inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέο ομολογιακό δάνειο αναμένει η Χαλυβουργία ΕλλάδοςΠλήρη αναδιάρθρωση των δανείων της, με μετατροπή τους σε νέο ομολογιακό δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας, αναμένει η Χαλυβουργία Ελλάδος, δεύτερος μεγαλύτερος ελληνικός βιομηχανικός όμιλος παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων, με μεγάλες μονάδες παραγωγής στους νομούς Μαγνησίας και Αττικής.

Η επιχείρηση δηλώνει αισιόδοξη ότι κατά το 2017 θα μπορέσει, προφανώς υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει την αιτούμενη τραπεζική υποστήριξη, να αξιοποιήσει τις αποφάσεις με τις οποίες από τις αρχές του τρέχοντος έτους ή από το 2016 έχει μειωθεί το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ώστε να ενισχύσει αποφασιστικά την τάση βελτίωσης που παρουσίασαν τα λειτουργικά της αποτελέσματα τα προηγούμενα χρόνια και να εξασφαλίσει την αναγκαία ρευστότητα για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της, παρά τα απογοητευτικά χαμηλά επίπεδα της τρέχουσας εγχώριας ζήτησης. Για τον λόγο αυτό εντείνει την εμπορική της διείσδυση σε αγορές της βόρειας Αφρικής, από τις οποίες το 2015 άντλησε περισσότερο από το 1/4 των ετήσιων εσόδων της.

Με ιστορία και πείρα οκτώ δεκαετιών στο ενεργητικό της, η Χαλυβουργία Ελλάδος είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές βιομηχανίες. Δημιουργήθηκε από τη συνένωση της Χαλυβουργίας Θεσσαλίας και της Ελληνικής Χαλυβουργίας, δυο ιστορικών εταιρειών στον χώρο της βαριάς βιομηχανίας. Το 1938 ιδρύθηκε η Ελληνική Χαλυβουργία, η πρώτη βιομηχανία χάλυβα στην Ελλάδα, ενώ το 1963 ιδρύθηκε η Χαλυβουργία Θεσσαλίας. Συγχωνεύτηκαν το 2006, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και μετονομασία της τελευταίας σε Χαλυβουργία Ελλάδος, με βασικό μέτοχο την οικογένεια Ν. Μάνεση. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Στη διάρκεια της τελευταίας και συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της συνακόλουθης κατάρρευσης της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας έχει συσσωρεύσει μεγάλου ύψους ζημιές, όπως όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές χαλυβουργίες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 20 Μαρτίου 2017, η βιομηχανία το 2015 επλήγη από την εκ νέου υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης χάλυβα, μετά την άνοδο που είχε παρουσιάσει η ζήτηση το 2014. Κατέγραψε υψηλή διψήφια πτώση των πωλήσεών της, καθώς δεν μπόρεσε να επεκταθεί εξαγωγικά, όπως αναφέρει, λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους. Επίσης, εμφάνισε διευρυμένες ζημιές και μείωσε οριακά, μόνο, το υψηλό επίπεδο του δανεισμού της, που ανερχόταν σε 340 εκατ. περίπου ευρώ και ήταν στο σύνολό του σχεδόν βραχυπρόθεσμος. Ωστόσο, εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών βελτίωσε για δεύτερο συνεχόμενο έτος τα λειτουργικά της αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της επιχείρησης, τα έσοδά της το 2015 μειώθηκαν σε 118,4 εκατ. ευρώ, από 151,8 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας μείωση 22% σε ποσοστό και 33,3 εκατ. ευρώ σε αξία. Ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της μειώθηκαν 27,2%, οι εξαγωγές της μειώθηκαν 9%. Το υψηλό ενεργειακό κόστος, όπως αναφέρει, κατέστησε μη ανταγωνιστικά τα προϊόντα των ελληνικών χαλυβουργιών έναντι των αντίστοιχων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το 98,7% των εσόδων της (116,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της στον νομό Μαγνησίας, δεδομένου ότι η μονάδα της στην Αττική παρέμεινε σε αδράνεια, ενώ το υπόλοιπο 2,3% (1,5 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 66,5% (78,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εσωτερική αγορά, 27,6% (32,7 εκατ. ευρώ) από διάθεση προϊόντων σε χώρες της βόρειας Αφρικής, 4,2% (4,9 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 1,7% (2 εκατ. περίπου ευρώ) από προϊόντα που διατέθηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής και λοιπές χώρες.

Συγχρόνως, η εταιρεία κατέγραψε μεικτά κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 15,5 εκατ. ευρώ το 2014 (-50,2% ή -7,8 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένης ζημιάς ποσού 1,7 εκατ. ευρώ λόγω υποτίμησης της αξίας των αποθεμάτων της. Επιπλέον, η μείωση των τιμών των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων επιβάρυνε το κόστος των αποθεμάτων της στην έναρξη της χρήσης 2015 κατά 2,5 εκατ. ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς εμφάνισε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το 2014 (-1,8 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι συμπίεσε τόσο τις δαπάνες διάθεσης όσο και αυτές της διοικητικής λειτουργίας και λόγισε αυξημένα κατά 2,5 εκατ. ευρώ έσοδα εκμετάλλευσης ύψους 6,1 εκατ. ευρώ, τα οποία συμπεριελάμβαναν αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού 3,2 εκατ. ευρώ και έσοδα από απαίτηση κατά προμηθευτή 2 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμά της προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες ήταν ζημιές προ φόρων 18,9 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 17,05 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 10,8% (-1,8 εκατ. περίπου ευρώ). Οι ζημιές της επιχείρησης μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 20,15 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων ζημιών 16 εκατ. περίπου ευρώ τo 2014, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 25,8% (-4,1 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν κόστος αδράνειας εγκαταστάσεων 3,7 εκατ. ευρώ (3,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Επίσης, αποσβέσεις 6,6 εκατ. ευρώ (6,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 9,5 εκατ. ευρώ (9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 13,6% των πωλήσεών της. Ακόμη, συμπεριλαμβάνουν πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων 2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της Χαλυβουργίας Ελλάδος στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 176,6 εκατ. ευρώ και ήταν ύψους 49,8 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 64,1 εκατ. ευρώ (αρνητικά κατά 14,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), καθώς προστέθηκαν αποθεματικά εύλογης αξίας 83,9 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση προχώρησε το 2015, κατόπιν επιθυμίας των πιστωτών της, σε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανήλθαν σε 415,9 εκατ. ευρώ, έναντι 299,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (+116,6 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, κατά παρέκκλιση όσων προβλέπουν σχετικές διατάξεις το 2015 δεν λογίστηκαν αποσβέσεις 3,9 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 ήταν ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,25 εκατ. ευρώ το 2014, καθώς περιορίστηκαν σε επίπεδα απολύτως απαραίτητα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Στις 31.12.2015 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 339,3 εκατ. ευρώ, κατά 99,6% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,4%. Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (129,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 269,2 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (398,7 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα ήταν ύψους 3,7 εκατ. ευρώ (3,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του περιλαμβάνονταν αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 86,1 εκατ. ευρώ. Επί των παγίων του υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης για εξασφάλιση των ομολογιούχων δανειστών που της είχαν χορηγήσει ομολογιακό δάνειο 316,7 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2013. Η μέση πιστωτική περίοδος των πελατών της ήταν 197 ημέρες.

Στα τέλη του 2015 απασχολούσε 453 εργαζόμενους, έναντι 446 τα τέλη του 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 16,57 εκατ. ευρώ, έναντι 18,44 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 1,64 εκατ. ευρώ, έναντι 1,53 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ τη χρονική περίοδο 2007-2015, δηλαδή στο διάστημα των εννέα αυτών ετών για τα οποία η εταιρεία έχει συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ανήλθαν σε 2,28 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές της τάξεως των 25,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,1% των πωλήσεων και το 0,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές 191,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 8,4% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν ζημιές 201,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 27,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα εννέα αυτά χρόνια ήταν ζημιές 147,6 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, που λειτουργεί βιομηχανίες χαλυβουργικών προϊόντων στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου και τη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, το 2015 κατέγραψε έσοδα 118,4 εκατ. ευρώ (151,8 εκατ. ευρώ το 2014).

Παρουσίασε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,7 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ το 2014), ζημιές προ φόρων 18,9 εκατ. ευρώ (17,05 εκατ. ευρώ το 2014) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 20,15 εκατ. ευρώ (16 εκατ. ευρώ το 2014).

Εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής και έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Ι. Γκούμα και αντιπρόεδρο τον Δημ. Ι. Λεβέντη. Στα τέλη του 2015 απασχολούσε 431 εργαζόμενους, έναντι 426 τα τέλη του 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 15,81 εκατ. ευρώ, έναντι 17,71 εκατ. ευρώ το 2014.

Στις 31.12.2015 το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές με μερίδια 100% στην κυπριακή εταιρεία χαρτοφυλακίου Evermind Enterprises, 70% στη βουλγαρική εταιρεία εμπορίας μετάλλων Metal Services, 100% στην κυπριακή εταιρεία χαρτοφυλακίου Contalic, 33,3% στη ρουμανική εταιρεία εμπορίας μετάλλων SC Balkan Iron Group και 92,6% στην ελληνική βιομηχανία ανακύκλωσης μετάλλων Greenesteel.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής χαλυβουργίας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 2,88 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 32,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων και το 0,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 136,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 5,7% των πωλήσεων και το 16,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 181,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 6,3% των πωλήσεων και το 17,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν ζημιές 105,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος μόνο τις τρεις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2006-2008). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 476,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 48,8 εκατ. περίπου ευρώ, παρουσίασε το 2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 21,8 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2006. Οι πωλήσεις της το 2005, ως άθροισμα των επιχειρήσεων Χαλυβουργία Θεσσαλίας και Ελληνική Χαλυβουργία που συγχωνεύτηκαν το 2006, ήταν της τάξεως των 257,1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Δηλώνει ότι «συνεχίζει τις προσπάθειες για μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων, αναδιάρθρωση της λειτουργίας των εργοστασίων και προσαρμογή του αριθμού των θέσεων εργασίας στα μειωμένα επίπεδα δραστηριότητας που επιβάλλουν οι συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες της αγοράς και γενικώς τον περιορισμό όλων των δαπανών, με στόχο τη διασφάλιση της ρευστότητας και εν γένει της βιωσιμότητας του ομίλου». Εκφράζει ικανοποίηση για τις αποφάσεις μείωσης του ενεργειακού κόστους των ενεργοβόρων βιομηχανιών που ελήφθησαν το 2016, εκτιμώντας όμως ότι οι ανταγωνίστριες βιομηχανίες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης απολαμβάνουν ακόμη χαμηλότερο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Θεωρεί ότι «έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της και την ανάκαμψή της», εφόσον εξασφαλίσει περαιτέρω χρηματοοικονομική στήριξη από τους πιστωτές της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

www.inr.gr, 28 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS