inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία: Από τη διεθνή αγορά το 77% των εσόδων της τη χρήση 2011-2012

Κορυφαία ελληνική νημαντουργική βιομηχανία είναι η εταιρεία Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, η οποία επεκτείνεται στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επιχείρηση, που κατά την 30η Ιουνίου 2012 απασχολούσε 202 άτομα, αποτελεί μια από τις λιγοστές πλέον εταιρείες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου με πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία, καθώς όλα τα στάδια από την παραλαβή του σύσπορου βάμβακος μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος διενεργούνται από την ίδια στις μονάδες της στα Φάρσαλα, στη Λιβαδειά και στη Λαμία.

Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση παραγωγής περιλαμβάνει:

  • Τρία σύγχρονα εκκοκκιστήρια βάμβακος, που καλύπτουν ποιοτικά την υψηλών προδιαγραφών παραγωγή βαμβακονημάτων,

  • Τέσσερα κλωστήρια συνολικής δυναμικότητας 94.272 δακτυλιοφόρων αδραχτιών, ένα κλωστήριο Οpen-End με 1.120 κεφαλές ανοικτής κλώσης, καθώς και στριπτήρια που της εξασφαλίζουν ευελιξία στην παραγωγή της, η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε νήματα πεννιέ, στο εργοστάσιο των Φαρσάλων.

  • Βαφεία νημάτων που αξιοποιούν εμπορικά μέρος της παραγωγής των κλωστηρίων.

Θυγατρική εταιρεία, στην οποία η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 99,98%, είναι η Επίλεκτος Ενεργειακή, που με τη σειρά της έχει ιδρύσει θυγατρικές. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 και σκοπός της είναι η ίδρυση εταιρειών για την παραγωγή ενέργειας. Από τον Μάρτιο του 2011 λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 9,99 Mw στα Φάρσαλα. Το ύψος της επένδυσης του φωτοβολταϊκού πάρκου ανήλθε σε περίπου 27 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία κατά την οικονομική χρήση 1.7.2011-30.6.2012 ανήλθε σε 35,58 εκατ. ευρώ, έναντι 42,35 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16%.

Η μείωση αυτή οφείλεται σε κάμψη του κύκλου εργασιών στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας κατά 10,79 εκατ.ευρώ, αποτέλεσμα της ελεγχόμενης παραγωγικής διαδικασίας, με μείωση της παραγωγής, στο πλαίσιο της εφαρμογής αυστηρής αξιολόγησης της πελατείας για την αποφυγή επισφαλειών, εξαιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Οι πωλήσεις της εταιρείας στο εξωτερικό αντιστοιχούν στο 76,9% του συνόλου του κύκλου εργασιών της.

Ο όμιλος είχε ζημιές μετά από φόρους 7,49 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,49 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, δηλαδή παρουσίασε αύξηση ζημιών της τάξεως του 201%.

Το μεικτό αποτέλεσμα παρουσίασε μείωση κατά 62,25% και διαμορφώθηκε σε κέρδη 1,12 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,98 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις ζημιές που καταγράφηκαν στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, εξαιτίας της πτώσης των τιμών των προϊόντων κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και στη μικρή αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω επιμερισμού ανελαστικών δαπανών σε συνθήκες μειωμένης παραγωγής.

Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBΙΤDA) σημείωσε μείωση της τάξεως του 83,2 % και ανήλθε στο επίπεδο του 0,72 εκατ. ευρώ, έναντι 4,30 εκατ. ευρώ τη χρήση 2010-2011.

Προβλεπόμενη εξέλιξη

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον παραδοσιακό κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

Μετά την πρώτη μεγάλη επένδυση φωτοβολταϊκού πάρκου και την επιτυχή διασύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, από τον Μάρτιο του 2011 παράγει ηλεκτρική ενέργεια και οι αποδόσεις ξεπερνούν τις αναμενόμενες. Η λειτουργία του φωτοβολταικού πάρκου θα εξασφαλίζει στον όμιλο, κατά τα επόμενα χρόνια, επαρκή κεφάλαια για την επέκταση των δραστηριοτήτων του.

Η επιχείρηση προσανατολίζεται σε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον κλάδο της ενέργειας και ειδικότερα στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας η κατάσταση παγκοσμίως μπορεί να χαρακτηριστεί ρευστή, ενώ στο εσωτερικό της χώρας επιδεινώνεται περαιτέρω. Η εταιρεία, έχει ενισχύσει τον εξαγωγικό της προσανατολισμό (άνω του 80%), εξασφαλίζοντας φερέγγυους πελάτες σε περισσότερες από 30 χώρες. Η διαφαινόμενη αύξηση των τιμών πώλησης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, σε συνδυασμό με ευνοϊκές αλλαγές στο μέτωπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών, δεν εξισορροπούνται από την αύξηση του φορολογικού βάρους και του ενεργειακού κόστους.

Χρειάζονται πολιτικές και μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεις και τη στήριξη των ζωντανών, παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, ώστε να επανέλθει η κλωστοϋφαντουργία σε θετικά αποτελέσματα.

Βασικός στόχος της επιχείρησης παραμένει η άμεση αντιστροφή των αρνητικών αποτελεσμάτων που εμφανίζει κατά τα τελευταία έτη.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS