inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επί θύραις νέα συμφωνία της ΜΕΤΚΑ με την Krauss-Maffei για συμπαραγωγή αρμάτων μάχηςΥψηλή κερδοφορία, αν και ασθενέστερη εκείνης του 2015, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία σύνθετων ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων μεταλλικών κατασκευών καθώς και κατασκευής ενεργειακών σταθμών και αμυντικού υλικού ΜΕΤΚΑ, επεκτεινόμενη στις ΗΠΑ και θέτοντας βάσεις για την εξασφάλιση νέων σημαντικών έργων στην υποσαχάρια Αφρική και ευρύτερα στην κατασκευή σταθμών χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με ισχυρή βάση την πολυετή βιομηχανική δραστηριότητά της και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζεται διεθνώς ως εταιρεία κατασκευής ολοκληρωμένων έργων υψηλής τεχνογνωσίας, προστιθέμενης αξίας και εξειδίκευσης στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της άμυνας.

Στον τομέα της ενέργειας η επιχείρηση χρησιμοποίησε τη μακροχρόνια εμπειρία της στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στη βιομηχανοποίηση εξοπλισμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να γίνει εξειδικευμένη εταιρεία για την υλοποίηση ολοκληρωμένων ενεργειακών έργων (EPC Contractor). Με εμπειρία που εκτείνεται σε όλους τους τύπους θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών και πλέον και φωτοβολταϊκών μονάδων, η εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί στις ποικίλες ενεργειακές απαιτήσεις στις ολοένα και ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Η πείρα, η τεχνογνωσία και η δυνατότητα εξειδικευμένης βιομηχανικής δραστηριότητας και παραγωγής δίνουν στη ΜΕΤΚΑ ισχυρό πλεονέκτημα εκτέλεσης ιδιαιτέρως απαιτητικών εργασιών στον τομέα των έργων υποδομής, αλλά και στην αγορά του πολεμικού υλικού.

Η επιχείρηση αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες εβδομάδες νέα συμφωνία βιομηχανικής συμπαραγωγής με την εταιρεία Krauss - Maffei Wegmann, κορυφαίο Ευρωπαίο κατασκευαστή τεθωρακισμένων τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων στρατιωτικών οχημάτων, για τη βιομηχανοποίηση του χαλύβδινου σκάφους και πύργου αρμάτων μάχης τύπου Leopard 2A7 για αγορές της Μέσης Ανατολής. Το 2016 ολοκλήρωσε στα εργοστάσιά της στον νομό Μαγνησίας προγενέστερη συμφωνία, ενώ συνέχισε την κατασκευή συγκροτημάτων των αντιπυραυλικών αμυντικών συστημάτων Patriot για τη Raytheon Company.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η ΜΕΤΚΑ το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα ύψους 445,1 εκατ. ευρώ, αντί 668 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 33,4% σε ποσοστό και 222,9 εκατ. ευρώ σε αξία. Ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν 38,3%, οι διεθνείς πωλήσεις της μειώθηκαν 44,9%. Το 42,8% των εσόδων της (190,8 εκατ. ευρώ) προήλθε από τον τομέα των έργων EPC, 27,4% (121,8 εκατ. ευρώ) από φωτοβολταϊκά έργα, 17,1% (76,1 εκατ. ευρώ) από τον τομέα έργων υποδομής, 8% (35,5 εκατ. ευρώ) από την παραγωγή πολεμικού υλικού και το υπόλοιπο 4,7% (20,9 εκατ. περίπου ευρώ) από λοιπά έργα συντήρησης και μηχανουργικής επεξεργασίας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στον νομό Μαγνησίας.

Επίσης, το 28,8% των εσόδων της (128,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από την Ελλάδα, 23,4% (104,3 εκατ. ευρώ) από τη Συρία, 18,4% (81,9 εκατ. ευρώ) από τις ΗΠΑ, 8,7% (38,8 εκατ. ευρώ) από το Ιράκ, 7,1% (31,5 εκατ. ευρώ) από τη Γκάνα, 7% (31,3 εκατ. ευρώ) από τη Βρετανία, 2,7% (11,8 εκατ. ευρώ) από την Αλγερία και κατά το υπόλοιπο 3,9% (17,4 εκατ. περίπου ευρώ) από άλλες χώρες.

Συγχρόνως, η εταιρεία από κοινού με τις 22 θυγατρικές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατέγραψε μεικτά κέρδη 86,9 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 131,7 εκατ. ευρώ το 2015 (-34% ή -44,9 εκατ. ευρώ), διατηρώντας σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (19,5%, από 19,7%).

Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 74,9 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 116,4 εκατ. ευρώ το 2015 (-35,7% ή -41,5 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες ήταν ύψους 63,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 100,5 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα σε ετήσια βάση κατά 36,9% (-37,1 εκατ. περίπου ευρώ). Τα κέρδη της επιχείρησης μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 53,3 εκατ. περίπου ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 68,9 εκατ. περίπου ευρώ τo 2015, μειωμένα σε ετήσια βάση κατά 22,7% (-15,6 εκατ. ευρώ), καθώς η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε δραστικά.

Ανά χώρα, τα μεγαλύτερα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας προήλθαν από τη Συρία (42,7 εκατ. ευρώ), τη Γκάνα (28,7 εκατ. ευρώ) και την Ελλάδα (16,5 εκατ. ευρώ), καθώς οι δραστηριότητες και πωλήσεις σε ορισμένες χώρες ήταν ζημιογόνες.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το 14,2% των πωλήσεων, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 9,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6,5%, έναντι 10,6% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν 1,15 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,1%.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν αξίας 51,9 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 48,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις του σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ήταν ύψους 9,7 εκατ. ευρώ, έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως μόνο των 3,8 εκατ. ευρώ. Εμφάνιζε πολύ υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (878,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 423,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (455,2 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 106,7 εκατ. ευρώ (154,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί των παγίων του δεν υφίσταντο βάρη. Ο όμιλος βρισκόταν σε διένεξη με διεθνή τράπεζα, λόγω άρνησής της να μεταφέρει σε λογαριασμό όψεως, από προθεσμιακό λογαριασμό, καταθέσεις του ύψους 59,7 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΜΕΤΚΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, υπερέβησαν τα 6 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως του 1,08 δισ. ευρώ, ίσα προς το 18% των πωλήσεων και το 13,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 977,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,3% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν κέρδη 767,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 1,03 δισ. ευρώ.

Η επιχείρηση εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Μυτιληναίο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Γαρδελίνο. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε, από κοινού με τις θυγατρικές της, 471 εργαζόμενους, έναντι 392 τα τέλη του 2015, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε τρίτες, εργολαβικές εταιρείες. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 16,37 εκατ. ευρώ, έναντι 15,72 εκατ. ευρώ το 2015. Για μισθούς, άλλες παροχές και αμοιβές των διοικητικών στελεχών της διέθεσε 3,95 εκατ. ευρώ, έναντι 4,12 εκατ. ευρώ το 2015, πλέον των αμοιβών ύψους 3,60 εκατ. ευρώ που διέθεσε στη διάρκεια του έτους από τα κέρδη της χρήσης 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 158.920 ευρώ ανά εργαζόμενο στον όμιλο και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 134.590 ευρώ ανά εργαζόμενο στον όμιλο.

Η μητρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ, που λειτουργεί βιομηχανίες επεξεργασίας και μεταποίησης σιδηρούχων μετάλλων στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου και τη Νέα Ιωνία Βόλου, στον νομό Μαγνησίας, το 2016 κατέγραψε έσοδα 280,6 εκατ. ευρώ (411,9 εκατ. ευρώ το 2015), μειωμένα κατά 31,9%. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 35,9 εκατ. ευρώ (59,4 εκατ. ευρώ το 2015), κέρδη προ φόρων 28,7 εκατ. ευρώ (47,2 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 21,9 εκατ. ευρώ (17,3 εκατ. ευρώ το 2015), αυξημένα κατά 26,5% λόγω σημαντικά μειωμένης φορολογικής επιβάρυνσης. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 384 εργαζόμενους, έναντι 337 τα τέλη του 2015

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 4,59 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 795,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,3% των πωλήσεων και το 12,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 727,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,8% των πωλήσεων και το 25,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 552,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12% των πωλήσεων και το 19,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 767,9 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2008.

Η επιχείρηση, η οποία βαίνει προς απορρόφηση από τη μητρική της εταιρεία Μυτιληναίος, υλοποίησε μεταξύ άλλων το 2016, επί ελληνικού εδάφους, μεγάλο έργο κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σηράγγων της σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο-Ροδοδάφνη, με κύκλο εργασιών 65 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος επεκτείνεται στρατηγικά στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας εκτός δικτύου σε συνεργασία με τη βουλγαρική International Power Supply, έχοντας αποκτήσει το 10% των μετοχών της. Στις αρχές του 2017 ανέλαβε νέο μεγάλο ενεργειακό έργο στη Γκάνα. Στο πλαίσιο της διεθνούς του επέκτασης το 2016 συνέστησε νέες θυγατρικές και εστιάζει στην ανάληψη φωτοβολταϊκών έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της θυγατρικής του Metka EGN, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση ηγετικής θέσης στην κατασκευή ενεργειακών σταθμών στην υποσαχάρια Αφρική. Για τον λόγο αυτό έχει συστήσει, με έδρα τη Νιγηρία, τη θυγατρική εταιρεία Metka Power West Africa.

Υπόσχεται «ακόμη πιο δυναμική συνέχεια, με καλύτερες προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης». Εκτιμά ότι το 2017 είναι γι' αυτήν «έτος αξιοποίησης νέων ευκαιριών».

Βασικότεροι μέτοχοι της ΜETKA στις 31.12.2016 ήταν η μητρική της εταιρεία Μυτιληναίος με 50% συν μία μετοχή και η επενδυτική εταιρεία FMR Llc με 8,23%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 28 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS