inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κατασκευή τρίτης μονάδας, στην Καβάλα, σχεδιάζει η βιομηχανία λιπασμάτων ΓαβριήλΕλαφρά κάμψη των πωλήσεων και υψηλή κερδοφορία, για ακόμη μία χρονιά, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η εταιρεία παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας λιπασμάτων Δημ. Σ. Γαβριήλ & Σία, η οποία προωθεί την κατασκευή νέας βιομηχανικής μονάδας στην Καβάλα.

Για τον λόγο αυτό η επιχείρηση τον περασμένο Ιανουάριο προχώρησε σε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά 1 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και προωθεί την υπαγωγή του σχετικού επενδυτικού προγράμματος στις διατάξεις του νέου επενδυτικού νόμου 4399/2016.

Η Δ. Σ. Γαβριήλ & Σία ιδρύθηκε το 1969 με τη νομική μορφή της ΕΠΕ, την οποία διατηρεί. Ασχολήθηκε εμπορικά με τα αγροτικά εφόδια και από το 1992 στράφηκε αποκλειστικά στην κατηγορία των λιπασμάτων, αποκτώντας βιομηχανική μονάδα στο Αργος. Το 2009 απέκτησε δεύτερη αντίστοιχη μονάδα στον Βόλο. Οφείλει περί το 85% των εσόδων της στις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 15% σε εμπορικές, δεδομένου ότι συνεργάζεται εμπορικά με διεθνείς εταιρείες λιπασμάτων, όπως η ισπανική UBE, το ιταλικό παράρτημα της Yara, η αιγυπτιακή Alexfert, η γερμανική Gramoflor, η ρωσική Uralchem και η κινεζική Chifang Xaixing Chemical. Επίσης, αντλεί περί το 3-5% των εσόδων της από εξαγωγές λιπασμάτων της στις χώρες Λίβανος, Κύπρος, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Αλβανία, Συρία, Τουρκία και Κίνα. Με την κατασκευή τρίτης μονάδας, που σχεδιάζεται να γίνει στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, αποσκοπεί σε εμπορική επέκταση στη βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Τα λιπάσματά της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Nutrimore», «Γαβριήλ», «Ατλας», «Ceres», «Complet», «Cronos», «Fertiplant», «Verasol», «Idealfer», «Nifert».

Η πρώτη από τις δυο μονάδες της, που βρίσκεται στο ύψος του 4ου χλμ. της οδού Αργους-Τρίπολης στον νομό Αργολίδας, καλύπτει έκταση 35 στρεμμάτων, από τα οποία τα 6 είναι καλυμμένα. Αντικείμενό της είναι η συσκευασία χημικών κοκκωδών λιπασμάτων και η παραγωγή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων. Εχει αποθηκευτική ικανότητα 35.000 ΜΤ χύμα και συσκευασμένων λιπασμάτων. Η δεύτερη, που βρίσκεται στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στον νομό Μαγνησίας, καλύπτει έκταση 45 στρεμμάτων, από τα οποία τα 8 είναι καλυμμένα. Αντικείμενό της είναι η συσκευασία χημικών κοκκωδών λιπασμάτων και η παραγωγή σταθεροποιημένων λιπασμάτων «Nutrimore» με παρεμποδιστή ουρεάσης Agrotain. Ακόμη, περιλαμβάνει γραμμή παραγωγής bulk blending λιπασμάτων και γραμμές συσκευασίας σε big bag. Εχει αποθηκευτική ικανότητα 80.000 ΜΤ χύμα και συσκευασμένων λιπασμάτων. Ενισχύεται με νέους χώρους, μετά από αγορά όμορου οικοπέδου το 2014.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Παρασκευάζει, συσκευάζει και διαθέτει πλήρη σειρά λιπασμάτων. Επίσης, διαθέτει φωσφορικό οξύ, ιχνοστοιχεία, φυτόχωμα και υδατοδιαλυτό αζωτούχο οργανικό λίπασμα. Από το 2010 αντιπροσωπεύει προϊόντα της αμερικανικής συναφούς εταιρείας Koch στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες βαλκανικές χώρες και την Κύπρο. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «DEM Gavriel» και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 29,70 εκατ. ευρώ έναντι 29,92 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 0,7% (-0,22 εκατ. ευρώ).

Συμπίεσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 6,06 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 6,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-4,8% ή -0,31 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 20,4%, από 21,3% τη χρήση 2014-2015.

Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 0,8%, καθώς περιορίστηκαν σε 4,06 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 13,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού επίσης 13,7% (4,10 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 επιβαρύνθηκαν, πέραν των αποσβέσεων το ύψος των οποίων δεν αναφέρεται στις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,39 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 3,68 εκατ. ευρώ (έναντι 3,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 2,58 εκατ. ευρώ (έναντι 2,79 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο), αποδυναμωμένων κατά 3,5% και 7,7%, αντιστοίχως.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 21% και 14,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 12,4% και τα καθαρά κέρδη της το 8,7%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 6,20 εκατ. ευρώ, κατά 89,5% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,3%. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (23,66 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 15,05 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (8,61 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 8,16 εκατ. ευρώ (4,19 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Για εξασφάλιση δανείων της Alpha Bank είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις ποσού 2,9 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 2,84 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 18,79 εκατ. ευρώ (16,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 66,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 28,10 εκατ. ευρώ (60,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 4,39 εκατ. ευρώ, έναντι 3,98 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Δ. Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ξεπέρασαν τα 256 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν κέρδη της τάξεως των 29,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,4% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 24,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,6% των πωλήσεων και το 24% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω των 17,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,9% των πωλήσεων και το 17,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 33,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012-2013. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,8 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 13,5 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2014-2015 η εταιρεία είχε απασχολήσει, κατά μέσον όρο, 45 εργαζόμενους και είχε διαθέσει για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,31 εκατ. ευρώ.

Διαχειριστής της και κάτοχος του 48,4% των εταιρικών μεριδίων της είναι ο Ευάγγ. Δ. Γαβριήλ της οικογένειας των ιδρυτών και εταίρων της. Επίσης 48,4% κατέχει ο Αναστ. Δ. Γαβριήλ και το υπόλοιπο 3,2% ανήκει στον Σωκρ. Δ. Γαβριήλ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Δ. Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ

www.inr.gr, 27 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS