inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιθετική πολιτική εξαγωγών ακολουθεί η χημική βιομηχανία AlchimicaΕπιθετική εξαγωγική πολιτική, επεκτεινόμενη εμπορικά στις αγορές, μεταξύ άλλων, της Ινδίας και της Ρωσίας, έχει υιοθετήσει η ιδιαιτέρως επικερδής χημική βιομηχανία Alchimica.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 2000. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1982, ασχολούμενη κατά κύριο λόγο με την παραγωγή χημικών για την κλωστοϋφαντουργία, σε μονάδα της στο Αιγάλεω Αττικής, όπου και εξακολουθεί να εδρεύει. Στην πορεία εξειδικεύτηκε στην παραγωγή χημικών πολυουρεθανικής βάσεως για τον κατασκευαστικό κλάδο κυρίως, καθώς και για βιομηχανικές χρήσεις. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στην παραγωγή μονωτικών υλικών και άλλων τεχνολογιών. Ασχολείται με την παραγωγή μονωτικών υλικών με βάση κυρίως την πολυουρεθάνη, ρητινών, επιχρισμάτων και ελαστομερών. Εχει κατασκευάσει σύγχρονη βιομηχανική μονάδα στη θέση Βρύσες της Ριτσώνας Βοιωτίας, στο ύψος του 69ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Alchmica παράγει στεγανωτικές μεμβράνες και συναφή προϊόντα μόνωσης ταρατσών, θερμομονωτικές μεμβράνες, προστατευτικά δαπέδων, στεγανωτικά, συγκολλητικά και επισκευαστικά κονιάματα, ακρυλικές βαφές, ενέσιμους αφρούς και υλικά συγκόλλησης, επιχρίσματα και βαφές προστασίας, άλλα σφραγιστικά, συγκολλητικά και αγκυρωτικά προϊόντα, πρόσθετα και βελτιωτικά χημικά και λοιπά συναφή είδη.

Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Εχει στο ενεργητικό της σημαντικές εξαγωγές στις χώρες Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Μεξικό, Ουρουγουάη, Γουατεμάλα, Ουκρανία, Ρουμανία, Σερβία, Χιλή, Σιγκαπούρη. Εξάγει προϊόντα της σε 60 συνολικά χώρες. Δηλώνει ότι τα προϊόντα στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης που διαθέτει ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ακόμη και των πιο απαιτητικών έργων.

Τα προϊόντα της φέρουν, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα «AquaSmart» και «HyperDesmo».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ μόλις προ ημερών, η βιομηχανία το 2015 κατέγραψε υψηλή διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες που είχε παρουσιάσει το 2014. Συγχρόνως, επαύξησε την ήδη υψηλή κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 17ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της βιομηχανίας το 2015 ανήλθαν σε 31,37 εκατ. ευρώ, από 26,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 19,1% σε ποσοστό και 5,02 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 98,9% των εσόδων της (31,02 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 1,1% (0,28 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητές της. Οσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή τους, το 26% (8,15 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις της και το υπόλοιπο 74% (23,22 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (10,38 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες (12,84 εκατ. ευρώ). Επίσης, 6,9% των εσόδων (2,17 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη. Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν 48,4% και οι εξαγωγές 11,3%. Ο ετήσιος όγκος πωλήσεων ήταν της τάξεως των 14.000 τόνων.

Η επιχείρηση επωφελήθηκε από τη φθίνουσα πορεία των τιμών των πρώτων υλών και ενίσχυσε κατά μία εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 9,56 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 7,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+22,9% ή +1,78 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ανήλθε σε 30,5%, από 29,5% το 2014. Συγχρόνως, οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης εμφάνισαν συγκρατημένη αύξηση.

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν το 2015 σε 6,90 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (20,8% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 26%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 7,33 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,23 εκατ. ευρώ (επίσης 0,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 0,08 εκατ. ευρώ (επίσης 0,08 εκατ. ευρώ το 2014). Ακόμη, με έκτακτα έξοδα και ζημιές 0,96 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,41 εκατ. ευρώ και έσοδα συμμετοχών 0,115 εκατ. ευρώ

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 6,59 εκατ. ευρώ το 2015 (έναντι 5,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 4,65 εκατ. ευρώ (έναντι 3,85 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 25,2% και 20,7%, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 6,82 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,2%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 105,5% και 74,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 21% και τα καθαρά κέρδη το 14,8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 39,1%, έναντι 35,4% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 17,63 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 14%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,06 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 8,57 εκατ. ευρώ (3,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 48,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (25,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (15,10 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,99 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (6,31 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων 3,57 εκατ. ευρώ αφορούσαν μερίσματα στους μετόχους. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 5,14 εκατ. ευρώ (3,40 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της, εξαιρουμένων ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση, στις 31.12.2015 ήταν ύψους 1,50 εκατ. ευρώ, έναντι 1,30 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 ανήλθαν σε 1,02 εκατ. ευρώ, έναντι 0,52 εκατ. ευρώ το 2014, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε την ανέγερση νέων κεντρικών γραφείων στην Αττική και την επέκταση των γραμμών του βιομηχανοστασίου της στη Ριτσώνα. Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις (αξίας 0,175 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, έναντι 0,43 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της χημικής βιομηχανίας ALCHIMICA τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 219,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 40,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,4% των πωλήσεων και το 29,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 34,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,5% των πωλήσεων και το 60,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 24,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,2% των πωλήσεων και το 44,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 38,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 31,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 4,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 9,2 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 24,2%.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Κριμίζη - Τσατσούλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε το 2015, κατά μέσον όρο, 113 εργαζόμενους, έναντι 88 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,98 εκατ. ευρώ, έναντι 2,34 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 61.035 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 58.325 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 41.105 ευρώ ανά εργαζόμενο. Το 2016 αποφάσισε τη διανομή στους μετόχους της μερίσματος ύψους 3,5 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015, ενώ είχε διανείμει το 2015 μέρισμα 6 εκατ. ευρώ και το 2014 μέρισμα 5 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει αισιόδοξη ότι θα συνεχίσει, παρά τον υψηλό ανταγωνισμό, να αυξάνει τις εξαγωγές της, δεδομένου ότι έχει υιοθετήσει, όπως αναφέρει, επιθετική εξαγωγική δραστηριότητα στις αγορές της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Ισπανίας, της Ινδίας και χωρών της Μέσης Ανατολής. Εκτιμά ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει και εδραιώσει τη θέση της στην εγχώρια αγορά, ιδιαιτέρως στην κατηγορία των μονωτικών υλικών. Για τον λόγο αυτό ενίσχυσε το τμήμα μάρκετινγκ που διαθέτει. Επίσης, συγκρότησε τμήμα προώθησης των εγχώριων πωλήσεών της, καθώς συνεργάζεται με 450 περίπου καταστήματα πώλησης προϊόντων του τομέα της. Το περασμένο έτος παρουσίασε προϊόντα της στη διεθνή έκθεση Indobuild Tech Expo 2016 στην Ινδονησία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ALCHMICA

www.inr.gr, 29 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS