inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανέπτυξε νέα βαφική μηχανή και επεκτείνεται εμπορικά στην Ασία η βιομηχανία ΣκλάβοςΝέα βαφική μηχανή με προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, την οποία ονόμασε «Athena 3A», ανέπτυξε το 2016 η εξαγωγική βιομηχανία μηχανημάτων βαφής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Σ. Σκλάβος, δημιουργώντας ισχυρότερες προοπτικές εμπορικής επέκτασης στη διεθνή αγορά.

Η επιχείρηση, που φέρει τον διακριτικό τίτλο Sclavos, ιδρύθηκε το 1948 στην Αθήνα. Ασχολήθηκε σε πρώτη φάση με την ανακατασκευή και επισκευή μερών κλωστοϋφαντουργικών μηχανών και τη δεκαετία του 1950 έφτιαξε μια πρώτη βιομηχανική μονάδα στο Αιγάλεω Αττικής, όπου εδρεύει και απέκτησε οικόπεδο 7.820 τ.μ. Ανέπτυξε δικές της βαφικές μηχανές και τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έκανε τις πρώτες εξαγωγές της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας επεκτάθηκε εξαγωγικά στην Αμερική και την Ασία. Αργότερα, μέσω της συγγενικής εταιρείας Sclavos Laser την οποία στη συνέχεια απορρόφησε, κατασκεύασε μεγάλη βιομηχανική μονάδα στο Σχηματάρι Βοιωτίας, με καλυμμένους βιομηχανικούς και βοηθητικούς χώρους 7.485 τ.μ., επί οικοπέδων 39.900 τ.μ., διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στην ευρύτερη αγορά των μηχανουργικών και μηχανολογικών κατασκευών με τη χρήση laser. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Εκτός της «Athena 3A», την οποία παρουσίασε στη διεθνή εμπoρική έκθεση ITMA στο Μιλάνο, διαθέτει στη διεθνή αγορά τις βαφικές μηχανές «Athena 5 20H», «Athena 5 50H» και «Athena 3T», καθώς και άλλα βαφικά και συναφή μηχανήματα που έχει η ίδια αναπτύξει και την καθιστούν προμηθευτή μεγάλων ασιατικών, κυρίως, κλωστοϋφαντουργικών ομίλων. Για την προώθση των πωλήσεών της στην Ασία έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με τους επιχειρηματικούς ομίλους Kahatex στην Ινδονησία, Arvid στην Ινδία, Harleys στη Σρι Λάνκα και DBL Group στο Μπαγκλαντές. Οφείλει το 95% των εσόδων της στις εξαγωγές των μηχανημάτων της. Δαπανά 0,5 εκατ. περίπου ευρώ ετησίως για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ μόλις προ ημερών, η βιομηχανία το 2015 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων άνω του 20%. Αν και εμφάνισε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων, κατέγραψε αξιοσημείωτη κερδοφορία σε λειτουργικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 27ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της βιομηχανίας το 2015 ανήλθαν σε 16,43 εκατ. ευρώ, από 13,43 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 22,3% σε ποσοστό και 3 εκατ. ευρώ σε αξία.

Κατέγραψε, λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,46 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,54 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (11,4% των εσόδων), μειωμένα κατά 4,9%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,86 εκατ. ευρώ (0,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,80 εκατ. ευρώ (0,645 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 10,1% των πωλήσεών της.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων 0,195 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών 0,22 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 0,04 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-0,155 εκατ. ευρώ και -0,18 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,66 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,3%, έναντι 8,7% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 17,70 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,4%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 1,84 εκατ. ευρώ (2,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 10,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (11,7% έναν χρόνο νωρίτερα), απομειωμένα από σημαντικού ύψους ζημιές των χρήσεων 2008-2011 και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 4,73 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 12,2 εκατ. ευρώ, κατά 96,8% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,8%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,58 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,02 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (3,56 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,14 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης ποσού 2 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Επί των παγίων της υφίσταντο δικαιώματα πρώτης υποθήκης για εξασφάλιση δανείων προς την Εθνική Τράπεζα, τη Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και την HSBC.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της, εξαιρουμένων ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση ύψους 1,23 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2015 ήταν 5,15 εκατ. ευρώ, έναντι 5,57 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 ανήλθαν σε 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι 1,16 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας μηχανημάτων Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 143,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 13,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,5% των πωλήσεων και το 5,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,2% των πωλήσεων και το 2,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 1,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,3% των πωλήσεων και το 2,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 5,9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 14,7 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2008.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αριστ. Γεωργαντά της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Απασχόλησε το 2015, κατά μέσον όρο, 105 εργαζόμενους, έναντι 103 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,85 εκατ. ευρώ, έναντι 2,59 εκατ. ευρώ το 2014.

Κρίνει την οικονομική της κατάσταση ικανοποιητική, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας. Προσδοκά ικανοποιητικότερα αποτελέσματα στο μέλλον.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ

www.inr.gr, 28 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS