inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε την κερδοφορία της η αγροτική βιομηχανία Ανυφί - Μητροσύλης τη χρήση 2015-2016Υψηλή διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η πελοποννησιακή αγροτική βιομηχανία Ανυφί - Μητροσύλης.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία Ανυφί Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων, το 1997. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Μητροσύλης». Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1976. Τυποποιεί και εξάγει πορτοκάλια, λεμόνια, σταφύλια, βερίκοκα και, κατά διαστήματα, άλλα νωπά φρούτα. Επίσης, εξάγει βιολογικά λεμόνια. Ακόμη, κατασκευάζει και συναρμολογεί ξύλινα κιβώτια, για ίδιον λογαριασμό. Εδρεύει και έχει τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, με συσκευαστήρια φρούτων, στο Ανυφί Μιδέας του νομού Αργολίδας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της ανέρχονται σε 9.000 τ.μ., επί ιδιόκτητων οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 28.090 τ.μ. Περιλαμβάνουν σταθμό συσκευασίας εσπεριδοειδών με ικανότητα συσκευασίας ως και 22 τόνων ωριαίως. Επίσης, θαλάμους - ψυγεία έκτασης 700 τ.μ. και χωρητικότητας 3.500 τόνων, πέντε προψυκτήρια για σταφύλια και εφεδρικούς αποθηκευτικούς χώρους 1.700 τ.μ. Συνολικά διαθέτει δυο σταθμούς συσκευασίας εσπεριδοειδών, βερίκοκων και σταφυλιών έκτασης 1.300 τ.μ. και 1.200 τ.μ., καθώς και 10 μηχανές πακεταρίσματος. Τέσσερις γραμμές συσκευασίας προορίζονται για σταφύλια και βερίκοκα.

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συσκευάζει πορτοκάλια ως και 16 τόνους ανά ώρα σε διχτάκια ή 22 τόνους ανά ώρα σε καφάσια. Το παραγωγικό δυναμικό της περιλαμβάνει μηχανές μικροσυσκευασίας και είναι σε θέση να συσκευάζει φρούτα σε χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, διχτάκια, σακούλες, girsac, punnets και επαναχρησιμοποιημένα κιβώτια ifco και stefco.

Ποσοστό άνω του 95% ή και το 100% των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από τη διεθνή αγορά. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Σερβία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, π.Γ.Δ.Μ., Σλοβενία, Νορβηγία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Δανία, Βρετανία, Ιταλία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Κροατία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ελβετία, Γερμανία, Τσεχία, Φινλανδία και Σουηδία. Διαθέτει τα προϊόντα συσκευασμένα με τα εμπορικά σήματά της «Axia» και «Eap Anifi» ή και με σήματα πελατών της. Εφοδιάζει μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης, καθώς και σκανδιναβικών χωρών.

Σύμφωνα με τον εικοστό ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της και τεσσαρακοστό από την ίδρυσή της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 13,185 εκατ. ευρώ έναντι 9,81 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 34,4% (+3,37 εκατ. ευρώ). Το 96,5% των εσόδων της (12,72 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 3,5% (0,46 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Ενίσχυσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 3,77 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 2,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+54% ή +1,32 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 28,6%, από 25% τη χρήση 2014-2015. Ωστόσο, αύξησε σημαντικά τις συνολικές δαπάνες διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 10,6%, καθώς ανήλθαν σε 0,54 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 4,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5% (0,49 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 0,50 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 13,6%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,25 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,015 εκατ. ευρώ (0,010 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,28 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,135 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), ενισχυμένων κατά 43,8% και 3,8%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,53 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,7% και 4,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,1% και τα καθαρά κέρδη το 1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,9%, έναντι 11,5% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 4,57 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,6%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις μόλις 3.000 ευρώ. Διέθετε υπολογίσιμο κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,06 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,76 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (1,30 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,66 εκατ. ευρώ (1,30 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,39 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 2,91 εκατ. ευρώ (2,77 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 63,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (65,3% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 1,51 εκατ. ευρώ, έναντι 1,57 εκατ. ευρώ στις 0.6.2015. Διέθεσε για επενδύσεις 0,19 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κυρίως για μηχανολογικό εξοπλισμό. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,365 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της αγροτικής βιομηχανίας ΑΝΥΦΙ - ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 117,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 6,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,5% των πωλήσεων και το 9,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 6,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω του 1,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων και το 4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 6,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 13,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,665 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 8,4 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008-2009.

Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 82 εργαζόμενους, έναντι 64 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,45 εκατ. ευρώ, έναντι 1,06 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,29 εκατ. ευρώ.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Μητροσύλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Κρίνει καλή την οικονομική της κατάσταση, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επενδύει για την ισχυροποίησή της και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της και προβλέπει ότι οι πωλήσεις και τα αποτελέσματά της την τρέχουσα χρήση 2016-2017 θα είναι αντίστοιχα εκείνων της χρήσης 2015-2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΥΦΙ - ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ

www.inr.gr, 28 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS