inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Χρονιά υψηλών επιδόσεων, το 2016, για τη τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝΥψηλότερο κύκλο εργασιών και ενισχυμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2016 η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, λειτουργώντας σε 14 χώρες δεκατρία εργοστάσια τσιμέντου, τρεις μονάδες άλεσης τσιμέντου, 65 λατομικές μονάδες αδρανών υλικών, 125 μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, 25 σταθμούς διανομής τσιμέντου, εννέα μονάδες παραγωγής τσιμεντόλιθων, μία μονάδα ξηρών κονιαμάτων, οκτώ μονάδες επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας και δυο μονάδες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων.

Ισχυρότερη πηγή ανάπτυξης και κερδοφορίας του ομίλου ήταν η αμερικανική αγορά και, κατά δεύτερο λόγο, η αιγυπτιακή.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση το 2016 κατέγραψε από τις 251 βιομηχανικές και συναφείς μονάδες της έσοδα 1,51 δισ. ευρώ έναντι 1,40 δισ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 8% (+111,3 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδά της προήλθαν κατά 261,3 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη (17,3% των συνολικών), 794,35 εκατ. ευρώ από τη Βόρεια Αμερική (52,6%), 204,3 εκατ. ευρώ από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (13,5%) και κατά τα υπόλοιπα 249,2 εκατ. ευρώ από την Ανατολική Μεσόγειο (16,6%). Σε σύγκριση με το 2015, μειώθηκαν οι πωλήσεις στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη 16,8% και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 2%, ενώ αυξήθηκαν στη Βόρεια Αμερική με ρυθμό 16,85% και στην Ανατολική Μεσόγειο 3,5%, αν και στην Αίγυπτο σε τοπική συναλλαγματική βάση η αύξηση ήταν 28%.

Επίσης, το 60,1% των εσόδων της (907,45 εκατ. ευρώ) προήλθε από την παραγωγή τσιμέντου, 39,3% (592,9 εκατ. ευρώ) από την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και τσιμεντόλιθων και το υπόλοιπο 0,6% (8,9 εκατ. περίπου ευρώ) από λοιπές δραστηριότητές της. Σε σύγκριση με το 2015, τα έσοδα από την παραγωγή τσιμέντου αυξήθηκαν 2,4% και από τα λοιπά προϊόντα 16,8%.

Η εταιρεία ενίσχυσε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 437 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 358,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+21,9% ή +78,6 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 29%, από 25,6% τη χρήση 2015. Παρόλο που το κόστος των πρώτων υλών και αναλωσίμων αυξήθηκε, τα οφέλη από τη μείωση του ενεργειακού κόστους ήταν σημαντικότερα (+42,3 εκατ. ευρώ). Επίσης, οφέλη προέκυψαν από συμπίεση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 28,7% (+62,2 εκατ. ευρώ), καθώς ανήλθαν σε 278,6 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 18,5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 15,5% (216,4 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Τα κέρδη αυτά προήλθαν κατά 36,4 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη (13,05% των συνολικών), 145,2 εκατ. ευρώ από τη Βόρεια Αμερική (52,1%), 56,2 εκατ. ευρώ από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (20,2%) και κατά τα υπόλοιπα 40,8 εκατ. περίπου ευρώ από την Ανατολική Μεσόγειο (14,7%). Σε σύγκριση με το 2015, στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη μειώθηκαν 18,9%, ενώ αυξήθηκαν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 0,8%, στη Βόρεια Αμερική 44% και στην Ανατολική Μεσόγειο σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις και απομειώσεις 127,1 εκατ. ευρώ (130,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 67,3 εκατ. ευρώ (67,4 εκατ. ευρώ το 2015). Επίσης, με χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 24,4 εκατ. ευρώ (πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 38,1 εκατ. ευρώ το 2015). Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από συρρίκνωση κατά 19 εκατ. ευρώ των ζημιών από αποτίμηση παραγώγων στην εύλογη αξία τους.

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημιές προηγούμενων χρήσεων στις ΗΠΑ, οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 63,5 εκατ. ευρώ (42,1 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων κερδών ύψους 127,4 εκατ. ευρώ (33,8 εκατ. ευρώ το 2015), ενισχυμένων κατά 50,7% και 277,6%, αντιστοίχως. Η φορολογική απαίτηση για τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ αύξησε κατά 90 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη. Επίσης, η τουρκική τσιμεντοβιομηχανία Adocim, στην οποία ο όμιλος δεν έχει τον έλεγχο, εισέφερε 3,6 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της επιχείρησης μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 7,6%. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το 4,2% των πωλήσεων. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10%, έναντι 7,3% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 2,8 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,4%, λόγω επανεκτίμησης της εύλογης αξίας μέρους των πάγιων στοιχείων της.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (624,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 487,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (137 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα ήταν ύψους 179,7 εκατ. ευρώ (121,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Ο καθαρός δανεισμός του ήταν ύψους 661 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 39 εκατ. ευρώ λόγω των επενδυτικών δαπανών και της εξαγοράς στη Βραζιλία. Οι ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές του το 2016 ανήλθαν σε 125 εκατ. ευρώ, έναντι 64 εκατ. ευρώ το 2015.

Εξαιρουμένων των δαπανών ύψους 99 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 47% της βραζιλιάνικης τσιμεντοβιομηχανίας Cimento Apodi και εξόδων για λοιπές συμμετοχές, οι επενδύσεις του ομίλου το 2016 απορρόφησαν 150,6 εκατ. ευρώ, έναντι 173 εκατ. ευρώ το 2015, εκ των οποίων 60,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Οι παγιοποιήσεις του, εξαιρουμένων των επενδύσεων για απόκτηση εταιρειών και ασώματων ακινητοποιήσεων, ήταν ύψους 148,3 εκατ. ευρώ, έναντι 172,6 εκατ. ευρώ το 2015. Αφορούσαν έργα κυρίως στις ΗΠΑ και την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων στην Αίγυπτο. Οι συνολικές πάγιες επενδύσεις του τη διετία 2015-2016 ξεπέρασαν τα 320 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις του την τριετία 2014-2016 ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ.

Η ΤΙΤΑΝ, που εδρεύει στα Πατήσια Αττικής και αριθμεί 115 χρόνια ιστορίας, έχει πρόεδρο τον Ευστρ. - Γ. Αράπογλου, αντιπρόεδρο τον Νέλλο Κανελλόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Παπαλεξόπουλο και εντεταλμένο σύμβουλο και οικονομικό διευθυντή τον Μιχ. Κολακίδη. Οι μεγαλύτεροι μέτοχοί της, με μερίδια τουλάχιστον 5% στις 31.12.2016, ήταν η εταιρεία ΕΔΥΒΕΜ Ελληνικά Δομικά Υλικά (11,03%), ο Ανδρ. Λ. Κανελλόπουλος (10,72%), το Ιδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου (9,96%), η ίδια η μητρική εταιρεία του ομίλου (5,02%) και η εταιρεία FMR Llc - Fidelity (5%).

Από κοινού με τις θυγατρικές της στα τέλη του 2016 απασχολούσε 5.482 εργαζόμενους, έναντι 5.654 τα τέλη του 2015, εκ των οποίων 1.185 στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη (21,6% του συνολικού αριθμού εργαζομένων), 2.049 στη Βόρεια Αμερική (37,4%), 1.282 στη Βουλγαρία, τη Σερβία και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (23,4%) και 966 στην Αίγυπτο και άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου (17,6%). Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 280,3 εκατ. ευρώ, έναντι 263,9 εκατ. ευρώ το 2015. Ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων που συνεπάγονταν απώλεια χρόνου εργασίας του εργαζόμενου (LTIFR) μειώθηκε σε 1,54, από 1,75 το 2015.

Οι συνολικές, πάσης φύσεως αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησής της απορρόφησαν 8,2 εκατ. ευρώ, έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το 2015. Στη διάρκεια του 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 25,4 εκατ. ευρώ, ενώ από τα κέρδη της χρήσης 2016 θα διαθέσει μέρισμα 8,5 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με επιστροφή κεφαλαίου 84,6 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 50.820 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 11.590 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΤΙΤΑΝ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 16,1 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 3,63 δισ. ευρώ, ίσα προς το 22,5% των πωλήσεων και το 11% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 1,65 δισ. ευρώ, ίσα προς το 10,3% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν κέρδη 1,29 δισ. ευρώ, ίσα προς το 7,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 2,99 δισ. ευρώ.

Σε εταιρική βάση η μητρική εταιρεία κατέγραψε το 2016 έσοδα 262,5 εκατ. ευρώ (-3,9%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 30,1 εκατ. ευρώ (-31,3%), κέρδη προ φόρων 22,7 εκατ. ευρώ έναντι 63,6 εκατ. ευρώ (-64,3%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 16,8 εκατ. ευρώ έναντι 60,1 εκατ. ευρώ (-72%), καθώς τα έσοδα από μερίσματα συγγενών επιχειρήσεων περιορίστηκαν σε 29,4 εκατ. ευρώ, από 55,2 εκατ. ευρώ το 2015. Τα οφέλη της από τη μείωση του ενεργειακού κόστους ήταν ύψους 7,3 εκατ. ευρώ.

Καθώς η εγχώρια κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα πεντηκονταετίας και οι πωλήσεις τσιμέντου στην Ελλάδα αντιπροσώπευαν πλέον μόνο το 6% των συνολικών του ομίλου, η εταιρεία αξιοποίησε την παραγωγή των εργοστασίων της στο Καμάρι Βοιωτίας, την Πάτρα, την Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη για να διευρύνει τις εξαγωγές της, επωφελούμενη από τους χαμηλούς θαλάσσιους ναύλους και το ενισχυμένο δολάριο. Ωστόσο, ήλθε αντιμέτωπη με τον ολοένα και εντονότερο διεθνή ανταγωνισμό. Οι παγιοποιήσεις της, εξαιρουμένων των επενδύσεων για απόκτηση εταιρειών και ασώματων ακινητοποιήσεων, ήταν ύψους 20,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ το 2015. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 842 εργαζόμενους, έναντι 829 τα τέλη του 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 56,3 εκατ. ευρώ, έναντι 52,4 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 4,3 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως του 1 δισ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 800 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 600,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας κέρδη και μερίσματα από τις δεκάδες θυγατρικές που διαθέτει στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 23 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS