inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Χρονιά υψηλών επιδόσεων, το 2016, για την εταιρεία καλλυντικών Γ. ΣαράντηςΙσχυρή ανάπτυξη κατέγραψε το 2016, πεντηκοστό δεύτερο έτος από την ίδρυσή της, η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία καλλυντικών, προϊόντων οικιακής χρήσεως και παρεμφερών προϊόντων Γρηγόρης Σαράντης, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων 18% και διευρυμένη κερδοφορία, η οποία οφείλεται εν μέρει στην ενδυνάμωση του τομέα των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, τα καθαρά κέρδη της μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 19,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,1%. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2016 σε 33,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 28,6 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (επίσης 10,2% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 17,4%.

Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων δραστηριοτήτων που έχουν πλέον διακοπεί ή δεν περιλαμβάνονταν το 2015, τα καθαρά κέρδη του ομίλου ήταν ύψους 24,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24%. Επίσης, οι πωλήσεις του αυξήθηκαν 11,6% και το μεικτό του περιθώριο ήταν αυξημένο. Ακόμη, τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 35,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 20,7%.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν 18% και ανήλθαν σε 329 εκατ. ευρώ, τα μεικτά κέρδη (152,6 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 15,2%, ενώ το περιθώριο κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) παρέμεινε σταθερό (8,6%).

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,9%, έναντι 10,7% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενοποιημένο ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 282,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 6,3%.

Οι επενδύσεις του ομίλου, που έχει την έδρα του στο Μαρούσι Αττικής, το 2016 απορρόφησαν 8,35 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα έσοδά του προήλθαν κατά 119,8 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα (36,4%), 78,6 εκατ. ευρώ από την Πολωνία (23,9%), 56,3 εκατ. ευρώ από τη Ρουμανία (17,1%), 21,6 εκατ. ευρώ από την Τσεχία (6,6%), 16,85 εκατ. ευρώ από τη Σερβία (5,1%), 14,5 εκατ. ευρώ από τη Βουλγαρία (4,4%), 11,9 εκατ. ευρώ από την Ουγγαρία (3,6%) και κατά τα υπόλοιπα 9,5 εκατ. ευρώ από άλλες χώρες (2,9%). Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν 16,8%, ενώ οι διεθνείς πωλήσεις 18,8% ή 9,9% σε συγκρίσιμη βάση και ήταν ίσες προς το 63,6% των συνολικών.

Το υψηλό ποσοστό ιδιοπαραγόμενων προϊόντων επέτρεψε τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει τη μεγάλη παραγωγική μονάδα που διαθέτει στα Οινόφυτα Βοιωτίας, μεταφέροντας σε αυτήν, από τη Ρουμανία, την παραγωγή σειράς προϊόντων της. Τα έσοδα από τα ιδιοπαραγόμενα καλλυντικά και προϊόντα οικιακής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων private label, ήταν ύψους 232,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 70,6% των συνολικών. Οι πωλήσεις καλλυντικών ευρείας διανομής αυξήθηκαν το 2016 κατά 15,7%.

Ανά κατηγορία προϊόντων, τα έσοδά της προήλθαν κατά 47,3% από καλλυντικά ευρείας διανομής (155,6 εκατ. ευρώ), 35,8% από προϊόντα οικιακής χρήσεως (117,9 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 16,9% από λοιπά, παρεμφερή είδη (55,5 εκατ. ευρώ). Το 66,1% των εσόδων της από τα καλλυντικά ευρείας διανομής αφορούσε ιδιοπαραγόμενα προϊόντα (102,9 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 96,4% των εσόδων της από τα προϊόντα οικιακής χρήσεως αφορούσε ιδιοπαραγόμενα προϊόντα (113,7 εκατ. ευρώ).

Η κερδοφορία του ομίλου επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 4,39 εκατ. ευρώ (3,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,15 εκατ. ευρώ (2,13 εκατ. ευρώ το 2015). Επίσης, με πρόβλεψη απωλειών 2,4 εκατ. ευρώ από τη λιανεμπορική αλυσίδα Μαρινόπουλος και ζημιές 2,8 εκατ. ευρώ λόγω απομείωσης ορισμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Η βελτίωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων του το 2016 σε επίπεδα υψηλότερα των αναμενομένων αποδίδεται από την εταιρεία στη συνεχή ανανέωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του, σε αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας, σε ενδυνάμωση της τοποθέτησης των προϊόντων στα εμπορικά κανάλια, σε αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών και του κόστους παραγωγής, καθώς και σε επίτευξη συνεργειών. Ενισχύθηκε, επίσης, από την πλήρη ενσωμάτωση της εξαγορασθείσας το 2015 πολωνικής βιομηχανίας Polipak που παράγει σακούλες απορριμμάτων, καθώς και από θετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, παρά την απομείωση στοιχείων του χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου του.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 34,7 εκατ. ευρώ, κατά 82% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 1,5%. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους (190,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 123,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (66,3 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα ήταν ύψους 34,85 εκατ. ευρώ (33,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η Γ. Σαράντης έχει πρόεδρο τον Γρηγ. Σαράντη και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κυρ. Σαράντη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, που ελέγχει το 50,002% της εταιρείας. Από κοινού με τις θυγατρικές της απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 1.651 εργαζόμενους, έναντι 1.563 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 26,24 εκατ. ευρώ, έναντι 31,49 εκατ. ευρώ το 2015. Για αποδοχές της διοίκησής της διέθεσε 0,91 εκατ. ευρώ, έναντι 0,87 εκατ. ευρώ το 2015. Στη διάρκεια του 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ από τα κέρδη της χρήσης 2016 θα διαθέσει ανάλογο, αυξημένο κατά 9,4% μέρισμα. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 20.300 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 14.300 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων σε 11.685 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου Γ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 2,93 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 340,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,6% των πωλήσεων και το 11,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 273 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,3% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν κέρδη 212,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 318,05 εκατ. ευρώ.

Σε εταιρική βάση η Γ. Σαράντης κατέγραψε το 2016 έσοδα 140,2 εκατ. ευρώ (+16,2%), κέρδη προ φόρων 15,1 εκατ. ευρώ (+34,4%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 15,35 εκατ. ευρώ (+39,1%), σε σημαντικό βαθμό λόγω υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών. Τα έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις ήταν ύψους 6,1 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις της το 2016 απορρόφησαν 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι 5,55 εκατ. ευρώ το 2015.

Ιδρύθηκε το 1964 και απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 648 εργαζόμενους, έναντι 578 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 20,47 εκατ. ευρώ, έναντι 18,60 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Γ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,32 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 96,4 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 152,8 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 138,8 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα από χρηματοοικονομικά κέρδη και μερίσματα των θυγατρικών που έχει συστήσει σε εννέα άλλες χώρες. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 180,2 εκατ. ευρώ.

Μετά την Ελλάδα, η χώρα με τη μεγαλύτερη συμβολή στα ενοποιημένα κέρδη της επιχείρησης το 2016 ήταν η Ρουμανία.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2016 περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι θυγατρικές και πλήρως ή μερικώς ελεγχόμενες εταιρείες Sarantis Romania, Sarantis Czech, Sarantis Skopje, Sarantis Bania Luka, Sarantis Polska, Sarantis Hungary, Sarantis Bulgaria, Sarantis Portugal, Sarantis Belgrade, Thrace - Sarantis, Polipak, Elode France, Arpina, Astrid, Sarantis Consumer Products Trading, Waldeck, Zetafin, Zeta Cosmetics, Sareast Consumer Products Trading και με τη μέθοδο της καθαρής θέσης οι επιχειρήσεις Eloca Cosmetics, Estee Lauder Hellas, Estee Lauder Bulgaria και Estee Lauder Romania. Τον Μάρτιο του 2017 η εταιρεία, ως γνωστόν, μεταβίβασε το μερίδιο 50% που κατείχε στην επιχείρηση Thrace Sarantis, αντί ποσού 1 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία καλλυντικών και προϊόντων οικιακής χρήσεως, θεωρεί ότι τα αποτελέσματα που πέτυχε το 2016 συνιστούν απόδειξη αύξησης της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων της και της ικανότητάς της να συνεχίσει να επενδύει και να αναπτύσσεται, παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον. Τα προϊόντα της διατίθενται σε περισσότερες από 35 χώρες, γεγονός που εξασφάλισε το 2016 σημαντική αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες που συνθέτουν τις βιομηχανικές δραστηριότητές της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Γ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 21 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS