inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερά κερδοφόρος η οινοποιητική βιομηχανία ΤσέλεποςΟριακή αύξηση των πωλήσεων και αποδυναμωμένα περιθώρια κέρδους κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η πελοποννησιακή εταιρεία καλλιέργειας σταφυλιών και παραγωγής οίνων Τσέλεπος Οινοποιητική.

Η επιχείρηση συστάθηκε το 1989 ως ομόρρυθμη εταιρεία, ενώ προϋπήρχε ως αμπελουργική από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Μετατράπηκε σε ανώνυμη τα μέσα του 2006. Εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας και έχει κατασκευάσει τις οινοποιητικές εγκαταστάσεις της στις ανατολικές πλαγιές του Πάρνωνα, στις Ρίζες Τεγέας του νομού Αρκαδίας, στο ύψος του 14ου χλμ. της οδού Τρίπολης-Καστρίου. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Κτήμα Τσέλεπου». Το οινοποιείο της περιβάλλεται από 300 στρέμματα ιδιόκτητου αμπελώνα.

Επίσης, είναι κάτοχος αμπελώνα στο Κούτσι Νεμέας στην Κορινθία και διαθέτει γραφεία στο Μαρούσι Αττικής. Για την παραγωγή κρασιών από σταφύλια της Σαντορίνης συνεργάζεται με τοπική εταιρεία του νησιού. Η ετήσια παραγωγή στις εγκαταστάσεις ανέρχεται συχνά σε 350.000 φιάλες οίνου. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Συμμετέχει με μερίδιο 50% στην ομοειδή βιομηχανία Δρυόπη.

Περί το 55-60% των εσόδων της προέρχεται από τη διεθνή αγορά. Πραγματοποιεί εξαγωγές στις χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Βρετανία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Κύπρος, Λουξεμβούργο και Σουηδία. Οι οίνοι της φέρουν, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα «Amalia Brut», «Κοκκινόμυλος», «Κτήμα Δρυόπη», «Μαντινεία», «Κτήμα Τσέλεπου», «Νεμέα Δρυόπη», «Μελισσόπετρα», «Μοσχοφίλερο Blanc de Gris», «Κτήμα Τσέλεπου Μαρμαριάς», «Κανάβα Χρυσού», «Νεμέα Δρυόπη», «Δίλοφος», «Κτήμα Τσέλεπου Αυλοτόπι».

Σύμφωνα με τον 10ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 2,73 εκατ. ευρώ έναντι 2,71 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα οριακά κατά 0,7% (+0,02 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 0,82 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-3,1%). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 30,2%, από 31,3% τη χρήση 2014-2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 17,7%, καθώς περιορίστηκαν σε 0,61 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 22,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 27,3% (0,74 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 0,60 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22,9%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,24 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,14 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 0,37 εκατ. ευρώ και 0,26 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, έναντι ανάλογων κερδών 0,485 εκατ. ευρώ και 0,355 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, αποδυναμωμένων κατά 22,9% και 27,3%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 17,9% και 12,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 13,7% και τα καθαρά κέρδη το 9,4%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,4%, έναντι 12,9% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 5,85 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,9%, λόγω προσθήκης νέων πάγιων στοιχείων.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,76 εκατ. ευρώ, κατά 43% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 0,5%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,4 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,59 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Για εξασφάλιση δανείων της Εθνικής Τράπεζας είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί ακινήτων της.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 2,17 εκατ. ευρώ (2,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 37% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (35% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 1,99 εκατ. ευρώ, έναντι 1,65 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015, καθώς υλοποιήθηκαν επενδύσεις σε κτιριακή υποδομή και μηχανολογικό εξοπλισμό. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,92 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή με ποσό 0,45 εκατ. ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο της ομοειδούς εταιρείας Δρυόπη.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2006 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών που λειτουργεί ως Α.Ε., ανήλθαν σε 22,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 6,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 28,8% των πωλήσεων και το 10,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,8% των πωλήσεων και το 17% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,7% των πωλήσεων και το 12,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων τα δέκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 5,55 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δέκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 2,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,35 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2006-2007 ήταν της τάξεως του 2,1 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2014-2015 η εταιρεία είχε απασχολήσει κατά μέσον όρο 17 εργαζόμενους και είχε διαθέσει για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,32 εκατ. ευρώ, ενώ τη χρήση 2015-2016 διέθεσε για τον ίδιο λόγο 0,38 εκατ. ευρώ για μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Τα κέρδη της τη χρήση 2014-2015 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 35.825 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 22.000 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 15.175 ευρώ ανά εργαζόμενο. Τα συνολικά μερίσματα που έχει διαθέσει στους μετόχους την την περίοδο 2007-2016 ανέρχονται σε 2,03 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016 διαθέτει μέρισμα 0,20 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,20 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Τσέλεπο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει, βάσει συμβολαίων, σημαντικού ύψους ετήσιες εξαγωγές οίνων της στην Κίνα, καθώς και σε ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Βόρειας Αμερικής. Επιδιώκει να επεκταθεί εμπορικά στη Ρωσία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, να επεκταθεί εμπορικά σε περισσότερα σημεία πώλησης οίνων στη νότια Ελλάδα. Εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για τις επιδόσεις της την τρέχουσα χρήση 2016-2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS