inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 21 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της αγροτικής βιομηχανίας Σούρσος τη χρήση 2015-2016Θεαματική αύξηση των πωλήσεων και οριακή, εν τέλει, κερδοφορία, λόγω επισφαλειών, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η πελοποννησιακή εταιρεία διαλογής, συσκευασίας και εξαγωγής εσπεριδοειδών και άλλων νωπών φρούτων Σούρσος.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία τα τέλη του 2007. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1990. Τυποποιεί και εξάγει πορτοκάλια, μανταρίνια, σταφύλια, βερίκοκα, ροδάκινα και καρπούζια. Εδρεύει και έχει τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, σε έκταση 12.000 τ.μ. με συσκευαστήρια φρούτων, στο Σκαφιδάκι της Λέρνας Αργους, στον νομό Αργολίδας, στην καρδιά της μεγαλύτερης πεδιάδας καλλιέργειας εσπεριδοειδών. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Ποσοστό άνω του 95% ή και το 100% των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από τη διεθνή αγορά. Οι κυριότεροι πελάτες της βρίσκονται στις χώρες Σερβία, π.Γ.Δ.Μ., Κροατία, Αλβανία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ελβετία, Γερμανία και Σουηδία. Διαθέτει τα προϊόντα συσκευασμένα με το σήμα της ή και με τα σήματα πελατών της.

Σύμφωνα με τον 10ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 20,98 εκατ. ευρώ έναντι 11,06 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 89,8% (+9,92 εκατ. ευρώ). Το 99,9% των εσόδων της (20,96 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα και το υπόλοιπο 0,1% (0,02 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματά της. Επίσης, το 20,4% (4,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 7,3 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 3,35 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,96 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+248,8% ή +2,39 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 16%, από 8,7% τη χρήση 2014-2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 3,8%, καθώς περιορίστηκαν σε 0,20 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,9% (0,21 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων όμως των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 1,02 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσια εκείνων της προηγούμενης χρήσης (0,20 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με διαγραφή επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 0,83 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 επιβαρύνθηκαν εξάλλου με αποσβέσεις 0,10 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,08 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 27.000 ευρώ και μόλις 1.000 ευρώ, αντιστοίχως, έναντι ζημιών 14.000 ευρώ και 28.000 ευρώ, αντιστοίχως.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3%, έναντι 3,6% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,85 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16,6%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 0,84 εκατ. ευρώ, κατά 92% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 8,2%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,93 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,63 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5,30 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,49 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή στις απαιτήσεις της περιλαμβάνονταν επίδικες και επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού 1,61 εκατ. ευρώ, για τις οποίες δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης. Για εξασφάλιση δανείων της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του βασικού μετόχου της και σε εγκαταστάσεις της.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,38 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 1,48 εκατ. ευρώ (επίσης 1,48 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 21,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (25,2% έναν χρόνο νωρίτερα). Λαμβανομένων υπόψη ωστόσο των παρατηρήσεων του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ήταν αρνητικά.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 0,87 εκατ. ευρώ, έναντι 0,94 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Για επενδύσεις, κυρίως σε υποστηρικτικό εξοπλισμό, διέθεσε 0,20 εκατ. ευρώ, έναντι 0,10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή μικρής αξίας στην υπό εκκαθάριση Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου.

Οι συνολικές πωλήσεις της αγροτικής βιομηχανίας ΣΟΥΡΣΟΣ τη χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο του 2006 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δέκα περίπου αυτών ετών που λειτουργεί ως Α.Ε., ανήλθαν σε 106,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 2,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη άνω του 0,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 1,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,06 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,1% των πωλήσεων και το 0,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δέκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος, οριακά έστω, τις επτά από τις δέκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 21 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, 0,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008-2009. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2006-2007, πρώτη της λειτουργίας της, ήταν της τάξεως των 6,2 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και για τη χρήση 2005-2006.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 123 εργαζόμενους, έναντι 85 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,64 εκατ. ευρώ, έναντι 1,11 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,10 εκατ. ευρώ.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Σούρσο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει, βάσει συμβολαίων, σημαντικού ύψους ετήσιες εξαγωγές περισσότερων συσκευασμένων φρούτων σε λιανεμπορικές μονάδες στην Πολωνία και ότι έχει λάβει τα προσήκοντα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του λειτουργικού κόστους της, ώστε να εξασφαλίσει την ενίσχυση των πωλήσεων και της ρευστότητάς της και την απρόσκοπτη λειτουργία της. Προσφάτως έλαβε μέρος στη διεθνή εμπορική έκθεση Fruit Logistica στο Βερολίνο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΟΥΡΣΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

www.inr.gr, 27 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS