inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχύουν το μερίδιό τους στην αγορά τα Νερά ΚρήτηςΤα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,25 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,1%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20,7% και 13,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,1% και τα καθαρά κέρδη το 9,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 13,1%, έναντι 17,1% τη χρήση 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 19,45 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 43,3% λόγω της κατασκευής της νέας μονάδας.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 7,31 εκατ. ευρώ (7,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 37,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (52,3% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 5,84 εκατ. ευρώ, κατά 79,2% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 51,4%, λόγω των νέων επενδύσεών της. Εμφάνιζε αξιοσημείωτο κεφάλαιο κίνησης, αν και μειωμένο κατά 0,8 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,15 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,99 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,16 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,14 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων της ήταν 7,7 ημέρες, αντί 7,3 ημέρες το 2014. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,35 εκατ. ευρώ για βραδέως κινούμενες εμπορικές απαιτήσεις.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 9,95 εκατ. ευρώ, έναντι 5,89 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, καθώς η επιχείρηση προώθησε την επένδυση κατασκευής νέας παραγωγικής μονάδας στο Κιλκίς. Για τον λόγο αυτό οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 ανήλθαν σε 4,85 εκατ. ευρώ, έναντι 0,12 εκατ. ευρώ το 2014, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις 1,15 εκατ. ευρώ σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία της. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,34 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 61,55 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 12,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 20,8% των πωλήσεων και το 9,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων και το 6,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,6% των πωλήσεων και το 5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 12,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 10,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,25 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 36,8%.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστ. Βελετάκο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε το 2015, κατά μέσον όρο, 47 εργαζόμενους, έναντι 40 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,75 εκατ. ευρώ, έναντι 0,63 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 54.045 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 31.680 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 21.360 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Το 2016 αποφάσισε τη διανομή στους μετόχους της μερίσματος ύψους 0,94 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015, ενώ από τα κέρδη της χρήσης 2014 το 2015 είχε διανείμει μέρισμα 0,80 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει αισιόδοξη ότι θα μπορέσει να επεκταθεί σε νέες γεωγραφικές αγορές και να διευρύνει τις κατηγορίες και σειρές των προϊόντων της. Ο στόχος της για το το 2016 ήταν να σταθεροποιήσει τουλάχιστον τον κύκλο εργασιών της και να επιτύχει την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας στο πλαίσιο του ομίλου Veta και σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας της στο Κιλκίς. Το περασμένο έτος παρουσίασε προϊόντα της στη διεθνή έκθεση Foodex 2016 στην Ιαπωνία. Επίσης, τοποθέτησε προϊόντα της σε λιανεμπορική αλυσίδα της Σουηδίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ

www.inr.gr, 28 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS