inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Τραπεζική στήριξη ζητεί η βιομηχανία βιοκαυσίμων και σπορελαίων ΜάνοςΣε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες Alpha και Πειραιώς για τη σύναψη νέων δανείων και την τροποποίηση των χρηματοοικονομικών δεικτών που οφείλει να επιτυγχάνει για τα υφιστάμενα δάνειά της, καθώς αδυνατεί να ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις της και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της, βρίσκεται η ιστορική βιομηχανία βιοκαυσίμων και σπορελαίων Μάνος. Στις 30.6.2016 η επιχείρηση είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 7 εκατ. ευρώ σε τράπεζες, ενώ είχε εξαντλήσει τα πιστωτικά όρια που της είχαν χορηγήσει.

Κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η βιομηχανία κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και βελτίωσε τη λειτουργική αποδοτικότητά της. Ωστόσο, δεν απέφυγε την καταγραφή και πάλι υψηλών ζημιών και την περαιτέρω επιδείνωση της ρευστότητάς της. Επιπλέον, έχει πληγεί από πυρκαϊά που είχε εκδηλωθεί σε ραφιναρία της τον Δεκέμβριο του 2015.

Η Μάνος έχει υποβάλει στις πιστώτριες τράπεζές της, ανταποκρινόμενη σε επιθυμία τους, μελέτη προεξοφλήσεως μελλοντικών ταμειακών ροών για την επόμενη πενταετία, μαζί με σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της και μέτρων περικοπής λειτουργικών δαπανών και ορθότερης διαχείρισης των αποθεμάτων της για την αύξηση του μεικτού περιθωρίου της και τον περιορισμό των υψηλών -λόγω και μεγάλων αποσβέσεων- ζημιών της. Στο πλαίσιο αυτό δηλώνει ετοιμότητα για την απαιτούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με στόχο την άμεση ενίσχυση της ρευστότητάς της.

Η επιχείρηση διανύει την ένατη δεκαετία της. Ιδρύθηκε στο Μοσχάτο Αττικής το 1934 και επί δεκαετίες ασχολείτο αποκλειστικά με τον ελαιουργικό τομέα, παράγοντας σπορέλαια, κατά κύριο λόγο, στη βιομηχανική μονάδα της στο Μοσχάτο. Για πολλά χρόνια αποτελούσε, μάλιστα, βασικό προμηθευτή κορυφαίων βιομηχανιών επώνυμων ελαιουργικών προϊόντων. Το δεύτερο μισό της προηγούμενης δεκαετίας είχε εμπλακεί σε υπόθεση κυκλοφορίας ελαίων με ακατάλληλες ουκρανικές πρώτες ύλες, με συνέπεια τα έσοδα από τις ελαιουργικές δραστηριότητές της τη χρήση 2008-2009 να μειωθούν κατά 60%. Στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας επεκτάθηκε στην παραγωγή βιοκαυσίμων, κατασκευάζοντας στον Βόλο Μαγνησίας, με επιχορηγούμενη επένδυση μεγάλου ύψους, βιομηχανικές μονάδες σπορελαιουργίας, επεξεργασίας βρώσιμων ελαίων και επεξεργασίας λιπών, ελαίων και μεθανόλης για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Το 2015, ενώ είχε εμπλακεί σε καταγγελίες παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σχεδίασε την προσθήκη μονάδας παραγωγής ηλιάλευρου και ακατέργαστου ηλιέλαιου. Εχει στην κατοχή της επενδυτικά ακίνητα και ασχολείται, συγχρόνως, με την εκμίσθωση ακινήτων. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Εδρεύει στο Μοσχάτο, όπου το βιομηχανοστάσιό της, με κτίσματα 9.820 τ.μ., απλώνεται σε οικόπεδο 12.495 τ.μ. Η δεύτερη βιομηχανική μονάδα της, που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, περιλαμβάνει κτίσματα συνολικής επιφάνειας 12.070 τ.μ., επί οικοπέδου 23.970 τ.μ. Στην ίδια περιοχή η εταιρεία είναι κάτοχος οικοπέδων 14.320 τ.μ.

Παράγει βιοντίζελ, γλυκερίνη, βαμβακέλαιο και βαμβακόπιτα. Επίσης, εμπορεύεται βαμβακόσπορο. Οφείλει περί το 3% των εσόδων της σε εξαγωγές στην Κίνα.

Σύμφωνα με τον 81ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 11,58 εκατ. ευρώ έναντι 11,09 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 4,4% (+0,49 εκατ. ευρώ). Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της (99,9%) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της.

Συμπίεσε τον ήδη οριακά θετικό συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά μισή περίπου εκατοστιαία μονάδα, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 0,02 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε μόλις 0,1%, από 0,7% τη χρήση 2014-2015. Συγχρόνως, αύξησε τα λοιπά, συνήθη έσοδα εκμετάλλευσης (0,73 εκατ. ευρώ) κατά 89,1%. Ακόμη, περιόρισε κατά 24,7% τις δαπάνες διάθεσης, αλλά διόγκωσε κατά 65% τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 90,5%, καθώς ανήλθαν σε 1,17 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 10,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,5% (0,61 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 1,08 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 182,5%. Η χρήση 2015-2016 ωφελήθηκε με έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,25 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και επιβαρύνθηκε με έκτακτα έξοδα και ζημιές 0,16 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 1,28 εκατ. ευρώ (1,02 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,85 εκατ. ευρώ (0,86 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,96 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένων κατά 24,7%.

Οι επιδόσεις αυτές δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με τους οριζόμενους στις δανειακές συμβάσεις της χρηματοοικονομικούς δείκτες της.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,5%, έναντι 1,8% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 33,48 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,7%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 17,71 εκατ. ευρώ, κατά 27,9% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 1%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,34 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,45 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (12,79 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν μόλις 5.000 ευρώ (13.000 ευρώ στις 30.6.2015). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης ποσού 0,51 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Στις απαιτήσεις της συμπεριλαμβανόταν, εξάλλου, απαίτηση ποσού 2,04 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένα μέρη. Για εξασφάλιση δανείων της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις συνολικού ποσού 14,83 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές 6,62 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 4,67 εκατ. ευρώ (5,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 13,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (16,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 22,26 εκατ. ευρώ, έναντι 23,40 εκατ. ευρώ στις 0.6.2015. Διέθεσε για επενδύσεις 0,11 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις ποσού 0,46 εκατ. ευρώ. Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές στις εταιρείες ΣΟΝΑΜ, Ελληνική Βαμβακουργική και ΕΛΒΕΤ, με συνολικό ποσό 1,71 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε διενεργήσει απομείωση της αξίας τους ποσού 0,82 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 3,20 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας βιοκαυσίμων και σπορελαίων ΜΑΝΟΣ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 123,15 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,5% των πωλήσεων και το 1,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 11,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 9,7% των πωλήσεων και το 18,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 13,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 13,4% των πωλήσεων και το 20,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ζημιές 1,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιογόνος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 22,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008-2009. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 6 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008-2009.

Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 16 εργαζόμενους, έναντι 14 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι 0,26 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015.

Εχει πρόεδρο τον Ορ. Ε. Τσόλα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σωτ. Θ. Σωτηριάδη εκ μέρους της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Δηλώνει ότι οι ζημιές της τη χρήση 2015-2016 οφείλονται στην οικονομική συγκυρία και τον σκληρό ανταγωνισμό. Ευελπιστεί ότι, λόγω των επενδύσεων που έχει κάνει σε πάγιο εξοπλισμό και της πελατείας που έχει αποκτήσει, θα μπορέσει να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της και να βελτιώσει τα αποτελέσματά της τα επόμενα χρόνια, εφόσον εξασφαλίσει τη χρηματοοικονομική στήριξη που αιτείται. Προβλέπει ότι οι πωλήσεις της την τρέχουσα χρήση 2016-2017 θα ανέλθουν σε 12,7 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

www.inr.gr, 27 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS