρόν, την εμπορική και παραγωγική της εξάπλωση. Η οργάνωσή της, όπως αναφέρει, είναι άριστη. Συγχρόνως, δηλώνει ότι πρέπει να πραγματοποιήσει επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της και σε γνώση και έρευνα για την παραγωγή νέων προϊόντων, ανταγωνιστικών και υψηλής τεχνολογίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: CERAMETAL

www.inr.gr, 22 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS